Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Gadach
Czas trwania projektu: 01.05.2020 – 31.10.2020
Miejsce realizacji projektuGady
Kwota dofinansowania: 3 000,00 zł

Celem projektu było uświadomienie społeczności jak ważne jest dbanie o zdrowie poprzez odpowiednie odżywianie się i prowadzenie zdrowego trybu życia. Za pomocą projektu, mieszkańcy wsi dowiedzieli się jak należy walczyć z epidemią XXI wieku czyli otyłością. Mając tą wiedzę zmienili swoje nawyki żywieniowe i wprowadzą do swojej codzienności aktywność fizyczną. Poprzez te zmiany będą przekazywać młodszym pokoleniom nowe zdrowe sposoby na przygotowanie posiłków, spędzanie wolnego czasu. Zainicjowanie systematycznych ćwiczeń, wpłynęło na samopoczucie jak i zdrowie kobiet zamieszkujących w Gadach. Projekt da w przyszłości, po pandemii, możliwość wykluczonym komunikacyjnie mieszkankom wsi na uczestniczenie w zorganizowanych ćwiczeniach i nabycie umiejętności w tym obszarze. Zaproszenie do udziału całej społeczności wsi Gady, w tym również rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz pokazanie jak można spędzać aktywnie czas budując prawidłowe relacje rodzinne i społeczne zainicjował pozytywną zmianę społeczną. Gady nie tylko zaczęły " gadać", ale również działać na rzecz całej społeczności.

Aby jeszcze bardziej zintegrować społeczność Gadów, zrealizowano spływ kajakowy rzeką Krutynią, wraz ze zwiedzaniem zabytków zespołu pałacowo-parkowego, oraz kościoła ewangelickiego i neogotyckiego. Wyjazd w formule rodzinnej ze zwiedzaniem ścieżki dydaktycznej ze starodrzewiem położonej w okolicy rzeki Strugi. Spływ kajakowy zrealizowano zgodnie zobowiązującymi wytycznymi co do Covid-19.

 

 

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Bęsi

Nazwa projektu: "Boisko do plażowej piłki siatkowej”

Czas trwania projektu: 04.06.2020 – 30.07.2020

Miejsce realizacji projektu: wieś Bęsia w gm. Kolno

Kwota dofinansowania: 5 000,00 PLN


Główne cele projektu.

Głównym celem projektu  było stworzenie z prawdziwego zdarzenia boiska do plażowej piłki siatkowej. Inwestycja podniosła atrakcyjności miejsca rekreacji przy istniejącym już placu zabaw, który wyposażony już jest w urządzenia sportowe. Boisko zwiększyło wachlarz oferowanych zajęć ruchowych oraz umożliwiło organizowanie atrakcyjniejszych spotkań, festynów, zawodów sportowych. Jego budowa doprowadziła znacząco do popularyzacji aktywności ruchowej w miejscowości i stała się uzupełnieniem istniejącej już bazy sportowo-rekreacyjnej. Stworzono kolejne miejsce do prowadzenia dodatkowych zajęć min. dla młodzieży szkolnej miejscowej szkoły. Boisko ma charakter wielofunkcyjny np. można tam prowadzić rozgrywki badmintona.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Budowa boiska doprowadziła znacząco do popularyzacji aktywności ruchowej wszystkich grup wiekowych. Same wykonanie boiska, a przede wszystkim korzystanie z niego zintegrowało lokalną społeczność. Można mówić o wielu korzyściach z których najważniejsze to: stworzenie warunków do stymulowania i kształtowania nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci, młodzież i dorosłych, stworzonie warunków do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia z naciskiem na profilaktykę nadwagi i otyłości. Zwiększono oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych. Projekt dedykowany jest dla wszystkich mieszkańców, bez względu na wiek, płeć i miejsce zamieszkania. Służy między innymi do realizacji zajęć szkolnych. Boisko do siatkówki plażowej wpłynęło także na atrakcyjność turystyczną miejscowości i pozwoli na jeszcze większą integrację społeczności lokalnej, w tym z sąsiednimi miejscowościami. Liczymy, że dzieci i młodzież dzięki stworzeniu im alternatywy zostawią choć na chwilę swoje tablety, komputery, telefony i wyjdą z domów poruszać się na świeżym powietrzu.

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Borkach Wielkich

Nazwa projektu:  "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - ogród sensoryczny - ochrona bioróżnorodności – miejsce aktywności społeczności lokalnej"

Czas trwania projektu: 25.06.2020 – 30.09.2020

Miejsce realizacji projektu: wieś Borki Wielkie w gminie Biskupiec

Kwota dofinansowania: 5 000,00 PLN


Główne cele projektu.

