Nazwa realizatora: Stowarzyszenie Przyjaciół Biesala, gr. nief. Biesalskie Babki

Nazwa projektu: TańczyMY

Czas trwania projektu: 01.05.2022 – 31.10.2022

Miejsce realizacji projektu: wieś Biesal w gm. Gietrzwałd

Kwota dofinansowania: 2 800,00 PLN

Główne cele projektu

Osiągnęliśmy główny cel projektu, powstał dziecięcy zespół taneczny pod nazwą Kłobuczek. W zajęciach tanecznych wzięły udział dzieci naszej

gminy i dzieci z Ukrainy mieszkający w gminie Gietrzwałd. Efekty nauki dzieci pokazały na spotkaniu z rodzicami i mieszkańcom Biesala i okolicznych

wsi. Zakładaliśmy, że na tańce zgłosi się 10 dzieci, zgłosiło się więcej, w tej chwili jest 11 dzieci. Na warsztatach krawieckich na zakupionej z projektu maszynie powstały stroje dla dzieci na występy.  Na warsztatach krawieckich powstały też poduszki i torby do przechowywania strojów do tańca. Przeprowadziliśmy konkurs na nazwę zespołu i została wybrana nazwa " Kłobuczek "

Grupa taneczna Kłobuczek już świetnie sobie radzi na parkiecie, wystąpią na Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

W porozumieniu z Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Gietrzwałdzie nauka tańca dla Kłobuczków będzie dalej kontynuowana. Zespół Kłobuczek będzie

występował na wszelkich gminnych imprezach.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Realizacja projektu pozwoliła na zagospodarowanie wolnego czasu po zajęciach lekcyjnych, rozwijaniu zainteresowań i pasji u dzieci, udziale dzieci w lokalnych imprezach na terenie gminy Gietrzwałd, poznać muzykę i tańce z innych krajów. Dzieci nauczyły się tańców ludowych, towarzyskich i współczesnych. Na warsztatach krawieckich powstały stroje dla grupy tanecznej oraz maskotki i torby ekologiczne.

ZDJĘCIA

- lepsza integracja społeczności lokalnej i chęci podejmowania nowych przedsięwzięć.

Nazwa realizatoraKoło Gospodyń Wiejskich w Lipowie

Nazwa projektu"Gofrowo-naleśnikowe warsztaty kulinarne - rozwój i promocja KGW Lipowo"

Czas trwania projektu: 05.06.2022 – 30.09.2022

Miejsce realizacji projektu: wieś Lipowo w gm. Biskupiec

Kwota dofinansowania: 4 500,00 PLN

Główne cele projektu

Celem głównym zadania było zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnej na terenie sołectwa Lipowo, poprzez aktywizację mieszkańców z wykorzystaniem dziedzictwa kulinarnego. Warsztaty zapoznały mieszkańców wsi Lipowo oraz zaprzyjaźnionych mieszkańców wsi Stryjewo i Borki Wielkie z nowościami kulinarnymi. Warsztaty polegały na kulinarnej zabawie pieczenia gofrów i naleśników. Zadanie ma na celu zintegrowanie społeczności lokalnej, zaspokojenie potrzeb mieszkańców związanych z chęcią bliższego poznania zakresu kulinarnego, współpracy mieszkańców polegające na wspólnym działaniu na rzecz dobra wspólnego, spędzanie wolnego czasu wśród znajomych. Projekt angażował mieszkańców do aktywizacji na rzecz dobra wspólnego.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

- udział 21 osób z miejscowości Lipowa w warsztatach kulinarnych gofrowo- naleśnikowych;

- udział 15 osób z miejscowości Stryjewa w warsztatach kulinarnych gofrowo- naleśnikowych;

- udział 12 osób z miejscowości Borek Wielkich w warsztatach kulinarnych gofrowo- naleśnikowych;

- promocja miejscowości Lipowo (KGW Lipowo) wśród zaprzyjaźnionych KGW Stryjewo, Borki Wielkie;

- integracja mieszkańców;

- wzbogacenie umiejętności kulinarnych;

- aktywizacja mieszkańców;

- wzbogacenie świetlicy wiejskiej w sprzęt umożliwiający rozwój KGW jak i wykorzystywanie na rzecz mieszkańców i promocji wsi;

- promocja kultury kulinarnej;

- nauka robienia wytrawnych i słodkich gofrów i naleśników;

- wsparcie i integracja mieszkańców 3 miejscowości;

- ukazanie kierunków działania w celu wspólnego dobra;

- wprowadzenie alternatywnej metody spędzania wolnego czasu;

- rozbudzenie zainteresowania w zakresie kulinaria wśród mieszkańców;

 

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Stryjewie Stryjewianie

Nazwa projektu„Kreatywna wioska rycerska”

Czas trwania projektu: 05.06.2022 – 16.09.2022

Miejsce realizacji projektu: wieś Stryjewo w gm. Biskupiec

Kwota dofinansowania:  5 000,00 PLN

Główne cele projektu

Celem projektu był rozwój kulturalny/historyczny, budowanie kapitału społecznego i poczucia własnej wartości, kształtowanie wrażliwości artystycznej, zapewnienie młodym ludziom kreatywnego spędzania wolnego czasu, pobudzenie pasji, ale przede wszystkim aktywizacja i integracja lokalnej społeczności. Działania zarówno warsztatowe jak organizacja imprezy plenerowej miały na celu rozwój zdolności zarówno manualnych, jak i intelektualnych (malarstwo

na tkaninie, eko-kosmetyki, warsztaty eko-art, jak i warsztaty ceramiczne - toczenie na średniowiecznym kole garncarskim, rozwój strzelectwa łukowego wśród mieszkańców wsi, stworzenie wioski tematycznej). W trakcie imprezy podsumowującej były czytane opowieści historyczne - wieczorek historyczny, organizacja zawodów strzeleckich z łuku.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Rezultaty zadania wpłynęły na  integrację społeczności lokalnej i aktywizację mieszkańców wsi Stryjewo w zakresie:

