Nazwa realizatoraFundacja Zawsze Jest Rozwiązanie, gr. nieformalna: Trękus

Nazwa projektu: Drugie życie ubrań

Czas trwania projektu: 12.05.2023-31.10.2023

Miejsce realizacji projektu: Gmina Purda

Kwota dofinansowania: 5 000,00 PLN

Główne cele projektu

Projekt „Drugie życie ubrań” skierowany był do mieszkańców (młodzież i osoby dorosłe)  sołectwa Trękus oraz okolicznych miejscowości w gminie Purda. Projekt miał na celu:

- integrację i rozwój lokalnej społeczności - chęć podejmowania wspólnych inicjatyw, ożywienia relacji, włączenia do społeczności nowo osiedlających się osób;

- budowanie przyjaznej i życzliwej atmosfery;

- racjonalne gospodarowanie posiadanymi rzeczami i pieniędzmi;

- przekazywanie innym posiadanych umiejętności;

- rozwijanie świadomości ekologicznej wśród lokalnej społeczności;

- zaangażowanie wspólnoty wokół propagowania proekologicznego stylu życia;

- aktywne upowszechnianie idei poszanowania środowiska naturalnego, w tym ograniczenie marnotrawstwa, świadome i racjonalne gospodarowanie;

- wspieranie rozwoju twórczego myślenia, kreatywności i praktycznych umiejętności.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

Warsztat 1. Projektowanie spersonalizowanych ubrań z używanych rzeczy i materiałów. Podstawy szycia na maszynie. W trakcie warsztatu uczestnicy zdobyli podstawowe informacje o zasadach: projektowania ubrań, kompozycji, doboru materiałów oraz ich cechach użytkowych. Uczestnicy szukali autorskich rozwiązań na odnowienie odzieży i tworzyli pierwsze, proste projekty. Ważnym elementem warsztatu było szkolenie z zakresu szycia na maszynie.

Warsztat 2. Doskonalenie umiejętności szycia na maszynie i szycia ręcznego. Uczestnicy doskonalili umiejętność szycia na maszynie. W ramach wymiany międzypokoleniowych doświadczeń wybrani członkowie lokalnej społeczności podzielili się z uczestnikami warsztatów tajnikami szycia za pomocą igły i nitki.

Warsztat 3. Farbowanie ubrań ekologicznymi barwnikami oraz dalsze doskonalenie umiejętności szycia na maszynie. Uczestnicy warsztatów zdobyli wiedzę na temat naturalnych barwników, które można wykorzystać do odnawiania czy odświeżania ubrań przez ich farbowanie. Uczestnicy doskonalili też umiejętności szycia na maszynie.

Spotkanie kończące i podsumowujące projekt.

W realizację działań projektowych zaangażowani byli wolontariusze (10 osób, młodzież i dorośli), których zadaniem była pomoc w przygotowaniu i realizację warsztatów, tworzenie przyjaznej atmosfery, służenie przykładem oraz zachęcanie nowych wolontariuszy do angażowania się w inne inicjatywy społeczne w lokalnej społeczności.

Dzięki projektowi aktywnie zaangażowani mieszkańcy społeczności:

- podnieśli swoje kompetencje w zakresie ochrony środowiska (proekologiczne podejście do używania odzieży oraz gospodarki w obiegu zamkniętym),

- zdobyli umiejętności praktyczne tj. podstawowe umiejętności szycia na maszynie, szycia ręcznego i odnawiania ubrań przez farbowanie.

- zostali zainspirowani do zmiany nawyków użytkowych i rozwijania kreatywnego myślenia.

- mogli nawiązywać/pogłębiać kontakty między sobą i odkrywać wartość w nauce zapomnianych praktycznych umiejętności manualnych (wymiana międzypokoleniowa)

Projekt promowany był za pomocą strony internetowej Fundacji Zawsze jest Rozwiązanie oraz w mediach społecznościowych. Uczestnicy podzielili się swoimi wrażeniami z warsztatów.

 

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Nazwa realizatora„Nasz Biskupiec”

Nazwa projektu: „Warsztaty string art.”