Zakończono projekt którego celem było stworzenie ogrodu sensorycznego, z którego mogą korzystać całe rodziny. Stworzono przestrzeń i warunki do rozwoju integracji sensorycznej. Rozbudzono zmysły w miejscowości Borki Wielkie, gm. Biskupiec. Celami szczegółowymi były: ochrona bioróżnorodności,  wzrost populacji owadów, zwiększenie zieleni, budowanie kapitału społecznego, rozwój integracji sensorycznej, kształtowanie wrażliwości, poszerzanie horyzontów, poprawa jakości życia mieszkańców. Pogłębiono więzi lokalnej społeczności oraz zintegrowano społeczność lokalną podczas wykonywania ogrodu sensorycznego,  jego pielęgnacji i używania.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności.

Poprzez realizację zadania mieszkańcy społeczności lokalnej zyskali pięknie zagospodarowane tereny przestrzeni publicznej, które służą i będą służyły im zarówno w celach integracji, ale i także edukacji na rzecz ochrony bioróżnorodności. Wspólna praca na rzecz stworzenia ogrodu sensorycznego wpłynęła pozytywnie na świadomość mieszkańców dotyczącą pozytywnych aspektów mieszkania na wsi i wartości wsi. Nasadzenia, roślin, kwiatów przyczyniły się do wzrostu populacji pszczół. Umiejętności, jakie zostały zdobyte przez uczestników warsztatów to: doświadczenie i wiedza z zakresu rozpoznawania wolnego czasu w gronie rodzinnym kreatywnie i innowacyjnie oraz zagospodarowanie terenu dla dobra wspólnego. Dzięki realizacji zadania wieś stała się bardziej atrakcyjna turystycznie i bardziej przyjazna jego mieszkańcom.

 

   

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Tomaszkowie

Nazwa projektu: „Start up”

Czas trwania projektu: 01.05.2020 – 30.09.2020

Miejsce realizacji projektu: Tomaszkowo w gminie Stawiguda

Kwota dofinansowania: 4 000,00 PLN


Główne cele projektu.

Głównym celem projektu był rozwój i zbudowanie potencjału młodej organizacji przez doposażenie jej w podstawowy sprzęt biurowy i plenerowy. Dzięki dokonanym zakupom Koło Gospodyń Wiejskich w Tomaszkowie promuje się i swoje produkty (wyroby rękodzielnicze i kulinarne). Celem jest również integracja on-line i wzrost wiedzy na temat zdrowego odżywiania podczas odbytych warsztatów które miały formułę on-line w związku z panującą pandemią.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Wśród osiągniętych rezultatów projektu warto wymienić: zakup infrastruktury plenerowej w postaci namiotu typu „gwiazda” pięknie komponującego się w krajobraz Tomaszkowa, który służy członkom wspólnoty lokalnej oraz sprzętu biurowego w postaci urządzenia wielofunkcyjnego. Do rezultatów miękkich zaliczyć możemy wzrost zaangażowania społeczności lokalnej w działania o charakterze dobra wspólnego poprzez proces uzgodnień przy realizacji projektu ,a następnie konsumpcji wytworzonego w projekcie dobra wspólnego (zorganizowano spotkania integracyjnego on line i warsztaty kulinarne z wykorzystaniem zakupionego w ramach projektu sprzętu). Zrekrutowano także nowych członków koła, których zaproszono do udziału w spotkaniach kulinarno- rozrywkowym przy wykorzystaniu atrakcyjnej infrastruktury. Największą korzyścią dla społeczności lokalnej jest możliwość organizacji spotkań grupy pod zadaszeniem dając tym samym możliwość intensyfikacji wspólnych działań, rozwoju grupy i dalszej integracji.

 

   

Nazwa realizatora: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polski Północno - Wschodniej Idea

Nazwa projektu: "Kreatywny Bartąg”

Czas trwania projektu: 01.07.2020 – 31.10.2020

Miejsce realizacji projektu: wieś Bartąg w gm. Stawiguda

Kwota dofinansowania: 5 000,00 PLN


Główne cele projektu.

Główny cel projektu to popularyzowanie i kultywowanie warmińskości poprzez szereg ciekawych warsztatów, które odbyły się w szkolnej świetlicy oraz w przedszkolu w Bartągu. Projekt miał za zadanie wypełnić lukę edukacyjną dotyczącą wiedzy na temat sztuki, kultury, obyczajów naszego regionu, Warmii. Działania artystyczne pobudzają wyobraźnię, kształtują wrażliwość i rozwijają zdolności manualne. Podczas realizacji projektu uczestnicy zdobyli dodatkową wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Nawiązali nowe kontakty wewnątrz i międzypokoleniowe budujące oraz zacieśniające warmińską społeczność. Osiągniętym celem projektu było również zmotywowanie uczestników do wyrażenia siebie poprzez sztukę i poszukiwanie własnych, regionalnych korzeni w trakcie aktywnie i  twórczo spędzonego czasu.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Efektem było przeprowadzenie w szkole i w przedszkolu w Bartągu po 5-ciu dwugodzinnych warsztatów dla 250 dzieci, mających na celu propagowanie kultury warmińskiej. Wzrosło zaangażowanie społeczności lokalnej w działania o charakterze dobra wspólnego, oraz kompetencje uczestników i zaangażowanie w działania artystyczne. Wzbogacono wiedzy na temat lokalnej kultury, sztuki i obyczajów. Rezultatem była także współpraca między i wewnątrzpokoleniowa. Bezpośrednią korzyścią realizacji projektu uzyskano poprzez wzrost kompetencji uczestników projektu, pogłębienie wiedzy na temat regionu, w którym żyją. Uświadomiono im, iż Warmia jest niezwykłym miejscem z własną kulturą, tradycją, obyczajami i obrzędami, a poznanie ich jest istotne w procesie wychowania i edukacji. Szacunek dla spuścizny swojej "małej ojczyzny" ma ogromny wpływ na jakość naszego życia, poczucie tożsamości i wspólnotowości, jedności z miejscem i lokalną społecznością. To także szacunek dla ludzi żyjących tu przed nami i ich dokonań, które należy szanować, kultywować i przekazywać następnym pokoleniom.