-rozwijania zainteresowań kulturalnych/artystycznych/historycznych;

- stworzenie materiałów z tkanin, kosmetyków, drewna, glinianych naczyń podczas warsztatów w celu dalszego ich wykorzystywania podczas organizacji tematycznej wsi "rycerskiej";

- czerpanie radości i zadowolenia z uczestnictwa w warsztatach aktywizujących;

- kreatywne spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież wiejską;

- rozwoju zainteresowań i pasji;

- stworzenie wioski tematycznej "rycerskiej"/ stworzenie osady rycerskiej;

- wspólnej integracji mieszkańców podsumowujący projekt (poznanie historii wsi, opowieści historycznych.

W zajęciach strzeleckich uczestniczyło 10 osób, w warsztatach malowania tkaniny - 15 osób, warsztatach eko-kosmetyki - 15 osób, warsztatach eko-art -15 osób. Podsumowanie projektu - 30 osób.

 

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Borkach wielkich

Nazwa projektu: Warsztaty pieczenia chleba

Czas trwania projektu: 01.06.2022 – 23.09.2022

Miejsce realizacji projektu: wieś Borki wielkie w gm. Biskupiec

Kwota dofinansowania: 4 100,00 PLN

Główne cele projektu

Celem głównym projektu było:

- poznanie etapów powstawania chleba;

- poznanie podstawowych gatunków zbóż (żyto, pszenica, owies i jęczmień);

- kultywowanie tradycji oraz przybliżenie dawnych metod wytwarzania chleba;

- realizacja warsztatów dla mieszkańców 9 miejscowości w gm. Biskupiec;

- zwiększenie atrakcyjności i rozwoju KGW Borki Wielkie;

- rozbudzenie zainteresowania zdrową żywnością wśród mieszkańców;

- integracja mieszkańców(Borki Wielki, Sadowo, Kobułty, Kamionka, Rudziska, Stryjewo, Lipowo, Stanclewo, Węgój)gm. Biskupiec;

- realizacja zadania na rzecz dobra wspólnego i aktywizacji polskiej wsi.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Rezultatem projektu było:

- nauka zdrowego żywienia (pieczenie zdrowych chlebów)

- przeprowadzenie 9 warsztatów pieczenia chleba;

- Wsparcie i integracja mieszkańców 9 miejscowości;

- Ukazanie kierunków działania w celu wspólnego dobra;

- Wprowadzenie alternatywnej metody spędzania wolnego czasu;

- Aktywizacja mieszkańców Borek Wielkich, Sadowa, Kobułty, Kamionki, Rudzisk, Stryjewa, Lipowa, Stanclewa, Węgója;

- Rozbudzenie zainteresowania w zakresie kulinaria wśród mieszkańców;

- Lepsza integracja społeczności lokalnej i chęci podejmowania nowych przedsięwzięć a przede wszystkim dobra zabawa podczas zajęć.

Projekt był uzupełnieniem wcześniejszych działań ukierunkowanych na tłoczeniu zdrowych olejów z różnych nasion oraz pieczeniem sękaczy. KGW w Borkach ukierunkowane jest na promocje i upowszechnianie żywności regionalnej, dlatego też planuje kontynuacje działań związanych z wypiekami chleba tradycyjnego. 

 

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Silcu „Malwy”

Nazwa projektu: Zmalujmy coś!

Czas trwania projektu: 01.07.2022 – 30.09.2022

Miejsce realizacji projektu: Wieś Silec w gm. Srokowo

Kwota dofinansowania: 3 300,00 PLN

Główne cele projektu

Cel projektu:

- wzrost integracji i zaangażowania w życie Silca u 15 mieszkańców w okresie trzech miesięcy,

- rozwinięcie i wzmocnienie działań społecznych,

- aktywny powrót mieszkańców Silca do wspólnych działań po pandemii koronawirusa,

- zmiana wyglądu budynku świetlicy, zwykłe szare miejsce za świetlicą nabierze blasku i radośniejszego wyglądu.

- nabycie nowych doświadczeń, nowych umiejętności, które mieszkańcy będą mogli wykorzystać  w późniejszym czasie,

- odkrycie w sobie nowych pasji i hobby,

- zagospodarowanie ściany na budynku świetlicy wiejskiej, 

- włączenie mieszkańców w proces decyzyjny celem wzbudzenia odpowiedzialności za utrzymanie porządku w tym miejscu,