Czas trwania projektu: 01.06.2023-30.09.2023

Miejsce realizacji projektu: Biskupiec

Kwota dofinansowania: 4 000,00 PLN

Główne cele projektu

Celem projektu był rozwój kulturalny/artystyczny, budowanie kapitału społecznego i poczucia własnej wartości, kształtowanie wrażliwości artystycznej, zapewnienie młodym ludziom kreatywnego spędzania wolnego czasu, pobudzenie pasji, ale przede wszystkim aktywizacja i integracja lokalnej społeczności dzieci i młodzieży z terenu gm. Biskupiec, poprzez umożliwienie dzieciom i młodzieży środowiska wiejskiego i miejskiego możliwości bezpłatnego uczestniczenia w zajęciach kulturalno-artystycznych. Tworzenie nowych, atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu, rekreacji (np. przez tworzenie nowych wydarzeń, okazji o charakterze publicznym: warsztatów, wystaw, w których mieszkańcy mogą spotykać się, spędzać czas. Tworzenie możliwości do uczenia się, kształcenia, rozwoju osobistego w społeczności. Warsztaty String Art były niezwykłą okazją, aby rozwijać u dziecka samodzielność, sprawność i wyobraźnię przestrzenną. String Art dało uczestnikom nieskończenie wiele możliwości twórczego spełnienia, ponieważ uczestnik miał wpływ na każdy etap i element dzieła finalnego: od tła, przez dobór kolorów, aż po finalne akcenty ozdobne. Efekt pracy były spektakularny i dały uczestnikom wiele satysfakcji. Warsztaty miały na celu: - rozwijanie sprawności manualnej. - rozwijanie koncentracji uwagi. - wyrabianie zmysłu estetycznego. - rozwijanie umiejętności i zdolności artystycznych. - pobudzanie wyobraźni i inspirowanie do kreatywnego myślenia. - wyciszenia, zmniejszenia napięcia z powodu stresu, współpracy, integracji społecznej.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Rezultaty zostały osiągnięte w 100% i są nimi:

- udział bezpośredni osób w warsztatach ( po 15 osób na 3 grupy wiekowe = łącznie 45 osób)

- udział pośredni ok. 17 000 mieszkańców gm. Biskupiec w momencie zakończenia i podsumowania projektu będzie stworzona galeria gdzie mieszkańcy będą mogli obejrzeć efekty pracy.

- przeprowadzenie łącznie 6 warsztatów;

- przeprowadzeni 2 warsztatów po 3h dla każdej grupy wiekowej;

- udział 4 wolontariuszy;

- uwrażliwienie na kultur i działania artystyczne 45 osób;

- kreatywne, innowacyjne spędzenia wolnego czasu dla 45 osób;

- poszerzenie wiedzy dla 45osób, w rożnym przedziale wiekowym;

- nawiązanie pozytywnych relacji 45 osób;

- zakup 45 zestawów materiałowych dla uczestników warsztatów string art;

- stworzenie 45 obrazów z nici;

- prezentacja wyników warsztatów - stworzenie 1 galerii na zakończenie projektu;

- promocja gm. Biskupiec;

- integracja mieszkańców;

- aktywizacja mieszkańców;

- ukazanie kierunków działania w celu wspólnego dobra;

- rozbudzenie zainteresowania w zakresie string art wśród mieszkańców;

- lepsza integracja społeczności lokalnej i chęci podejmowania nowych przedsięwzięć;

- czerpanie radości i zadowolenia z uczestnictwa w warsztatach aktywizujących;

- wdrożenie pozytywnych działań dla dobra społeczności lokalnej;

- satysfakcja stowarzyszenia z realizacji swoich planów;

- wzrost zaufania mieszkańców dla Stowarzyszenia.

 

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Numer wniosku: 36/DM/2023

Tytuł projektu: Trzy razy Q

Nazwa realizatora: Lipowieccy przyjaciele

Czas trwania projektu: 01.05.2023 - 31.10.2023

Miejsce realizacji projektu: Lipowiec

Kwota dofinansowania: 4.000,00 zł

 

Celem projektu było stworzenie mieszkańcom ciekawych form spędzenia wolnego czasu, zintegrowanie ze sobą starszych i młodszych osób z terenu Lipowca.

Projekt polegał na zorganizowaniu dwóch wydarzeń kulturalnych. Pierwszym z nich było KINO PLENEROWE, które niestety ze względu na brzydką pogodę zostało przeniesione do świetlicy wiejskiej. Dzięki wydarzeniu dzieci, rodzice i ich dziadkowie spędzili wspólnie czas podczas oglądania filmu familijnego. Kolejnym wydarzeniem było zorganizowanie animacji dla dzieci oraz teatru przy stoliku z uczestnictwem aktorów z Olsztyńskiego Teatru Jaracza. Zarówno teatr przy stoliku jak i kino letnie zaspokoiło potrzeby kulturalne lokalnej społeczności, projekt umożliwił wprowadzenie kultury do miejsc, w których jest ona ograniczona dla społeczności, w związku z utrudnionym dostępem do teatrów i kin.   