   

 

Nazwa realizatora: Fundacja "Radosne Dzieci"

Nazwa projektu: „Daleko od szosy”

Czas trwania projektu: 01.06.2020 – 31.10.2020

Miejsce realizacji projektu: osada Wilimowo w gminie Jonkowo

Kwota dofinansowania: 3 000,00 PLN


Główne cele projektu.

Głównym celem projektu była integracja mieszkańców osady Wilimowo, poprzez zwiększenie zaangażowania obywateli. Dobrem wspólnym w mniemaniu docelowym projektu było zaangażowanie wszystkich mieszkańców  Wilimowa w wspólne działania integrujące, a głównie ukierunkowane na rozwój dzieci. Zorganizowano różne aktywności angażujące dzieci do przebywania na łonie przyrody. W ramach projektu dzieci poznały lokalną historię. Celem była także edukacja ogólnorozwojowa w postaci warsztatów, zajęć, wykładów. Wykorzystano również interesujące formy nauki języka angielskiego. Podjęte działania spowodowały również kształtowanie prawidłowych zachowań w wyborze treści internetowych.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności.

1. nauka angielskiego: podniesiono poziomu wiedzy poprzez interesującą forma nauki, zdrowe podejście ukierunkowane na strony internetowe o pozytywnym przekazie.

2. survival: przeszkolono dzieci aby potrafiły zachować się w lesie, nauczono podstaw egzystencji bez udogodnień cywilizacyjnych, zbudowano więzi, nauczono poprawnych postaw społecznych.

3. wycieczka: ukształtowano postawy lokalnego patriotyzmu, przedstawiono lokalną historię, nauczono zasad bezpieczeństwa w ruchu rowerowym.

4. warsztaty fotograficzne: zapoznano dzieci ze sprzętem fotograficznym, technikami fotografii.

5. warsztaty ekoworeczków: wpojono proekologiczne postawy i nauczono zasad recyklingu.

6. warsztaty ornitologiczne i ekologiczne: zbudowano postawy wrażliwości na otaczającą faunę i florę oraz poszerzono wiedzę edukacyjną z przedmiotów przyrodniczych .

7. warsztaty bezpieczeństwa (Straż pożarna, Policja): ukształtowano właściwe postawy młodych obywateli w świecie, poruszono tematy w kwestiach różnych zagrożeń i właściwego zachowania się w danej sytuacji, przekazano wiedzę z anatomii człowieka i pierwszej pomocy.

8. warsztaty ZHP: dano podwaliny postaw patriotycznych, przekonywano najmłodszych do wartości wspartych hasłami: braterstwo, przyjaźń, służba.

9. kino plenerowe: uświadomiono dzieci jak ważny jest rozwój jednostki w dziedzinie kultury i sztuki, zapoznano uczestników zajęć z produkcjami wskazującymi pozytywne relacje i wartości.

10. Osiągnięto przede wszystkim efekt integracji społecznej w grupie mieszkańców zarówno dzieci jak i rodziców.

 

Z UWAGI NA PANUJĄCY STAN ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO COVID-19 WSZELKIE DZIAŁANIA, WARSZTATY, AKTYWNOŚCI ITP. BŁY PROWADZONE POD ŚCISŁYM RYGOREM ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY.

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Nakomiadach

Nazwa projektu: "Remont kuchni -wymiana szafek”

Czas trwania projektu: 01.07.2020 – 31.10.2020

Miejsce realizacji projektu: wieś Nakomiady w gm. Kętrzyn

Kwota dofinansowania: 3 750,00 PLN

 


Główne cele projektu.