- podniesienie stopnia identyfikacji mieszkańców z nowo powstałym miejscem,

- utworzenie miejsca, które po pandemii koronawirusa pozytywnie wpłynie na spotykanie się w przestrzeni na świeżym powietrzu.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Zrealizowany projekt bardzo pozytywnie wpłynął na integrację i zaangażowanie w życie Silca jego mieszkańców. Zadanie było nietypowe, innowacyjne i cieszyło się dużym zaciekawieniem oraz popularnością. Podczas warsztatów prowadząca zajęcia przekazała nam dużo wiedzy merytorycznej oraz wskazówek dotyczących sposobów malowania na ścianach. Wielu uczestników odkryło w sobie nowe talenty i sami byli zaskoczeni tym faktem. Realizowany projekt szeroko wpłynął na kreatywność uczestników. Powstał pomysł zakupu własnego rzutnika i zagospodarowanie pozostałych ścian na budynku świetlicy. Ponadto zwykłe szare miejsce nabrało nowego wyglądu z czego mieszkańcy są bardzo dumni. Efekt końcowy jest wyjątkowy i piękny. Budzi ogólny zachwyt mieszkańców, jak również turystów i lokalnej władzy. Realizowany projekt pozwolił na aktywny powrót mieszkańców do wspólnych działań. Niewątpliwie formuła wpłynęła na większe zaangażowanie mieszkańców. Nabyliśmy nowe doświadczenia, zdobyliśmy nowe umiejętności, które chcemy wykorzystać w swoich dalszych działaniach.

 

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Tomarynach

Nazwa projektu: Malujemy na tkaninie- kontynuacja "Dobrego pomysłu na jesień"

Czas trwania projektu: 01.05.2022 – 31.10.2022

Miejsce realizacji projektu: wieś Tomaryny w gm. Gietrzwałd

Kwota dofinansowania: 5 500,00 PLN

Główne cele projektu

Mieszkańcy naszej okolicy, w tym kobiety, dzieci i młodzież z Ukrainy, w ramach projektu "Malujemy na tkaninie - kontynuacja "dobrego pomysłu na jesień"", zdobyli wiedzę, nauczyli się warsztatu malowania ornamentów na tkaninie użytkowej. Z poznanym warsztatem stworzyli wyroby rękodzielnicze z zastosowaniem motywów i wzornictwa naszego regionu.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Dobrem wspólnym są nasze codzienne sąsiedzkie relacje i integracja kulturowa - także zapoznanie naszych Gości z Ukrainy z naszą tradycją rękodzielniczą, a także poznanie zdobniczych ornamentów z tradycji ukraińskiej kultury. Wzajemnie wspieranie się i szerzenie pozytywnych idei. Działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Tomarynach ma na celu dobrostan naszej społeczności. Gromadzenie doświadczeń poznawczych i twórczych, odczuwanie pozytywnych doznań i emocji. W ramach tego projektu powstaną ozdobione ornamentami ukraińskiej kultury ludowej i polskiej kultury ludowej naszego regionu tkaniny dekoracyjne i użytkowe.

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Nazwa realizatora: STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BREDYNKI I STANCLEWO, gr. nief. Aktywni Rodzice 

Nazwa projektu: Stworzenie Strefy Artystycznej na Warsztaty dla Dzieci i Rodziców

Czas trwania projektu: 15.08.2022 – 15.10.2022

Miejsce realizacji projektu: wieś Bredynki w gm. Biskupiec

Kwota dofinansowania: 4 500,00 PLN

Główne cele projektu

Głównym celem projektu było rozwijanie dobra wspólnego w postaci stworzenia strefy, w której dzieci, rodzice, oraz uchodźcy z Ukrainy wraz z dziećmi, które uczęszczają do Szkoły i Przedszkola w Bredynkach będą mogli wziąć udział w zajęciach pozalekcyjnych, rozwijających motorykę, wrażliwość artystyczną, zajęcia będą rodzajem zajęć terapeutycznych, terapia poprzez sztukę, wyciszenia, zredukowanie stresu, pobudzenie aktywności społeczeństwa, integracja społeczeństwa polskiego i ukraińskiego, poprzez inicjatywy oddalone uczestników projektu. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, kształtowanie umiejętności społecznych poprzez sztukę.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności to złagodzenie stresu przez sztukę, z wykorzystaniem naturalnych składników. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Usprawnienie motoryki, pobudzenie wrażliwości artystycznej. Udział w zajęciach o charakterze terapeutycznym. Zredukowanie  stresu.

 

ZDJĘCIA

Nazwa realizatoraSTOWARZYSZENIE WZAJEMNEGO WSPARCIA I SZERZENIA POZYTYWNYCH IDEI HORUS

Nazwa projektu: Aktywnie, lokalnie, społecznie - oddolna inicjatywa w Gminie Stawiguda

Czas trwania projektu: 01.05.2022 – 30.06.2022

Miejsce realizacji projektu: Stawiguda

Kwota dofinansowania: 4 000,00 PLN

Główne cele projektu

Cel projektu został osiągnięty, udało nam się zintegrować mieszkańców gminy Stawiguda.

Na zajęcia i warsztaty przyszły 30 osób dorosłych i 20 dzieci. Wszyscy aktywnie i z pełnym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach.

Zajęcia Jogi okazały się hitem, uczestnicy którzy nie przyszli przygotowani (nie mieli stroju sportowego) dołączali tłumnie do zajęć i pytali czy będziemy organizować regularne zajęcia.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Spotkanie z mieszkańcami gminy Stawiguda rozpoczęliśmy od warsztatów tworzenia czekolady od podstaw. Dzieci ucierały ziarna kakaowca, po czym prowadzący pokazywał jak się tworzy czekoladę ciemną oraz białą na gorąco. Ciemna czekolada została przelana w formy

i dzieci dekorowały formy ziarnami orzechów i suszonymi owocami. Na koniec była degustacja i każdy otrzymał wyrobioną przez siebie czekoladę w opakowaniu, które zabrał ze sobą.