Numer wniosku: 12/NI/2023

Tytuł projektu Zielona integracja

Nazwa realizatora: Solidarni z Ukrainą

Czas trwania projektu: 01.05.2023-13.10.2023

Miejsce realizacji projektu: Kamionka

Kwota dofinansowania: 6.000,00 zł

 

Celem realizacji projektu była integracja  uchodźców z Ukrainy  z polskimi sąsiadami, zapewnienie bezpieczeństwa społecznego uchodźcom. Celem było również kształtowanie nawyków zdrowego żywienie, wzrost świadomości ekologicznej. Budowanie więzi między dziećmi z Ukrainy i z Polski.

Projekt polegał na zorganizowaniu cyklu warsztatów o tematyce z zakresu ogrodnictwa, zielarstwa, florystyki, suszenia ziół i konfekcjonowania herbat ziołowych. Uczestnicy projektu stworzyli również przydomowe ogrody zdrowia Podczas projektu zbudowano również społeczne rabaty warzywne, ziołowe i kwiatowe. Uczestnicy warsztatów otrzymali gotowe elementy do złożenia podwyższonych rabat. Każda rodzina składa na swoim podwórku rabatkę i zasiała ziołami, warzywami i kwiatami. Realizacja projektu opierała się również o organizację wydarzenia ,,Święta Kwiatów”. Kwiaty  przygotowane przez uczestników były sprzedawane na aukcji z przeznaczeniem na stypendia dla dzieci ukraińskich i polskich. 

Numer wniosku: 11/NI/2023

Tytuł projektu: Cudze chwalicie, swego nie znacie - tradycje i zwyczaje Poboża

Nazwa realizatora: Aktywistki z Poboża

Czas trwania projektu: 22.06.2023 – 15.09.2023

Miejsce realizacji projektu: Janowiec Kościelny

Kwota dofinansowania: 5.000,00 zł

Celem głównym projektu było ocalenie od zapomnienia tradycji i zwyczajów Poboża poprzez integrację lokalnej społeczności.

Projekt polegał na:

- odświeżeniu Izby Tradycji Poboża oraz przygotowaniu tabliczek informacyjnych w języku polskim i ukraińskim;

- zorganizowaniu cyklu prelekcji historycznych poprowadzonych przez lokalnych pasjonatów historii Poboża, które odbyły się w Izbie Tradycji;

- zorganizowaniu wycieczki "Szlakiem Pobożańskich Kurchanów" do Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie – odwiedzenie kurhany, zwiedzenie starej izby lekcyjnej oraz muzeum szkolnego, podczas wyjazdu odbyło się też ognisko (wspólna biesiada z tradycyjnymi pieśniami północnego mazowsza);

- zorganizowaniu warsztatów kulinarnych z pieczenia tradycyjnego chleba;

- zorganizowaniu wycieczki do Skansenu w Olsztynku;

- zorganizowaniu tradycyjnych obchodów Święta Jana (Palinocka) - szukanie kwiatu paproci, plecenie wianków, ognisko, biesiada z tradycyjnymi pieśniami północnego Mazowsza.

Numer wniosku: 10/NI/2023

Tytuł projektu: Nasze wspólne miejsce na ziemi

Nazwa realizatora: Stowarzyszenie Nasz Dębień

Czas trwania projektu: 01.05.2023-31.10.2023

Miejsce realizacji projektu: DĘBIEŃ

Kwota dofinansowania: 5.000,00 zł

 

Celem działania było stworzenie miejsca, w którym mieszkańcy mogliby odpocząć, pobyć wspólnie na łonie natury.

Zrealizowanie działania:

1. Zagospodarowany teren w centrum miejscowości

2. Zagospodarowanie ternu za świetlicą wiejską - założenie łąki kwietnej

3. Zakup wyposażenie uli pszczelich.

Numer wniosku: 8/NI/2023

Tytuł projektu: Spotkajmy się w Jerutkach

Nazwa realizatora: Jerutki

Czas trwania projektu: 23.04.2023-30.09.2023

Miejsce realizacji projektu: Jerutki

Kwota dofinansowania: 4.000,00 zł

 

Głównym celem projektu było podniesienie świadomości na temat walorów wioski sztuki - Jerutek poprzez stworzenie ciekawej propozycji dla potencjalnych turystów - możliwość rodzinnego, kreatywnego spędzenia czasu wolnego pośród przyrody mazurskiej oraz promowanie postaw aktywnego wypoczynku z  możliwością poznania walorów kulturalnych Jerutek, w tym ich zabytków.

W ramach projektu wykonano następujące prace: wyrównanie i utwardzenie terenu, wyłożenie kostką brukową, ustawienie 2 szt. koszy na śmieci (będących w posiadaniu Fundacji Kreolia), zaplanowanie i wykonanie rabatek oraz nasad zakupionych roślin (trawy, kwiaty, krzewy, byliny - 30 szt, w tym w donicach). Odbyło się to w czasie 3 spotkań roboczych grupy inicjatywnej (3 os.) oraz mieszkańców (5 os.). Do wykonania prac zostały wykorzystane sprzęty i wyposażenie będące w posiadaniu Fundacji Kreolia. Na zakończenie prac w zagospodarowanym miejscu został zorganizowany grill wraz z występem artystycznym, przygotowany przez 2 wolontariuszy, w którym wzięli udział uczestnicy projektu, ich rodziny i inne chętne osoby (20 os.). W trakcie grilla był serwowany poczęstunek.