Projekt miał na celu stworzenie miejsca przeznaczonego na potrzeby gastronomiczne i przynależącego do świetlicy. Doposażono kuchnię, która teraz spełniała wszystkie wymogi i będzie można z niej korzystać w celu przygotowania potraw kulinarnych, co umożliwia działanie na rynku lokalnym i poza nim np. podczas przygotowań do Dożynek Gminnych czy warsztatów kulinarnych.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Korzyści jakie osiągnięto dzięki realizacji projektu to rozwój społeczności lokalnej, jego interakcja i współpraca, pogłębianie więzi między mieszkańcami dzięki możliwości wspólnego spędzenia czasu jak chociażby przy warsztatach kulinarnych. Dzięki remontowi szafek i zamontowaniu blatu roboczego kuchnia zyskała na funkcjonalności co umożliwiło Kołu Gospodyń Wiejskich i mieszkańcom realizować sprawniej kulinarne wyzwania. Poprzez stworzenie odpowiednich warunków lokalna społeczność chętniej i częściej korzysta z doposażonej w świetlicy kuchni. Koło Gospodyń Wiejskich w Nakomiadach podniosła praktyczne umiejętności grupie około 20  mieszkańców w dziedzinie gastronomii.

Nr wniosku: 1/EC/2020

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich Kije i Wianki w Wólce Kijowskiej

Czas trwania projektu: 1.06.2020 – 31.10.2020

Miejsce realizacji projektu: Kijewo

Kwota dofinansowania: 3500 zł

Celem projektu było zaangażowanie mieszkańców do wspólnych działań ekologicznych poprzez wspomaganie środowiska naturalnego i życie zgodnie z naturą mieszkańców sołectwa Kijewo i okolic. Głównym działaniem było  utworzenie sadu ekologicznego,w którym znajdują się drzewa owocowe, krzewy owocowe i pnącza, zbudowanie dwóch pergoli na pnącza z ławeczkami i budowę domków dla ptaków i owadów.

Na początku projektu odbyły się warsztaty z budowy budek lęgowych dla ptaków. Dorośli razem z dziećmi bardzo zaangażowali się we wspólną pracę, co przyniosło niesamowite efekty w postaci pięknych domków. Wykonano 15 domków dla ptaków. Na kolejnych warsztatach zbudowano 1 duży domek dla owadów. Dzięki tym zajęciom mieszkańcy uczyli się jak dbać o środowisko naturalne. Mimo panującej pandemii wspólnymi siłami mieszkańcy posadzili również sad ekologiczny, w którym znajdują się drzewa owocowe (25 szt.) krzewy owocowe (20 szt.) i pnącza (2szt.). W sadzie zostały postawione również dwie pergole z ławeczkami, które umilą odpoczynek na łonie natury. Przeprowadzono także zajęcia z leśniczym, które z powodów epidemiologicznych, odbyły się online. Dzięki realizacji projektu zarówno dzieci, jak i dorośli mogli spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu, pomagać zwierzętom i środowisku naturalnemu. Uczestnicy na zakończenie projektu otrzymali torby ekologiczne, kubki albo magnesy z logotypami koła i organizacji partnerskich.

Realizacja projektu "Ekologicznie w Kijewie" spowodowała wzmocnienie więzi społecznych wśród mieszkańców Kijewa i okolic. Różne grupy lepiej się znają i bliżej współpracują. Projekt przyczynił się do upiększenia i dbania o środowisko naturalne.

  

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie
Czas trwania projektu: 01.06.2020 – 31.10.2020
Miejsce realizacji projektu:  Dąbrowa
Kwota dofinansowania: 3 000,00 zł
Głównym celem projektu było zintegrowanie i zaangażowanie naszego społeczeństwa poprzez zagospodarowanie miejsca przeznaczonego na ognisko, które znajduje się w obejściu budynku świetlicy.
Osiągniętym efektem jest wykonanie paleniska, zamontowanie rusztu nad paleniskiem, wykonanie ławek, oraz zagospodarowanie nieużytkowanego miejsca.
Korzyści dla społeczności:
- wzrost świadomości mieszkańców na temat idei wolontariatu
- użytkować palenisko mogą dobrowolnie wszyscy mieszkańcy
- pogłębienie więzi międzysąsiedzkich
- wspólne spędzanie czasu wolnego (pieczenie kiełbasek, wspólne gotowanie w kociołku myśliwskim)
- wzmacnianie współpracy na rzecz lokalnego środowiska
- wspieranie atrakcyjności miejscowości

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich „Kwadrat w Wojciechach”
Czas trwania projektu: 01.06.2020 – 31.10.2020
Miejsce realizacji projektuWojciechy
Kwota dofinansowania: 3 000,00 zł

 

Celem zrealizowanego projektu było zwiększenie zaangażowania mieszkańców we wspólne działania na rzecz dobra wspólnego, jakim jest nasza wieś. Realizacja projektu posłużyła poprawieniu walorów estetycznych wsi oraz integracji mieszkańców. Kolejnym zadaniem, było kształtowanie pożądanych postaw i świadomości ekologicznej mieszkańców, zwłaszcza dzieci, poprzez budowę karmników i budek lęgowych . Z racji uczestnictwa w projekcie całych rodzin bardzo ważne było poczucie, że każdy, bez względu na wiek, może budować i planować wygląd miejsca, w którym mieszka.