Oprócz tego prowadzący rozstawił galerię zdjęć z Meksyku i opowiedział jak pozyskuje się surowce w tym kraju. Drugą częścią spotkania były warsztaty Jogi dla dzieci i dorosłych, w których wzięło udział 15 dorosłych i 15 dzieci. Większość dzieci miała pierwszy raz styczność z tą formą ruchu. Były bardzo zainteresowane i podekscytowane. Prowadząca przedstawiła podstawowe pozycje które poprawiają kondycję fizyczną, wzmacniają mięśnie oraz usprawniają balans. Dzieci uczyły się skupienia i cierpliwości. Ćwiczenia dla osób dorosłych skupiały się na poprawieniu stabilizacji ciała oraz pracą ze świadomością własnego ciała. Uczestnicy byli zaskoczeni, że takie łatwe ćwiczenia niekiedy sprawiają trudność, także w naszej ocenie uświadomiliśmy mieszkańcom gminy jak ważny jest regularny ruch i ćwiczenia. Jesteśmy przekonani, że zachęciliśmy mieszkańców do uczestnictwa w takim przedsięwzięciach w przyszłości oraz do dbania o kondycję i ćwiczeń na świeżym powietrzu.

 

ZDJĘCIA

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich Jaroty

Nazwa projektu: Kultura łączy społeczności i narodowości

Czas trwania projektu: 15.05.2022 – 15.11.2022

Miejsce realizacji projektu: Olsztyn

Kwota dofinansowania: 4 000,00 PLN

Główne cele projektu

Celem projektu "Kultura łączy społeczności i narodowości" była integracja międzypokoleniowa i narodowościowa poprzez wspólne działania warsztatowe. Projekt miał za zadanie pokazać, że pomimo różnic pokoleniowych, narodowościowych, kulturowych wiele nas łączy, potrafimy się zrozumieć, współpracować ze sobą, pomagać sobie wzajemnie.

W czasie realizacji projektu w okresie od 15.05.2022 r do 15.11.2022 r. przeprowadziliśmy 8 dwugodzinnych warsztatów (rękodzielniczych, kulinarnych, muzycznych) składających się z 4 modułów. W warsztatach wzięło udział 127 osób w tym uchodźcy z Ukrainy. Uczestnicy projektu nawiązali nowe znajomości, zdobyli nowe umiejętności. Wzrosła wiedza na temat lokalnej kultury, sztuki, obyczajów, ale również na temat jej odpowiedników w tradycji ukraińskiej. 

Podczas realizacji projektu czerpaliśmy z tradycji Warmii i Ukrainy dzięki czemu można było dostrzec jak wiele mają ze sobą wspólnego tradycje ludowe obu narodowości. W czasie warsztatów uczyliśmy się wzajemnie, korzystaliśmy z doświadczeń prowadzących i uczestników co spowodowało, że  wszyscy mogli czuć się ważni, potrzebni, zauważeni.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Udział w projekcie pokazał, że poprzez działania artystyczne łatwiej przetrwać trudne chwile, a wspólne działania prowadzą do otwarcia się na innych pomimo różnic pokoleniowych, narodowościowych, kulturalnych. W założeniach projektu efektem miała być aktywizacja osób, które w dalszym ciągu odczuwają skutki izolacji związanej z pandemią oraz wojny. Wiemy, że ten efekt został osiągnięty ponieważ uczestnicy projektu już dopytują o kolejne warsztaty i deklarują w nich udział.

Wierzymy, że po przeprowadzonych działaniach wzrośnie zaangażowanie społeczności lokalnej w działania o charakterze dobra wspólnego.

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Nazwa realizatora: Fundacja Aqua

Nazwa projektu: Posprzątajmy nasze warmińskie jeziora

Czas trwania projektu: 01.06.2022 – 01.09.2022

Miejsce realizacji projektu: Gmina Stawiguda, Gmina Purda, Gmina Pasym, Gmina Biskupiec

Kwota dofinansowania: 4 500,00 PLN

Główne cele projektu

Celem akcji sprzątania było przede wszystkim zmiana świadomości, stylu życia i codziennych nawyków przed skutkami zanieczyszczenia nie tylko jezior, ale także rzek. Usunięcie śmieci przyczynia się do poprawy jakości środowiska na sprzątniętych odcinkach linii brzegowych jezior. Ponadto udział w akcji sprzątania jednoczy lokalną społeczność, turystów, pomaga w nawiązaniu wzajemnych relacji, co w konsekwencji pomaga w osiągnięciu wspólnego celu.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

W ciągu wszystkich akcji sprzątania jezior zebrano kilkadziesiąt worków na śmieci z wód i brzegów akwenów na terenie działania Lokalnej Grupy "Południowa Warmia. Do współpracy zaangażowali się sołtysi, radni, lokalne organizacje pozarządowe, przedstawiciele OSP, klub płetwonurkowy, nauczyciele, uczniowie, a przede wszystkim mieszkańcy nadjeziornych miejscowości.

Akcja "Posprzątajmy nasze warmińskie jeziora" zjednoczyła lokalną społeczność, a pozytywnym "efektem ubocznym" jest poprawa jakości środowiska na sprzątanych odcinkach linii brzegowych.