Numer wniosku: 7/NI/2023

Tytuł projektu: Jestem jak Coco Chanel, Katerina Biłokur i Magda Gessler

Nazwa realizatora: Mazurzy

Czas trwania projektu: 10.05.2023-30.09.2023

Miejsce realizacji projektu: Olszyny

Kwota dofinansowania: 4.500,00 zł

 

Celem projektu było dobro wspólne i wyrównanie szans osób ubogich przez: wspomaganie zagospodarowanie czasu wolnego oraz stworzenie warunków do realizacji potrzeb społeczno - kulturowych. Przeprowadzone warsztaty przyczyniły się do wyrównania szans osób w trudnej sytuacji życiowej, zaaktywizowania społeczeństwa. Przyczyniły się do rozwinięcia myślenia twórczego, kreatywności i zdolności manualnych.

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:

1. Szycie i projektowanie ( jak Coco Chanel - Francuzka projektantka i krawcowa) - powstały bawełniane torby na zakupy, fartuszki kuchenne i bawełniane letnie sukienki

2. Malarskie: ( jak Katarina Biłokur - ukraińska artystka ludowa) - na zajęciach odbyła się nauka rysunku pastelami, malowanie akrylem itp.

3. Kulinarne: (jak Magda Gessler - szefowa kuchni i restauratorka)- warsztaty kulinarne podczas ,których powstały przepyszne dania i przekąski, a także, dowiedzieli się o zasadach zdrowego żywienia.

Numer wniosku: 4/NI/2023

Tytuł projektu: Miło, zdrowo i sportowo

Nazwa realizatora: Razem Łatwiej

Czas trwania projektu: 01.06.2023-26.08.2023

Miejsce realizacji projektu: ŁYNA

Kwota dofinansowania: 3.000,00 zł

 

Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez kształtowanie zdrowych, sportowych postaw od podstaw, a więc u jak najmłodszych dzieci dbanie o rozwój fizyczny, upowszechnianie wiedzy nt. zdrowego odżywiania, nabywanie umiejętności doskonalenia się, samodyscypliny, którego efektem będzie prawidłowo rozwijające się i zdrowe społeczeństwo.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

- przeprowadzono 10 zajęć plastyczno-technicznych (2 zajęcia w miesiącu od czerwca do października 2023r.),

- zorganizowano rozgrywki sportowe w ramach pikniku "Pożegnanie lata",

- zorganizowano wyjazd rekreacyjny do "Parku Trampolin 7 Jump" w Olsztynie,

- przeprowadzono rodzinny konkurs plastycznego "Żyj zdrowo!"

Rezultaty projektu to głównie pokazanie dobrych wzorców i praktyk, wspólna integracja, sport i zdrowie.

Numer wniosku: 1/NI/2023

Tytuł projektu: Z AŁNĄ do gwiazd

Nazwa realizatora: Gwiazdy znad Łyny

Czas trwania projektu: 01.06.2023-31.08.2023

Miejsce realizacji projektu: ŁYNA

Kwota dofinansowania: 5.700,00 zł

 

Celem głównym projektu była reintegracja mieszkańców w okresie po epidemicznym poprzez wspólną pracę na rzecz dobra wspólnego, a także integracja z mieszkańców Łyny z uchodźcami z Ukrainy.

W ramach realizacji zadania zostały zrealizowane następujące działania.

1. Utworzenie zegara słonecznego- w ramach tego zadania na Błoniach powstał zegar słoneczny. W działaniu zostały wytyczone godziny, którym odpowiada konkretna roślinność wraz z kamieniami.

2. Mobilne astrolabium- na podstawie uzgodnień z planetarium i obserwatorium został zorganizowany dzień z astronomią. Olsztyńskie planetarium przyjechało z seansami "na kopułę"- namiot w kształcie kopuły. Również odbyły się dwugodzinne warsztaty obserwacyjne.

3. Gwiazdy na scenie - tego dnia odbyło się wydarzenie otwierające nowe miejsce- ogród słoneczny. Na naszej scenie wystąpiły dzieci ze świetlic środowiskowych gminy Nidzica.