 

W ramach realizacji projektu wykonywane zostały donice na kwiaty, wóz ozdobny, karmniki oraz budki lęgowe, pod okiem instruktora. W wyniku pandemii zajęcia były dostosowane do obostrzeń, które w danym momencie panowały. Ostatecznie uczestnicy zostali podzieleni na mniejsze grupy. Projekt rozpoczął się promocją, poprzez rozwieszanie plakatów ,informowaniem i udostępnianiem działań za pośrednictwem portali społecznościowych. Warsztaty stolarskie zostały podzielone na kilka etapów. Pierwszy to budowa donic. Następnie wykonanie drewnianego wozu. Nasze wyroby zostały pomalowane i polakierowane w celu ochrony przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. Kolejnym etapem było wykonanie budek lęgowych oraz karmników dla ptaków. Zakończeniem przedsięwzięcia było posadzenie kwiatów, wspólne rozmieszczenie wykonanych rzeczy. Cały przebieg prac związanych z realizacją projektu kontrolował koordynator. Osiągnięte efekty cieszą każdego. Świadczy o tym chęć uczestniczenia w projekcie oraz motywacja i deklaracje mieszkańców do brania udziału w innych, podobnych przedsięwzięciach, a także dbanie o dobra, które powstały.

 

 

Nazwa realizatora: Kreatywne nauczycielki
Czas trwania projektu: 01.07.2020 – 31.10.2020
Miejsce realizacji projektu:  Lidzbark Warmiński
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł
Projekt polegał na przeprowadzeniu działań o charakterze wychowawczym, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym do środowiska pracy. Celem zadania była preorientacja zawodowa, wstępne zapoznanie dzieci z zawodem fotografa i środowiskiem jego pracy. Ideą projektu było także inicjowanie i rozwijanie zdolności oraz zainteresowań dzieci, czyli kształtowanie postawy aktywnej, kreatywnej, otwartej na drugiego człowieka oraz pewności siebie, odwagi i umiejętności współpracy. Takie działania zachęcają do rozwijania pasji, talentów, działań artystycznych.
Dzieci wzięły udział w zajęciach fotograficznych w profesjonalnym studiu fotograficznym. Uczestnicy zobaczyli studio, sprzęt fotograficzny. Wspólnie zaaranżowali scenkę i wzięły udział w sesji fotograficznej. Dowiedziały się wielu ciekawostek o zawodzie fotografa. Każde dziecko otrzymało pamiątkowe zdjęcie. Kolejnym działaniem była organizacja pikniku fotograficznego (na placu przynależnym do Przedszkola, na wolnej przestrzeni, która została podzielona na bezpieczne sekcje), podczas którego dzieci zapoznały się z najstarszą techniką fotografii - cyjanotypią. Wykonały pod okiem profesjonalistów odbitki na torbach ekologicznych. Wydarzeniu towarzyszyły liczne dodatkowe atrakcje prowadzone pod czujnym okiem nauczycieli i doświadczonych animatorów. Uczestnicy zostali podzieleni na małe grupy, tak by każde dziecko obdarzyć należytą uwagą, by czuło się zaopiekowane i bezpieczne i mogło z jak najlepszym efektem skorzystać z przekazywanej wiedzy i umiejętności. Zajęcia odbyły się w formie zabawy, dzięki której dzieci mogły pogłębić swoje zainteresowania, możliwości, nauczyć się pracy w grupie i współpracy w tych jakże innych obecnie warunkach. Podsumowaniem działań jest przygotowany klip z warsztatów i pikniku oraz fotorelacja.
Projekt posłużył bezpośrednim odbiorcom - dzieciom w wieku przedszkolnym. Dobro wspólne, które osiągnięto to jednak także nieco szersza, bo przyszłościowa perspektywa - z aktywnych przedszkolaków wyrosną ciekawi świata obywatele, pełni pasji i talentów, o bogatej osobowości. Realizacja zadania w "trudnych" czasach zmotywowała do poszukiwania nowych rozwiązań i wypracowywania narzędzi. Współpraca i zaangażowanie nauczycieli, rodziców, Fundacji pozwoliła opracować bezpieczną ścieżkę realizacji zadania. Powrót do zajęć edukacyjnych i tego typu aktywności jest nam wszystkim bardzo potrzebny i dał z pewnością namiastkę normalności.

 

Nazwa realizatora: Stowarzyszenie Przyjazny Zakątek na Mazurach
Czas trwania projektu: 01.07.2020 – 15.10.2020
Miejsce realizacji projektu:  Kamionka, Bogacko, Guty, Piękna Góra
Kwota dofinansowania: 3 250,00 zł