 

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Nazwa realizatora: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pasymiu

Nazwa projektu: Czysta Polska – Senior czuje dobry klimat

Czas trwania projektu: 01.05.2022 – 30.09.2022

Miejsce realizacji projektu: Pasym

Kwota dofinansowania: 3 200,00 PLN

Główne cele projektu

Głównym celem projektu był wzrost świadomości słuchaczy UTW i lokalnej społeczności na temat konieczności dbania o środowisko, edukacja ekologiczna, ochrona zasobów przyrody, prawidłowa gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym w celu poprawy jakości środowiska. Podczas realizacji działań projektowych zwróciliśmy szczególną uwagę na niekorzystne zmiany zachodzące w przyrodzie. Nasi słuchacze nauczyli się kształtować postawy pro-ekologiczne, zapoznali się z zasadami prawidłowego gospodarowania odpadami oraz dowiedzieli się jak samodzielnie kształtować odpowiedzialność za środowisko, w którym żyją i z którego korzystają na co dzień.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Rezultatem zrealizowanych zagadnień jest wzmocnienie kapitału społecznego poprzez integrację społeczności lokalnej oraz podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, dbałości, troski i odpowiedzialności człowieka za stan przyrody i otaczającego świata. Ludzkość musi patrzeć w przyszłość, aby zapobiec zniszczeniom ekologicznym, które są co raz potężniejsze i trudniejsze do odwrócenia.

Wnioskując o dofinansowanie na działania zamierzone w projekcie nie spodziewaliśmy się, że kwestie świadomego korzystania ze środowiska naturalnego oraz konieczność oszczędzania energii będzie definiowała naszą codzienność. Szczęśliwie poruszając tę tematykę, ułatwiliśmy uczestnikom start w nową rzeczywistość zdominowaną przez wizję kryzysu energetycznego. Odświeżając podstawy zrównoważonego korzystania z energii i innych mediów, ułatwiliśmy naszym uczestnikom odnalezienie się w nowej, trudnej dla nas wszystkich rzeczywistości.

Podczas realizacji projektu wykorzystane zostały środki multimedialne w postaci filmów dostępnych na youtube.com oraz powstała fotorelacja z przeprowadzonych działań.

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Nazwa realizatoraStowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie BARKA w Biskupcu, gr. nief. „Moc jest w Tobie”

Nazwa projektu: Moc jest w Tobie - integracja społeczności lokalnej poprzez wzmocnienie współpracy środowiskowej i wykorzystanie własnego potencjału mieszkańców.

Czas trwania projektu: 01.06.2022 – 23.09.2022

Miejsce realizacji projektu: wieś Borki Wielkie w gm. Biskupiec

Kwota dofinansowania: 3 100,00 PLN

Główne cele projektu

Celem projektu była integracja społeczności lokalnej - integracja środowiskowa mieszkańców z budynków socjalnych z mieszkańcami wsi. Współpraca na rzecz swojej społeczności, łamanie stereotypów dotyczących ludzi, ich pochodzenia.

Istotne było wzmocnienie poczucia wartości i sprawczości mieszkańców, wspólne włączenie w działania lokalne, promowanie dobrych przykładów, poprawa komunikacji, zmiana postrzegania siebie, zmniejszenie poczucia izolacji społecznej wśród mieszkańców.

Prowadzone działania były ukierunkowane na integrację społeczności, wzrost kompetencji komunikacyjnych oraz zaangażowanie mieszkańców wspólnie z dziećmi w tworzenie dobrego klimatu swojej miejscowości. Jednocześnie podejmowane działania promowały właściwe postawy rodzicielskie (spędzanie czasu z dziećmi, włączenie ich w działania społeczne) co dało dzieciom podstawę do budowania własnej wartości i przyczyniło się do lepszej relacji z rówieśnikami oraz innymi mieszkańcami. Podczas spotkań zachęcano rodziny do włączenia się w działania prowadzone w świetlicy wiejskiej min. działania rady sołeckie, udział w Kole Gospodyń Wiejskich.  Wskazywano działania które są korzystne dla wszystkich.  Projekt łączył ze sobą działania skierowane na indywidualnych mieszkańców (wzrost poczucia wartości, poprawa komunikacji, wzrost kompetencji opiekuńczo - wychowawczych) z działaniami do całej społeczności (integracja, wartości, wskazanie cech wspólnych, wytyczenie dobra wspólnego, celów łączących społeczność) tworząc w ten sposób wspólnotę mającą poczucie odpowiedzialności i poczucie sprawstwa, poczucie, że każdy ma wpływ na to co się dzieje wokół.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Projekt zintegrował mieszkańców - uczestników oraz pokazał całej społeczności wsi, że wspólne działania i chęci mogą być dla wszystkich korzystne.  

Podczas inicjatywy mieszkańcy wykazali się dobrą współpracą i organizacją. Każdy wykonywał zadania które wychodziły mu najlepiej, uczestnicy wspierali się i pomagali. w efekcie powstało piękne miejsce do wypoczynku i integracji.

 Działania projektowe pokazały, że każdy z mieszkańców ma wpływ na swoje środowisko i każdy może zrobić coś dobrego dla dobra wspólnego. Uczestnicy dorośli jak i dzieci, młodzież potwierdzali swoim zachowaniem, postawą, że chcą uczestniczyć w życiu społeczności oraz, że chcą o nią dbać. Panie z dziećmi samodzielnie podjęły się sprzątania terenu wsi wokół swoich posesji ora posprzątały teren tzw. Grzybka na boisku szkolnym. Wybrane osoby włączyły się w pomoc podczas sadzenia roślin zakupionych z funduszu sołeckiego, starsze dzieci pomagały pani sołtys w podlewaniu roślin we wsi. Działania te pokazały, że poza działaniami projektu aktywność, współpraca, komunikacja mieszkańców na rzecz swojej miejscowości zwiększyła się..