METRYCZKA PROJEKTU - 2/RN/2023

TYTUŁ PROJEKTU – TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH POPRZEZ INTEGRACJĘ

Okres realizacji projektu – 08.05.2023-27.10.2023 r

Realizator – Fundacja Fructus , grupa nieformalna Eko Paczka

Miejsce realizacji projektu - Mrągowo

Kwota dofinansowania – 4 500,00zł

Wkład finansowy własny – 1 880,00zł

Wkład niefinansowy własny – 965,00zł

 

Opis dotychczasowych działań:

Projekt polegał na przeprowadzeniu treningu umiejętności społecznych, wzmocnieniu poczucie własnej wartości, zbudowaniu pozytywnego obrazu dzieci z niepełnosprawnościami. Szczególnie ważne było wykształcenie umiejętności dostrzegania emocji swoich i rówieśników, odreagowywanie napięć emocjonalnych 25 dzieci niepełnosprawnych, wraz z ich rodzeństwem, rodzicami i opiekunami. W ramach nauki funkcjonowania w społeczeństwie, dzieci wzięły udział w przedstawieniu teatralnym w Teatrze Lalek w Olsztynie, spędzały przyjemnie czas podczas  koncertów organizowanych w amfiteatrze w Mrągowie. Z okazji Dnia Dziecka zostało zorganizowane, na terenie Miasteczka Westernowego Mrongoville, ognisko z integracyjną zabawą. Odbył się też spływ kajakowy przepiękną rzeką Krutynią, który był dużym wyzwaniem dla całych rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością - rodzice mogli wzajemnie sobie pomóc w pokonywaniu barier fizycznych i architektonicznych, dzięki czemu było im zdecydowanie łatwiej pokonać trasę. Podczas zajęć pedagogicznych wdrażane były elementy arteterapii, dzieci oswajały się z różnymi fakturami. Odbyły się także próby do przedstawienia „Kot w butach”, gdzie w role aktorów wcielili się uczestnicy projektu. Dzięki pedagogom ze Szkoły Specjalnej w Mrągowie, zostało przygotowane i wystawione, połączone z zabawą integracyjną, kolorowe przedstawienie.

MATERIAŁY PROJEKTOWE

METRYCZKA PROJEKTU 3/RN/2023

TYTUŁ PROJEKTU: STYMULOWANIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ I LOKALNEJ NA BAZIE  WOJSKOWYCH TRADYCJI ORZYSZA, JAKO WOJSKOWEJ STOLICY POLSKI

Okres realizacji projektu – od: 16-05-2023 do 15-11-2023

Realizator – grupa nieformalna „Nakręcani aktywnością”

Miejsce realizacji projektu – Orzysz

Kwota dofinansowania – 5000,00 zł

Wkład finansowy własny – 400,00 zł

Wkład niefinansowy własny – 3 450,00 zł

 

Opis dotychczasowych działań:

Projekt polegał na przeprowadzeniu konferencji naukowo-historycznej która była poświecona wieczorze historii wojskowych „Orzyska Rakietówka jako kontynuatorka i poprzedniczka tworzenia wojskowych tradycji miasta i regionu” przeprowadzono 2 prelekcje z prezntacją na temat "Początki garnizonu w Orzyszu, w Arys w Prusach Wschodnich" i "32 Łużycka Brygada Artylerii i inne jednostki wojskowe w okresie powojennym". Historie Orzyskich Wiarusów – sfilmowanie i wydanie płyty na temat wspomnień byłych żołnierzy orzyskich jednostek. Następonie wydano publikacje w papierowej formie pt. „Orzyski Zeszyt Historyczny" w którym opisano historie orzyskich jednostek. Odbyła się historyczna podróż "Osowiec - Wizna" trasą walk na terenie regionu. Przeprowadziliśmy 2 konkursy pierwszy to promujący aktywnych mieszkańców Orzysza, z wręczeniem trofeum „Aktywny Orzyszanin" a drugi pt.„Mosty Orzysza świadectwem historii i dobrej współczesności, którego celem było nadanie nazw mostom na Kanale Orzyskim i rzece Orzysz, leżącym w obrębie miasta. Była też „Wolna książka do podróży" półka z książkami o tematyce historycznej i wojskowej zainstalowana na głównym przystanku autobusowym w Orzyszu oraz „Rower wehikułem czasu" dnia 14.07.2023 odbył się rajd rowerowy o tematyce historycznej do cmentarza wojskowego w pobliżu miejscowości Cierzpięty, na którym pochowani są żołnierze wielu narodowości Polacy, Niemcy i Rosjanie. Cmentarz został zrekonstruowany i odnowiony zgodnie z zasadami cmentarnictwa I wojny światowej przez społeczność orzyską, wszystkich bardzo zaciekawiła ta wycieczka. A na zakończenie spotkanie inicjujące i mobilizujące organizatorów.

