Nr wniosku: 10/EC/2020

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Możne "Zamożne"

Czas trwania projektu: 5.05.2020 – 29.10.2020

Miejsce realizacji projektu Możne

Kwota dofinansowania: 2000 zł

 

Celem projektu była integracja i stymulacja aktywności lokalnej poprzez zorganizowanie 5 warsztatów odtwarzania tradycyjnych przepisów lokalnych, w tym: odtworzenie dziedzictwa kulinarnego - przepisów nawet z 1905 r. na podstawie zabytkowej książki kucharskiej oraz odręcznie pisanych przepisów w postaci cyfrowej,   a także budowanie poczucia wewnętrznej wspólnoty podczas spotkań na warsztatach.

Projekt polegał na zorganizowaniu warsztatów odtwarzania tradycyjnych przepisów lokalnych dla członków Koła Gospodyń Wiejskich w Możnych "ZaMożne", mieszkańców wsi Możne oraz sympatyków Koła. Warsztaty polegały na wspólnym  odtwarzaniu przepisów w praktyce.

Wersja cyfrowa książki została przygotowana i utrwalona na nośnikach. Taka forma umożliwiła w łatwy sposób prezentowanie przepisów, poprzez pokazywanie ich z rzutnika. Receptury, które były opracowywane podczas warsztatów są bardzo stare, przekazywane z pokolenia na pokolenie. To sprawiło, że warsztaty były bardzo wyjątkowe oraz cieszyły się wielkim zainteresowaniem, ponieważ wiedzę zdobytą podczas warsztatów, każdy może wykorzystać w życiu codziennym u siebie w kuchni.

Organizacja i poprowadzenie zajęć musiały odbywać się w ograniczonym zakresie przez panującą sytuację epidemiologiczną. Ze względu na wielkość sali w warsztatach mogło uczestniczyć tylko 11 osób, mimo dużego zainteresowania mieszkańców.

Cały projekt pozwolił na lepszą integrację oraz spowodował stymulację aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców.

 

  

Nr wniosku: 16/EC/2020

Nazwa realizatora grupa nieformalna Społecznicy – Trygort przy Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Trygort

Miejsce realizacji projektu: Trygort, gm. Węgorzewo

Czas trwania projektu: 1.05.2020 – 30.10.2020

Kwota dofinansowania: 3500 zł

 

Głównym celem projektu było zaktywizowanie osób w wieku starszym mieszkających w Trygorcie poprzez różne działania animacyjne, w tym organizację cotygodniowych spotkań, zajęć ogrodniczych, warsztatów kulinarnych. Ważnym aspektem było zaangażowanie do projektu pozostałych grup wiekowych. Grupa dzieci i młodzieży angażowała się w zajęcia ogrodnicze z seniorami, pomagając przy cięższych pracach. Wśród osób pracujących zaangażowano wolontariuszy, którzy poprowadzili spotkania tematyczne, dzieląc się swoją wiedzą z zakresu prawa, opieki medycznej, praw pacjenta, tajników zdrowej kuchni itp. „Dobro społeczne, które udało nam się osiągnąć to trwałe poczucie odpowiedzialności za sąsiadów oraz wzmocnienie poczucia przynależności do wspólnoty terytorialnej i współodpowiedzialności za miejsce, w którym mieszkamy” – mówią z dumą realizatorzy. Projekt pozwolił na zacieśnienie więzi międzypokoleniowych i stworzył przestrzeń do pomocy sąsiedzkiej, takiej jak oferowanie zrobienia zakupów w mieście, czy przypilnowania dzieci. Szczególnie ważne było wspólne dbanie o ukwiecenie wsi, za które odpowiedzialność wzięły wspólnie wszystkie grupy wiekowe.

Dzięki cotygodniowym spotkaniom grupy seniorów nastąpił znaczny wzrost integracji i znaczne zacieśnienie więzi w tej grupie rówieśniczej. W działania w ramach projektu zaangażowanych było 5 wolontariuszy. 10 dzieci i młodzieży wzięło udział we wspólnych z seniorami zajęciach ogrodniczych. Znacznie poprawiła się również estetyka wsi poprzez nasadzenia kwiatów, co spowodowało wzrost dumy z miejsca zamieszkania u całej społeczności Trygortu.