Wspólny udział w w/w działaniach mieszkańców wsi oraz mieszkańców budynków socjalnych w projekcie wpłynęły na zmianę postrzegania siebie, zmniejszyła się izolacja pomiędzy mieszkańcami, wzmocniły się prawidłowe relacje.  Działania pokazały uczestników jako wspólnotę która ma wpływ na swoje środowisko i może wzajemnie dla siebie dać dużo dobrego.

 

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń wiejskich w Ruszajnach

Nazwa projektu: JOGA DLA KAŻDEGO

Czas trwania projektu: 16.05.2022 – 15.11.2022

Miejsce realizacji projektu:. wieś Ruszajny w gm. Barczewo

Kwota dofinansowania: 4 200,00 PLN

Główne cele projektu

Celem projektu "Joga dla każdego" było:

- kształtowanie potrzeb uczestnictwa w różnych formach życia,

- rozwijanie zainteresowań innym sposobem spędzania wolnego czasu i uświadamianie korzyści stąd płynących,

- integracja lokalnej społeczności,

- wzajemne wsparcie,

- promocja zdrowia,

- kształtowanie nowych rozwijających nawyków.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Joga to wspaniały sport, który mogą uprawiać osoby w każdym wieku i o różnej kondycji fizycznej. Sprawdza się również w przypadku seniorów czy też osób, które cierpią na przewlekłe problemy z kręgosłupem.

Naukę jogi zaczęłyśmy pod okiem wykwalifikowanego trenera, która uczyła  jak w prawidłowy sposób wykonywać każdą technikę.

Uczyłyśmy się:

- podstawowych pozycji jogi,

- naukę relaksacji,

- pozycje pobudzające i wyciszające,

- pozycje wzmacniające nogi,

- rozluźnianie obszaru obręczy barkowej,

- masaż powięziowy piłeczką.

Ponadto uczestniczyłyśmy w trzygodzinnym warsztacie na temat "Profilaktyka mięśni dna miednicy".

Teraz wiemy, że niezwykle ważnym aspektem jogi jest precyzyjna synchronizacja ruchu ciała z oddechem podczas wykonywania poszczególnych ćwiczeń.

Wiemy jak prawidłowo oddychać, jak ważny jest oddech w naszym życiu. Dzięki zajęciom z jogi wiemy jak poprawić nastrój, jak zredukować stres, jak się odprężyć.

Po takich zajęciach uświadomiliśmy sobie, że każdego dnia powinniśmy znaleźć czas dla siebie na relaksację i odprężenie.

Czas spędzony razem pozwolił nam się na nowo poznać, a także poznać nowe osoby - mieszkanki Ruszajn.

Teraz wiemy na pewno, że powinnyśmy organizować więcej takich zajęć.

 

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Nazwa realizatora: Klub Sportowy Leśnik Nowe Ramuki, gr. nief. Miłośnicy ruchu na świeżym powietrzu 

Nazwa projektu: Bądźmy w ruchu – zdrowi w ciele i na duchu

Czas trwania projektu: 01.05.2022 – 30.09.2022

Miejsce realizacji projektu: Nowa Wieś, Marcinkowo, Butryny, Klewki w gm. Purda

Kwota dofinansowania: 5 000,00 PLN

Główne cele projektu

Głównym celem projektu było propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia. Cel został osiągnięty. Dobro wspólne, które zostało rozwinięte dzięki realizacji zadania to zwiększenie świadomości potrzeby prowadzenia zdrowego trybu życia, niwelowanie problemów zdrowotnych (np. wad postawy, nadwagi, itp.) wśród dzieci, a także propagowanie spędzania czasu wolnego aktywnie, poznając nowych ludzi, w grupach które stworzyły się w trakcie trwania projektu. Celem projektu i dobrem wspólnym który został rozwiniemy dzięki zadaniu jest także integracja mieszkańców i uchodźców i wzmacnianie więzi rodzinnych.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Projekt polegał na organizacja zajęć sportowych dla dzieci i małoletnich uchodźców z Ukrainy i organizacji integracyjnego pikniku sportowego.

Piknik sportowy oraz organizacja zajęć były doskonałą okazją do wspólnego działania i włączania do wspólnej organizacji uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie gminy. Dzieci nawiązały nowe przyjaźnie, a dorośli zaangażowali się w życie społeczne. Pozwoli to na kształtowanie umiejętności współdziałania zespołowego, opartego na wzajemnym zaufaniu, życzliwości, pomocy, na tworzeniu wzajemnych relacji międzypokoleniowych.

 

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi „Nowalijki”

Nazwa projektu: Rośniemy w siłę

Czas trwania projektu: 17.06.2022 – 15.11.2022

Miejsce realizacji projektu: wieś Nowa Wieś w gm. Purda

Kwota dofinansowania: 5 500,00 PLN

Główne cele projektu

Celem projektu było zwiększenie zaangażowania mieszkańców Nowej Wsi i okolic w życie społeczne, integracja długoletnich i nowych mieszkańców Nowej Wsi, w tym uchodźców, przy pomocy atrakcyjnych, aktywnych form wspólnie spędzanego czasu oraz zdobycie przez uczestników umiejętności służących zdrowiu. Działania zorganizowane w projekcie to organizacja sześciu otwartych, bezpłatnych dla uczestników warsztatów, promujących zdrowy tryb