Zakończono realizację projektu, którego celem było podniesienie świadomości ekologicznej oraz prozdrowotnej mieszkańców wsi Kamionki, Bogacko, Guty i Piękna Góra. Miało to nastąpić poprzez realizację cyklu internetowych warsztatów szycia na maszynie. Efektem finalnym warsztatów miały być, niezbędne w życiu codziennym, maseczki ochronne na twarz, a przede wszystkim, dla nas priorytetowe, ekologiczne woreczki na zakupy, na owoce i warzywa. Dzięki naszym warsztatom najmłodsi mieli możliwość wdrożyć w życie ekologiczne postępowanie i myślenie. Nagrane filmy instruktażowe, udostępnione na specjalnej grupie, miały za zadanie pozwolić, w ciężkich czasach kwarantanny narodowej, umocnić poczucie wspólnoty i lokalnej tożsamości. Tutejsi mieszkańcy mieli szansę zrozumieć, że jednostka może zdziałać naprawdę wiele. Zakładanym celem dodatkowym była zmiana toku myślenia.
Dzięki udostępnionym na stronie internetowej Yutube.com filmikom instruktażowym, ukazującym jak krok po kroku uszyć maseczkę ochronną i woreczek na żywność, każdy, w dogodnym dla siebie momencie mógł uczyć się szyć. Warsztaty prowadziła doświadczona instruktorka szycia. Podpisana z nią została umowa zlecenie. Uczestnicy uczyli się podstaw szycia na maszynie. Nasze stowarzyszenie, na czas projektu, na podstawie umowy wypożyczenia, udostępniało maszyny do szycia uczestnikom warsztatów. Zakupione zostały dodatkowe maszyny do szycia, w tym 2 prostsze w obsłudze, przeznaczone dla dzieci, a także, niezbędne do szycia materiały i inne akcesoria. Każdy członek szkolenia mógł korzystać ze sprzętu przez tydzień, następnie zwracał maszynę do świetlicy, a członkowie naszego stowarzyszenia udostępniali ją innemu uczestnikowi projektu. E-warsztaty realizowane były w okresie od 22 sierpnia do 26 września. W sumie, w projekcie udział wzięło
Efektem końcowym każdego warsztatu było uszycie przez każdego z nich co najmniej dwóch woreczków oraz maseczek ochronnych dla siebie, swoich rodzin, ale także dla potrzebujących mieszkańców (te ostatnie sołtysi poszczególnych wsi rozdali starszym i najbardziej potrzebującym mieszkańcom). Ponadto, mimo zakończenia projektu, sprzęt jest ogólnodostępny w świetlicy. Każda chętna osoba, po uprzednim uzgodnieniu z zarządem Stowarzyszenia Przyjazny Zakątek na Mazurach, może skorzystać z maszyny, kontynuować naukę i rozwijać swoje pasje związane z szyciem.

 

Nazwa realizatora: Aktywni
Czas trwania projektu: 01.06.2020 – 24.10.2020
Miejsce realizacji projektuSulejki
Kwota dofinansowania: 3 250,00 zł

 

Przedsięwzięcie miało na celu stworzenie miejsca integracyjnych spotkań oraz poprawę wizerunku wsi i jakości życia mieszkańców w ramach współdziałania lokalnej społeczności. Kontynuacja prac przy zagospodarowaniu wiejskiej działki w centrum wsi Sulejki stała się okazją, by jednoczyć mieszkańców wokół działań na rzecz dobra wspólnego.
W ramach projektu:
- opracowano tematyczną prezentację multimedialną dotyczącą zasad zakładania ogrodów i rabat kwiatowych
- dokonano montażu zakupionych elementów małej architektury, tj. 3 ławek parkowych i 3 tematycznych tablic informacyjnych
- wytyczono rabaty kwiatowe wraz z montażem krawężników
- dokonano nasadzeń roślin wieloletnich zakupionych w ramach projektu
przygotowano plenerową wystawę zdjęć ogrodowych roślin kwiatowych

 

 

  

 

 

Nr wniosku: 17/EC/2020

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Baniach Mazurskich

Czas trwania projektu: 1.06.2020 – 31.10.2020

Miejsce realizacji projektu: Banie Mazurskie

Kwota dofinansowania: 4000 zł

 

Projekt „Integracja to podstawa” skierowany był do mieszkańców gminy Banie Mazurskie. Jego głównym celem było poszerzenie oferty sportowej dla seniorów i osób z niepełnosprawnością oraz przyczynienie się do wzrostu aktywności fizycznej poprzez grę w Boccię.

Początkowa nauka gry odbywała się w różnych grupach wiekowych, w celu poznania zasad i zdobycia umiejętności gry. Nieznana dotąd gra wzbudziła zainteresowanie, co zaowocowało wspólnymi spotkaniami i rozgrywkami drużynowymi. Szkolenia odbywały się cyklicznie, a prowadzone były nie tylko w plenerze (orlik, stadion, działki sołeckie), ale również w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich i świetlicach wiejskich. Uczestnicy projektu w trakcie spotkań zdobywali umiejętności, integrowali się tworząc grupy międzypokoleniowe. Rozgrywki prowadzone były w mieszanych grupach, w których początkowo seniorom pomagała młodzież, a później rywalizowała z nimi zachowując zasady gry fair play.