 

  

Nazwa realizatora: Miłośniczki Literatury i Kultury
Czas trwania projektu: 01.07.2020 – 31.10.2020
Miejsce realizacji projektu: Lidzbark Warmiński
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł


Celem głównym projektu „Czytać każdy może w salonie i na dworze” było zaangażowanie lokalnej społeczności w działania kulturalno-edukacyjne związane z książką i radością czytania. Punktem centralnym w realizacji projektu było zapoznanie jego odbiorców z innowacyjnym modelem czytania wszystkimi zmysłami – czytaniem wrażeniowym.

W ramach projektu przeprowadzono działania:

- cykl czytań – 10 spotkań,

- prezentacja wystawy – wrzesień/październik,

- warsztaty –  3 po 4h październik,

- spotkania autorskie zarejestrowane jako filmy w Klubie „Nasza Mała Ojczyzna” – x 4 odsłony/październik.

- „POCZYTAJKI – POSŁUCHAJKI” - cykl czytań solo i w duecie, rodzinnie i z przyjaciółmi zrealizowano latem. Kameralnie czytano wielopokoleniowo czyniąc to spontanicznie, wykorzystując potencjał gości: dziecięcy i dorosły, a także bogaty księgozbiór Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej.

- „WIERSZE, POWIASTKI I RYMOWANKI Z PRZEDWOJENNEJ CZYTANKI” - wystawę ilustracji wybitnych ilustratorów polskich prezentowano w Galerii Oranżerii Kultury przez dwa miesiące. Ekspozycję sprowadzono z Krasnobrodzkiego Domu Kultury – zwiedzano ją w małych grupach, ale na jej podstawie zrealizowano też zajęcia edukacyjne połączone z kuratorskim oprowadzaniem.

- „MICZYTAJ – WSZYSTKO JEST MOŻLIWE” – warsztaty czytania wrażeniowego poprowadziła Małgorzata Swędrowska twórczyni koncepcji. Uczestnicy po autorskiej prezentacji pracy z tekstem przez instruktorkę warsztatów sami musieli zmierzyć się z nową techniką czytania!

-  „ PRZY BLASKU ŚWIEC… - SPACER PO LIDZBARSKIM CMENTARZU – spotkania autorskie z przewodnikiem Izabelą Treutle oraz historykiem Aleksandrą Górecką-Ostrowską. Regionalistki opowiedziały o przyległych terenach zielonych dawnego pawilonu letniego biskupów warmińskich – kiedyś Oranżerii Ignacego Krasickiego, a dziś Oranżerii Kultury. Zrealizowano 4 odsłony filmowe: Oranżeria/Ogrody Biskupie/ Cmentarz/ Ks. Alfons Maria Buchholz/ Pomniki. Został one wyemitowane  w dniach 28-30.10.2020 zdobywając bardzo dużo odbiorców.

 

 Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich Nasze Krzewno

Czas trwania projektu: 01.06.2020 – 29.10.2020
Miejsce realizacji projektu:  Krzewno
Kwota dofinansowania:  4 000,00 zł

 
Głównym celem projektu było zwiększenie integracji, zaangażowania i aktywności mieszkańców na rzecz wsi oraz budowanie lokalnej tożsamości poprzez udział w przedsięwzięciach poprawiających wizerunek sołectwa w okresie od 01.06.2020r do 29.10.2020r. Dobrem wspólnym ,które chcieliśmy rozwinąć była możliwość uczestniczenia i współtworzenia warunków , w jakich żyjemy. Projekt był realizowany na terenie sołectwa Krzewno. Ze względu na pandemię COVID-19 komunikacja z mieszkańcami i uczestnikami projektu odbywała się poprzez komunikatory społecznościowe, głównie telefon i e-maile.