życia z wykorzystaniem roślin. Zorganizowano: wycieczkę do Lawendowego Pola z warsztatami;  warsztat kulinarny "Ukraińskie i polskie specjały”; Warsztat „Projektowanie ogrodów użytkowych"; warsztat „Makrama dla początkujących”; zajęcia Joga, streching, pilates; wydarzenie " Święto pieczonego ziemniaka". Realizacja zadania przyczyniła się do integracji mieszkańców, zaaktywizowania jej, upowszechnienia wiedzy o zdrowy stylu życia.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Podstawowe dobro wspólne, rozwinięte za pomocą projektu, to integracja długoletnich i nowych mieszkańców Nowej Wsi, w tym uchodźców, przy pomocy atrakcyjnych, aktywnych form wspólnie spędzanego czasu. Aktywizacja kobiet i osób starszych, które coraz częściej uczestniczą w warsztatach realizowanych przez KGW. Dobrem wspólnym, zakładanym w projekcie, jest również zdobycie przez uczestników umiejętności, służących zdrowiu i dobrostanowi, co osiągnięte będzie dzięki cyklowi 6 warsztatów z roślinami w różnorodnych zastosowaniach. Naszym celem również jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom psychofizycznym wywołanymi przez pandemię koronawirusa.

 

ZDJĘCIA

Nazwa realizatora: Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Kalejdoskop”

Nazwa projektu: Działajmy na rzecz integracji

Czas trwania projektu: 01.06.2022 – 31.08.2022

Miejsce realizacji projektu: Silec, Kamionek Wielki, Solanka w gm. Srokowo

Kwota dofinansowania: 4 700,00 PLN

Główne cele projektu

Projekt miał na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży integracji środowiska wiejskiego oraz danie możliwości uczestniczenia w zajęciach edukacyjno-rozwojowych. Grupą docelową były dzieci i młodzież w łącznej liczbie 20 osób z miejscowości: Silec, Leśny Rów, Solanka, Chojnica, Szczeciniak. Dzieci i młodzież z wyżej wymienionych miejscowości wykluczone są komunikacyjnie, do szkoły dojeżdżają autobusem szkolnym, po powrocie ze szkoły nie mają już innych połączeń komunikacyjnych. Skutkiem tego nie mogą integrować się społecznie, rozwijać kreatywności, pasji i korzystać z obcowania z kulturą, gdyż nie maja możliwości dojazdu na zajęcia do Gminnego Domu Kultury oraz innych ośrodków organizujących zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży. Według danych z raportu Centrum Usług Społecznych w Srokowie z 2021 r. aż 66,5% osób dorosłych stwierdziło potrzebę zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży oraz aż 67,2% młodzieży zauważyła potrzebę zajęć rozwijających pasje i zainteresowania.  Biorąc pod uwagę wykluczenie komunikacyjne mieszkańców: Silec, Leśny Rów, Solanka, Chojnica, Szczeciniak istnieje konieczność organizacji zajęć w wyżej wymienionych miejscowościach lub z dowozem do miejscowości, gdzie zajęcia są organizowane. Młodzi ludzie z ww. miejscowości nie są zintegrowani, mają niewiele okazji do współdziałania i spotykania się.

 

Osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności

Warsztaty z projektu Działamy na rzecz integracji  dla dzieci i młodzieży w liczbie 33 uczestników z miejscowości: Silec, Leśny Rów, Solanka, Szczeciniak i Chojnica, pozytywnie wpłynęły na uczestników. Dzieci nabyły wiedzę, jak wypoczywać bezpiecznie podczas wakacji oraz udzielać pierwszej pomocy poszkodowanemu. Zdobyły  wiedzę na temat procesów wytwarzania wyrobów z gliny poprzez udział w warsztatach w garncarni, wzmocniły chęć rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz podniosły swoją kreatywność. Dzięki uczestnictwu w projekcie podniósł się stopień integracji dzieci i młodzieży z objętych wsparciem miejscowości.

 

 

MATERIAŁY PROJEKTOWE

 

Tytuł Projektu: Aktywne Kobiety Warmii
Numer wniosku: 17/DM/2022
Nazwa realizatora: Stowarzyszenie „Projekt Kobieta”
Czas trwania projektu: 15.05.2022- 15.11.2022
Miejsce realizacji projektu: Gmina i miasto Bartoszyce
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł
 
Głównym celem projektu była:
1.aktywizacja społeczności lokalnej oraz napływającej społeczności z Ukrainy poprzez organizację wydarzeń propagujących zdrowy styl życia
- rajd rowerowy brzegiem Łyny na trasie Bartoszyce - Stopki, 26.06.2022 r.
- spływ katamaranem po rzece Łynie 26.06.2022 r.
- wycieczka piesza do Wyrwilt 31.07.2022 r., ze względu na pogodę skrócona, właściwa wycieczka piesza - 4.09.2022 r.;
2. promocja lokalnych artystów poprzez
-organizację warsztatów rzeźbiarskich w Wyrwiltach 31.07.2022 r.
-sesja fotograficzna, stawiamy na lokalną fotografię
3. promocja regionu, podkreślenie piękna lokalnej przyrody poprzez:
- organizację wypadów plenerowych (rajd rowerowy, spływ rzeką Łyną, wycieczka piesza)
- organizacja wystawy
- druk kalendarza
 
Korzyści osiągnięte dzięki realizacji:
1. Aktywizacja mieszkańców Bartoszyc i okolic, zachęcenie do wyjścia z domu, spędzenia aktywnie czasu na organizowanych przez nas wypadach plenerowych
2. Promocja piękna przyrody naszego regionu
3. Zdobycie nowych umiejętności podczas warsztatów rzeźby (22 osoby wzięło udział)
4. Promocja lokalnych artystów: Piotr Gołębiowski (rzeźba), Andrzej Grabowski, Łukasz Czerniewski (fotografia)
5. Druk kalendarzy (500 sztuk) - promocja projektu, działalności stowarzyszenia ale i regionu, lokalnej przyrody