Wspólne, integracyjne spędzanie czasu pozwoliło na zdobycie doskonałych umiejętności gry drużynowej i integracji społeczności. Realizacja projektu doprowadziła do zmiany nie tylko myślenia, ale i zachowania społeczności lokalnej w kwestii aktywności seniorów. Poprzez uczestnictwo we wspólnych rozgrywkach drużynowych, mieszkańcy przekonali się, że człowiek w starszym wieku nie musi spędzać czasu samotnie w zamknięciu. Ma prawo do integracji, wspólnej zabawy z innymi ludźmi, ma prawo być szczęśliwym. Nastąpiło wzmocnienie więzi między pokoleniami. Wspólna rywalizacja pokazała, iż dziadkowie doskonale potrafią bawić się z wnukami, a rodzice dzięki kibicowaniu różnym wiekowo drużynom, stali się łącznikiem międzypokoleniowym. Realizacja projektu wpłynęła pozytywnie i emocjonująco na zaangażowanie mieszkańców w prowadzone rozgrywki w Boccię. Uczestnicy czynnie brali udział w nowej formie aktywności sportowej, a zainteresowania taka formą spędzania wolnego czasu, zachęciło ich do kontynuacji działań również po zakończeniu realizacji projektu.

 

 

  

Nazwa realizatora: GN Inna strona Warmii
Czas trwania projektu: 01.05.2020 – 31.10.2020
Miejsce realizacji projektu: Brąswałd, Bukwałd
Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł


Cel projektu został osiągnięty w stu procentach. A było nim  wzmocnienie kompetencji kobiet będących siłą napędową aktywności lokalnej. Wartość pracy na rzecz społeczeństwa lokalnego kobiet jest nieoceniona, ale każdy w natłoku może stracić chęć i początkowy zapał. Umiejętności, które rozwijałyśmy zapobiegają temu, a wręcz dały nam nową energię. Dzięki temu wzmocnieniu jesteśmy teraz osobami aktywnymi, gotowymi do działania w obszarach dla siebie nowych, bądź nawet nieznanych. Nabyłyśmy także kompetencje przydatne do rozwoju projektów wartościowych pod względem konkretnych potrzeb społeczności. Stało się to za sprawą poznania narzędzi komunikacyjnych, którymi będziemy się teraz posługiwać w kontaktach z ludźmi w różnym wieku i o różnych potrzebach. Spotkania odbywały się regularnie komputerowo, online, co pomogło nam dodatkowo poznać nowe możliwości komunikacyjne i techniki internetowe. Dzięki zajęciom podbudowałyśmy poczucie własnej wartości, co niewątpliwie będzie skutkować w codziennej pracy społecznej, w kontaktach zwłaszcza z osobami nastawionymi krytycznie. Jest to w dobie pandemii korona wirusa niezwykle ważne, bowiem stres nie omija nikogo, a wiele osób rozładowuje swoje emocje w kontaktach międzyludzkich. Projekt pozwolił nam na uświadomienie sobie, ile siły i odwagi ma w sobie każda z nas. Pewność siebie jest niezbędna przy podejmowaniu decyzji, przy przekonywaniu społeczności do wspólnych działań i przy podejmowaniu wyzwań. Zakończenie projektu, podczas którego prowadząca warsztaty podsumowała przekazywaną nam wiedzę i wskazała kierunki dalszej pracy indywidualnej, odbyło się wspólnie całą grupą z zachowaniem reżimu sanitarnego. Uczestniczki zajęć miały możliwość przedstawienia siebie, swoich mocnych stron, swoich wartości i celów w wystąpieniach indywidualnych przed całą grupą. Uczestniczki otrzymały od prowadzącej książki, będące podręcznikami tych zajęć "Śmiało. Mów własnym głosem", których lektura pozwoli nam na kontynuację doskonalenia się w wystąpieniach publicznych, podczas zabierania głosu, podejmowania trudnych wyzwań.

Beneficjentki projektu zostały wyposażone przez prowadzącą w szereg technik wystąpień publicznych. Ich stosowanie w codziennej aktywności społecznej pozwoli nam na lepsze porozumiewanie się z odbiorcami, na bardziej skuteczne dobieranie argumentów i ich przedstawianie, na lepsze zrozumienie rozmówców, efektywne osiąganie celów, opanowanie emocji, umiejętne wyrażanie własnego zdania.

  

Nazwa realizatora: Aktywnie dla maluchów
Czas trwania projektu: 03.05.2020 – 30.10.2020
Miejsce realizacji projektu:  Rogiedle
Kwota dofinansowania: 4 600,00 zł

   Projekt "Aktywne maluszki " polegał na utworzeniu kreatywnej przestrzeni dla maluchów poprzez montaż bezpiecznej , atestowanej karuzeli, dwóch dużych piaskownic, skrzyni do przechowywania zabawek oraz dwóch drewnianych donic, w których dzieci z rodzicami będą sadzić zioła i jadalne kwiaty.  
   W trakcie realizacji projektu zorganizowano piknik rodzinny na świeżym powietrzu, na którym zostały przeprowadzone zawody sportowe. Dzieci miały możliwość pooglądać i pogłaskać żywe zwierzęta, a także pokarmić z ręki kozy i posypać ziarenek kurkom. Dużą frajdę sprawiła dzieciakom ścieżka sensoryczna rozwijająca zmysły i ucząca koncentracji bez nadmiernej stymulacji!