MATERIAŁY PROJEKTOWE

METRYCZKA PROJEKTU - 8/RN/2023

TYTUŁ PROJEKTU – "WITAMY W KOMOROWIE"

Okres realizacji projektu – 15-06-2023 do 12-08-2023

Realizator – Koło Gospodyń Wiejskich w Komorowie "Komorowska Słodycz"

Miejsce realizacji projektu – Komorowo, gmina Biała Piska

Kwota dofinansowania  4 000.00 zł

Wkład finansowy własny – 500.00 zł

Wkład niefinansowy własny – 850.00 zł

 

Opis dotychczasowych działań :

Projekt " Witamy w Komorowie" polegał na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w sołectwie Komorowo oraz na zaangażowaniu mieszkańców w jego realizację. W ramach zadania zakupiono drewno i elementy metalowe, z których wykonano piękny drewniany witacz w stylu wiejskim. Nowa mała architektura stanęła w centrum wsi, a dookoła niej postawiono gazony betonowe i obsadzono je kwiatami. Kolejny szpecący teren został zagospodarowany, a wieś zyskała na atrakcyjności. Projekt odpowiadał na potrzeby promocji sołectwa Komorowo, więc zakupione zostały też koszulki z napisem "I Komorowo" oraz body dla nowo narodzonych mieszkańców wsi z takim samym napisem. Koszulki z dumą będą nosiły członkinie Koła na wyjazdach, a body zostaną przekazane wraz z innymi upominkami, dla każdego nowo narodzonego obywatela wsi. Na koniec projektu odbył się grill, podczas którego mobilni mieszkańcy otrzymali zakupione w projekcie ramki na rejestracje samochodowe z napisem „Jestem dumnym mieszkańcem Komorowa".

 

MATERIAŁY PROJEKTOWE

METRYCZKA PROJEKTU - 10/RN/2023

TYTUŁ PROJEKTU – CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ LEKIEM NA WSZYSTKO

Okres realizacji projektu  01-05-2023 do 29-09-2023

Realizator – grupa nieformalna Miłośnicy Aktywności

Miejsce realizacji projektu – Ruciane- Nida

Kwota dofinansowania – 6 000,00 zł

Wkład finansowy własny – 450,00 zł

Wkład niefinansowy własny – 1 690,00 zł

Opis dotychczasowych działań:

Celem projektu było zwiększenie integracji mieszkańców i ich rozwój– zarówno dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych, jak też integracji na rzecz osób mieszkających u nas z Ukrainy, poprzez ich aktywizację wokół dobra wspólnego: utworzenie miejsca spotkań - Centrum Integracji Społecznej. Zrealizowane działania skierowane były i nadal są kontynuowane do społeczności lokalnej i działających grup zainteresowań, zespołów muzycznych, zgodnie z pojawiającymi się potrzebami: warsztaty plastyczne, muzyczne, śpiewacze, zajęcia teatralne, różnego rodzaju spotkania edukacyjne. Projekt polegał na 3 głównych działaniach, które przyczyniły się do realizacji celu projektu: 1. wykonane zostały prace remontowo-wykończeniowe, dzięki którym nieużyteczne pomieszczenia, nie remontowane od 30 lat, zostały zaadaptowane na pracownie tematyczne. 2 dokonano zakupów związanych z doposażeniem sal na potrzeby organizacji spotkań, 3. zorganizowane zostały i odbyły się zajęcia oraz warsztaty zgodnie z zainteresowaniem uczestników dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

MATERIAŁY PROJEKTOWE

METRYCZKA PROJEKTU - 11/RN/2023

TYTUŁ PROJEKTU – A MOŻE … PARTYJKA WARCABÓW?

Okres realizacji projektu – 06.06.2023 r. – 30.10.2023 r.

Realizator – Grupa nieformalna MY z Plusem

Miejsce realizacji projektu - Orzysz

Kwota dofinansowania – 3500,00 zł

Wkład finansowy własny – 300,00 zł

Wkład niefinansowy własny – 1290,00 zł

 

Opis dotychczasowych działań:

Projekt „A może … partyjka warcabów?” polegał na aktywizacji Seniorów Klubu Seniora w Orzyszu. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z niedawno zakupionymi na potrzeby Klubu grami planszowymi, karcianymi. Gry karciane i planszowe pozytywnie wpływają na zdrowie seniorów zapewniając im nie tylko rozrywkę ale również mentalny trening poprawiający sprawność pamięciową i intelektualną. Zaplanowano rozgrywki gier planszowych, które pomogły seniorom w utrzymaniu aktywności intelektualnej, a także rozszerzyły ich umiejętności społeczne. Okazuje się, że granie w gry wpływa u seniorów na pamięć, poprawiają szybkość myślenia i pozytywnie wpływają na funkcjonowanie pamięci. Do działań włączyłyśmy inne grupy senioralne oraz jedną z klas orzyskiej szkoły. W trakcie realizacji projektu nastąpiła szeroko idąca aktywizacja i integracja miedzypokoleniowa. Gra w „planszówki” uaktywniła seniorów. Zorganizowany turniej gier planszowych sprawił seniorom wiele radości, pobudził zdrową rywalizację.