 

 

 

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Tytuł Projektu: „Wesoło i kolorowo wkoło nas” – etap II

Numer wniosku: 41/DM/2022

Nazwa realizatora: Stowarzyszenie „Nasze Osiedle” – Za Miedzą

Czas trwania projektu: 01.06.2022- 31.10.2022

Miejsce realizacji projektu: Dobre Miasto

Kwota dofinansowania: 5 500,00 zł

Celem naszego projektu, który został w pełni osiągnięty była poprawa warunków estetycznych naszych placów zabaw, tak aby nasi najmłodsi mieszkańcy mogli czuć się na nich bezpiecznie i aby aktywnie mogli spędzać na nich swój wolny czas. W ramach realizowanego projektu "Wesoło i kolorowo wkoło nas" - etap II zakupiliśmy na place zabaw następujące urządzenia:

a) sprężynowiec wywrotka - 1 szt.

b) huśtawka ważka pieski - 1 szt.

c) sprężynowiec osiołki - 2 szt.

d) karuzela krzyżowa A - 1 szt.

e) huśtawka podwójna z metalową poprzeczką - 1 szt.

Dzięki nowym urządzeniom nasze place zabaw zrobiły się bardziej kolorowe ale przede wszystkim bezpieczniejsze dla naszych pociech, a na tym zależało nam najbardziej. Ponadto w ramach projektu zakupiliśmy nasadzenia, które bardzo ładnie komponuję się wkoło placu. Zorganizowany został również Piknik Rodzinny. Mieszkańcy mogli się wspólnie spotkać na naszym osiedlowym boisku
a nasze najmłodsze pociechy aktywnie spędzić popołudnie.

Dzięki wsparciu finansowemu z programu byliśmy w stanie poprawić infrastrukturę naszych placów zabaw, co przyniosło pozytywne korzyści dla naszych mieszkańców. Rodzice mogą już być spokojni, że ich dzieciom nie grozi już żadne niebezpieczeństwo. 

 

 

 

MATERIAŁY PROJEKTOWE

Tytuł Projektu: Łączymy pokolenia

Numer wniosku: 54/DM/2022

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich „Kwiecewianki”

Czas trwania projektu: 01.06.2022- 12.11.2022

Miejsce realizacji projektu: Kwiecewo

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

 

Dzięki realizacji projektu staraliśmy się odkrywać potencjał mieszkańców wsi, jak również łączyć pokolenia zarówno poprzez wspólne warsztaty z dziećmi i seniorami zapewniając ciekawe i twórcze spędzenie czasu wolnego. W ramach projektu prowadziliśmy następujące działania:

1. Warsztaty kulinarne polegające  na pieczeniu ciast, gotowaniu różnych potraw, pieczeniu chleba. Do potraw kulinarnych wprowadziłyśmy potrawy regionalne z Warmii i Mazur t.j. zupa karmuszka i farszynki. Przy pieczeniu ciast wypróbowałyśmy nowy przepis na ciasto arbuz, piekłyśmy tort, eklerki. Ponadto robiłyśmy z mięsa konserwy w słoiczkach.

2. Warsztaty rękodzielnicze w ramach których uczyliśmy się wytwarzania kompozycji w szkle i tworzenia biżuterii,  robiliśmy stroiki i  wianki. Ponadto wytwarzałyśmy świece, eko detergenty, ozdabiałyśmy przedmioty metodą decupage, uczyłyśmy się wyplatania makram. Zorganizowaliśmy również zajęcia szycia na maszynie na których  szyłyśmy  fartuchów i torby na zakupy.  
Za osiągnięty cel uważamy to, że na zajęcia przychodziły nie tylko członkinie KGW ale młodzież, osoby starsze, mamy z dziećmi i babcie z wnukami. Po zajęciach zawsze prowadziłyśmy wspólne rozmowy i miło spędzaliśmy czas.

MATERIAŁY PROJEKTOWE

 

 

Tytuł Projektu: Po nici do kłębka
Numer wniosku: 57/DM/2022
Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Kromarkach
Czas trwania projektu: 20.07.2022- 30.09.2022
Miejsce realizacji projektu: powiat bartoszycki
Kwota dofinansowania:  5 000,00 zł
Głównym celem projektu była integracja społeczności lokalnej, w szczególności kobiet oraz ich aktywizacja w zakresie: rozwijania pasji wykorzystania umiejętności szycia; zdrowe żywienie - rozwinięcie umiejętności stosowania ziół; zagospodarowania przestrzeni przydomowej i publicznej - rabaty ziołowe; poznanie historii i dawnych zwyczajów związanych z szyciem i ziołami; promocja zdrowego stylu życia, zwiększenie aktywności przez samorealizację; asymilacja i pomoc uciekinierom; promocja wolontariatu i postaw altruistycznych; Dobrem wspólnym będzie stworzenie
warunków integracji i współpracy a także szerzenie idei wolontariatu i postaw altruistycznych
Zrealizowano 8 spotkań podczas których udało się osiągnąć cele zakładane we wniosku aplikacyjnym. Projekt okazał się motywatorem do organizowania różnych spotkań, także tych pozaprojektowych. Uczestnicy zadania poznali się i chętnie podejmują się nowych inicjatyw.

MATERIAŁY PROJEKTOWE