 

 

Nr wniosku: 11/EC/2020

Nazwa realizatora grupa nieformalna „Kobiety z pasją” przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki”

Miejsce realizacji projektu: Prostki

Czas trwania projektu: 1.06.2020 – 30.10.2020

Kwota dofinansowania: 5000 zł

 

Celem projektu była aktywizacja społeczna i integracja międzypokoleniowa lokalnej społeczności. Prowadzone działania projektowe ukazały grę w Boccię jako fajną grę, która integrowała mieszkańców oraz pobudziła do aktywności społecznej. Celem projektu była również promocja ruchu oraz stymulowanie do aktywności i uczestnictwa w sporcie osób w każdym wieku. Zajęcia Boccia pokazały, że to rewelacyjna forma aktywności fizycznej dla wszystkich. 2. W trakcie trwania projektu odbyło się łącznie 31 godzin zajęć z instruktorem. Uczestnicy projektu na pierwszych zajęciach dokonali podziału na grupy, aby można było prowadzić gry w drużynach z zachowaniem dystansu. Wyłoniły się osoby chętne do pracy w projekcie jako wolontariusze. Praca tych osób polegała na przygotowaniu sprzętu do zajęć tzn. dezynfekcji przed zajęciami oraz w trakcie. Liderka projektu zebrała rozmiarówki uczestniczek w celu zamówienia koszulek dla całej drużyny. Na zakończenie projektu aktywne uczestniczki otrzymały podziękowania w formie zakupionych statuetek.

 

   

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Sępopolu

Czas trwania projektu: 01.05.2020 – 30.10.2020
Miejsce realizacji projektu:  Sępopol
Kwota dofinansowania: 2 400,00 zł


Projekt, między innymi polegał na doposażeniu zaplecza kuchennego KGW. Wszystkie rzeczy zakupione są nam niezbędne do realizacji warsztatów kulinarnych które są prowadzone w małych grupach zgodnie z przepisami pandemii.
Zorganizowaliśmy również warsztaty rękodzielnicze, na których odkryliśmy tkwiący w nas potencjał. Niektóre z nas nie zdawały sobie sprawy z tego, że jesteśmy w stanie nauczyć się tworzyć takie dzieła.
Osoby korzystające z warsztatów uświadomiły sobie jak można aktywnie i twórczo spędzić wolny czas. Po zakończeniu pandemii planujemy kontynuować zaczęte dzieło w większych grupach. Projekt „Razem Łatwiej” uświadomił nam jak ważna jest wspólna praca i jak ważną rolę odgrywa każdy członek tej nie wielkiej społeczności. Łatwiej jest osiągnąć założone cele Projekt jest przykładem że wspólne działania dadzą dobro wspólne.
Korzyścią Projektu jest wzrost świadomości wspólnego działania, poprawa integracji mieszkańców, możliwość spędzenia czasu kreatywnie.

 

  

Nazwa realizatora: Skuteczni w działaniu
Czas trwania projektu: 01.05.2020 – 30.10.2020
Miejsce realizacji projektu:  Nowe Miasto Lubawskie
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

W ramach projektu „Seniorzy odkrywają zabytki” realizowanego przez grupę nieformalną Skuteczni  w działaniu, której osobowości prawnej użyczyła Fundacja „Drogowskazy”, osoby starsze zwiedziły zabytkowe miejsca Nowego Miasta Lubawskiego: bazylikę św. Tomasza Apostoła, ruiny klasztoru ojców Franciszkanów, park miejski, rynek miejski z kościołem poewangelickim i średniowiecznymi fortyfikacjami obronnymi oraz pozostałości zakładu wodolecznictwa i budynek dawnej poczty. Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna 20 osób starszych w tym niepełnosprawnych, z gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie, na rzecz poprawy jakości ich życia. Działania były atrakcyjne dla odbiorców dzięki zakupieniu nowoczesnego bezprzewodowego systemu słuchawkowego. Każdy senior został wyposażony  w indywidualny odbiornik, pozwalający na ustawienie odpowiedniej głośności, a przewodnik bez potrzeby zatrzymywania się, kompletowania grupy
i oczekiwania na pozostających z tyłu mógł dotrzeć ze swoim przekazem do wszystkich uczestników. System słuchawkowy pozwalał mieć stały kontakt z wszystkimi uczestnikami wycieczki usprawniając pracę i pozwalając skupić się na tym co nas otacza.  Grupę odbiorców projektu stanowiło 20 mieszkańców gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie,
w wieku powyżej 60 roku życia. Byli to emeryci i renciści, w tym osoby niepełnosprawne, posiadający one niską aktywność społeczną, bariery psychologiczne uniemożliwiające działalność w tym zakresie,             a także ograniczone środki finansowe pozwalające na udział w wydarzeniach edukacyjnych
.