MATERIAŁY PROJEKTOWE

METRYCZKA PROJEKTU - 15/RN/2023

TYTUŁ PROJEKTU – „HISTORYCZNIE I SENTYMENTALNIE”

Okres realizacji projektu – 01.06.2023 – 31.10.2023

Realizator – Koło Gospodyń Wiejskich w Ogródku

Miejsce realizacji projektu – Ogródek, gmina Orzysz

Kwota dofinansowania – 4000,00 zł

Wkład finansowy własny – 400,00 zł

Wkład niefinansowy własny – 1000,00 zł

 
Opis dotychczasowych działań:

Głównym celem projektu była integracja i aktywizacja lokalnej społeczności, ale również wspólne wykonanie muralu i tablicy historycznej na przystanku autobusowym. Zarówno mieszkańcy Ogródka i Orzysza, jak i turyści, mogą poznawać historię naszej pięknej miejscowości. Na początku, wspólnymi siłami, grupa inicjatywna zajęła się odnowieniem przystanku autobusowego – mycie, szlifowanie, przecieranie, malowanie, a następnie został wykonany w formie baneru muralu. Zdecydowano też o potrzebie poprawienia murku i wykonania nowego siedziska na przystanku, co było marzeniem mieszkańców, ponieważ po wielu latach „posługi”, przystanek potrzebował odrestaurowania. Wykonana i zamontowana została też tablica historyczna, wokół przystanku posadzone zostały drzewka. Na zakończenie projektu odbyło się ognisko przy Muzeum Michała Kajki, gdzie przedstawiciel Muzeum przybliżył historię oraz życiorys mazurskiego poety, Kajki. Wszystkie działania jakie były zaplanowane, zostały wykonane i będą kontynuowane w dalszym ciągu. Nasz cel został osiągnięty w stu procentach, ponieważ cieszy oko nie tylko mieszkańców ale również obserwatorów i przejeżdżających gości.

MATERIAŁY PROJEKTOWE

METRYCZKA PROJEKTU - 16/RN/2023

TYTUŁ PROJEKTU - ,,ROZKWITAJĄCE CIERZPIĘTY,,

Okres realizacji – 01.05.2023 – 31.10.2023

Realizator – Koło Gospodyń Wiejskich ,,Jarzębina „ w Cierzpiętach

Miejsce realizacji projektu – Cierzpięty, gmina Piecki

Kwota dofinansowania – 4 000,00 zł

Wkład własny – 500,00 zł

Wkład niefinansowy własny – 4 000,00 zł

 

Opis dotychczasowych działań: 

Celem projektu było zaangażowanie mieszkańców w działania społeczno- kulturalne na lokalnym poziomie, które miało za zadanie skłonić do obywatelskiej aktywności i wpływania na najbliższe otoczenie a także zacieśnianie relacji międzyludzkich. Również kreowania ukrytych umiejętności ogrodniczych i artystycznych. Motywem przewodnim była zmiana oblicza wsi w każdym tego słowa znaczeniu. Został wykonany mural przez lokalną malarkę, mieszkankę wsi, który powstał na jednej ze ścian drewnianego budynku gospodarczego z motywem naszego Jeziora Mokrego i plaży miejskiej , wykonaliśmy drewniane donice w których posadzone zostały kwiaty. Uprzątneliśmy teren pod kwiatowe rondo, które powstało z jarzębiny i z napisem CIERZPIĘTY. Podczas warsztatów z rzeźbiarzem, który za pomoca pilarki wyczarował nam pięknego żurawia, który został postawiony przed wjazdem do wioski, nie zabrakło też chętnych do wycianania tablic informacyjnych w formie płaskorzeźb, które póżniej zostały zakotwiomne do ziemi.

 

MATERIALY PROJEKTOWE

METRYCZKA PROJEKTU - 17/RN/2023

TYTUŁ PROJEKTU – SENIORZY NA SPORTOWO

Okres realizacji projektu – 01.06.2023 do 31.10.2023

Realizator – grupa nieformalna „Piękni i Młodzi”

Miejsce realizacji projektu – Ruciane-Nida

Kwota dofinansowania – 4 400,00 zł

Wkład finansowy własny – 200,00 zł

Wkład niefinansowy własny – 2 200,00 zł

Opis dotychczasowych działań:

Celem projektu była popularyzacja i upowszechnianie sportu wśród seniorów w gminie Ruciane- Nida oraz zorganizowanie IV Spartakiady Senioralnej.  W ramach działania przeprowadzone zostały zajęcia sportowo- rekreacyjne, w tym gimnastyczne, marsze, marszobiegi, zumba. Odbywały się spotkania z dietetykiem i pogadanki na temat zdrowego odżywiania, zorganizowany też został Maraton Zumby dla wszystkich chętnych mieszkańców gminy. Na zakończenie projektu odbyła się Spartakiada Senioralna, zwycięzcy wesołych, sportowych konkurencji otrzymali medale, puchary oraz nagrody. Było smacznie i zdrowo. Cel projektu został w pełni zrealizowany, nastąpiła popularyzacja i upowszechnianie rekreacji ruchowej wśród najstarszych mieszkańców gminy i zakończył się sukcesem. 

MATERIAŁY PROJEKTOWE

METRYCZKA PROJEKTU- 18/RN/2023

TYTUŁ PROJEKTU – ZACZAROWANY OGRÓD

Okres realizacji projektu – 16.04.2023r. - 28.09.2023r.

Realizator – GRUPA NIEFORMALNA „DLA INNYCH”

Miejsce realizacji projektu – Mikołajki

Kwota dofinansowania – 5 500,00 zł

Wkład finansowy własny – 650,00 zł

Wkład niefinansowy własny – 1890,00 zł

 

Opis dotychczasowych działań:

Celem projektu było stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na podwórku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach „Zaczarowany Ogród”, w którym stanęły domki dla owadów, zawisły na drzewach budki lęgowe dla ptaków oraz zakupione i ustawione zostały stoły i ławy do prowadzenia zajęć edukacyjnych i relaksu. W powstałym ogrodzie odbywają się zajęcia edukacyjne o tematyce proekologicznej, prowadzone przez leśników z Nadleśnictwa Strzałowo oraz przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Podczas projektu młodzież z ośrodka uczestniczyła w licznych warsztatach: ceramicznych, stolarskich, botanicznych, kiedy to powstały poidła dla ptaków i owadów, zawisły budki lęgowe, zbudowane zostały domki dla owadów. Zaczarowany Ogród został zaaranżowany przez nasadzenie kwiatów i krzewów.  Odbyły się festyny umożliwiające zaprezentowanie szerszej grupie odbiorców nasz projekt. Wychowankowie ośrodka przeszli ścieżką edukacyjną zorganizowaną przez Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Kumak w Urwitałcie oraz uczestniczyli w wycieczce do Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie. Przeprowadzone zostały warsztaty o życiu pszczół w pasiece. Podczas zajęć edukacyjnych i festynów integrujących placówki z terenu gminy Mikołajki dzieci i młodzież niepełnosprawna budowała pozytywne relacje, integrowała się i wspierała wzajemnie

MATERIAŁY PROJEKTOWE

METRYCZKA PROJEKTU -20/RN/2023

TYTUŁ PROJEKTU – Oznakowanie Questu „Ścieżka zielarki” za pomocą tablic edukacyjnych

Okres realizacji projektu – 01.04.2023 – 31.07.2023

Realizator – Koło Gospodyń Wiejskich w Nitkach „Niteczki”

Miejsce realizacji projektu – Nitki, gmina Biała Piska

Kwota dofinansowania – 6000,00 zł

Wkład finansowy własny – 2399,10 zł

Wkład niefinansowy własny – 900,00 zł

 

Opis dotychczasowych działań:

W ramach projektu zakupione zostały wsporniki słupów (kotwy), śruby i cement do montażu tablic, następnie zostały zbudowane drewniane konstrukcje tablic, które pokryto impregnatem, na trasie Questu zostały zabetonowane kotwy i ustawiono drewniane konstrukcje tablic. Opracowano i wydrukowano ulotki informacyjne o Queście „Ścieżka zielarki”, 1 czerwca 2023 r. – odbył się Festyn Zielarski na Dzień Dziecka, na którym odbyły się warsztaty zielarskie dla dzieci  i młodzieży oraz promowany był Quest „Ścieżka zielarki”, następnie 23 czerwca 2023 r. – odbyły się warsztaty zielarskie dla mieszkańców Nitek oraz gości z okolicy, na których również promowano Quest „Ścieżka zielarki”, przygotowano oferty edukacyjne dla różnych grup odwiedzających Zielnik w Nitkach i Quest „Ścieżka zielarki”: 7. Lipiec 2023 r. – wykonano 14 tablic edukacyjnych o różnych ziołach, które zostały zamontowane na drewnianych konstrukcjach wzdłuż trasy Questu „Ścieżka zielarki.

MATERIAŁY PROJEKTOWE