 W ramach projektu przeprowadzono trzy działania:

 W działaniu I- poprzez komunikatory społecznościowe zaprezentowano mieszkańcom założenia projektowe a mieszkańcy, dla bezpieczeństwa, podzielili się na rodzinne grupy wykonawcze. Następnie organizator dostarczył im do skrzynek pocztowych umowy wolontariacie, które po podpisaniu przez uczestników wróciły tą samą drogą do organizatora.

  W działaniu II- rzeźbiarz samodzielnie wyrzeźbił tablice na  2 witacze oraz tablice z nazwami kolonii. Następnie uczestnicy projektu w grupach rodzinnych, 2 lub 3 osobowych, zdezynfekowane i dostarczone przez koordynatora tablice oczyszczali, wypalali i impregnowali. Tablice z numerami domów zostały wykonane przez uczestników projektu.
W międzyczasie została zamówiona drewniana tablica informacyjna.  Lokalny stolarz w ramach lokalnej współpracy wykonał nam nie jedną ale dwie tablice informacyjne. W międzyczasie 3 grupy rodzinne uporządkowały teren wokół świetlicy i wykonały ozdobną rabatę. Rośliny oraz korę na rabaty zakupił i dostarczył koordynator projektu.   Efektem realizacji projektu jest: zagospodarowanie tzw. miejsc niczyich poprzez wykonanie ozdobnych rabat, urozmaicenie i wzbogacenie roślinności w sołectwie poprzez nasadzenia, zwiększenie przejrzystości  informacji i komunikacji w sołectwie, podniesienie pozytywnego samopoczucia mieszkańców poprzez poprawę estetyki wsi, stworzenie pozytywnego, estetycznego , schludnego i przyjaznego środowisku wizerunku sołectwa, zwiększenie integracji mieszkańców poprzez wspólne przedsięwzięcia , zmobilizowanie mieszkańców do większej dbałości o swoje sołectwo i jego estetyczny wygląd poprzez aktywny udział mieszkańców w realizację całego zadania, budowanie tożsamości mieszkańców z sołectwem oraz wzmocnienie więzi społecznych.

  

 

Nazwa realizatora: GN Mali sportowcy

Czas trwania projektu: 01.04.2020 – 30.09.2020
Miejsce realizacji projektu: Sątopy  - Samulewo
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł


Głównym celem projektu jest propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród dzieci - cel ten został osiągnięty. Dobrem wspólnym, które rozwinęliśmy za pomocą projektu to zwiększenie świadomości potrzeby prowadzenia zdrowego trybu życia, niwelowanie problemów zdrowotnych (np. wad postawy, nadwagi, itp.) wśród dzieci, a także propagowanie spędzania czasu wolnego aktywnie, poznając nowych ludzi, w grupach które stworzyły się w trakcie trwania projektu. Projekt, który został poprowadzony polegał na zorganizowaniu cyklu zajęć sportowych dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: w wieku 8-10 lat i 12-14 lat. Zajęcia prowadzone były przez wyspecjalizowanego trenera, dwa razy
w miesiącu po dwie godziny dla każdej grupy dzieci.  Przebiegały one według programu sporządzonego przez trenera, obejmowały różnorodne formy ruchu, zgodnie z zapotrzebowaniem i możliwościami dzieci w stworzonych grupach. Spotkania trwały przez okres 2 miesięcy, od lipca do sierpnia 2020r. Na ostatnich zajęciach każde dziecko otrzymało pamiątkę w postaci worka treningowego. Największymi korzyściami dla społeczności lokalnej, jaką są dzieci z obszaru miasta i gminy Lidzbark Warmiński jest zwiększenie aktywności ruchowej dzieci, prowadzenie aktywnego i zdrowego stylu życia, poprawa kondycji fizycznej i zdrowotnej, a także integracja z rówieśnikami.

 

   

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Wilamowie Wilamowianki
Czas trwania projektu: 01.06.2020 – 30.09.2020
Miejsce realizacji projektu:  Gmina Małdyty
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

 

Projekt miał na celu stopniowe nauczenie umiejętności niezbędnych do przetrwania w terenie zielonym (las, polana, linia brzegowa) mieszkańców gminy Małdyty. Szkolenia podzielone były na stopnie zaawansowania (kolejno A, B, C) z rozdzieleniem grup osób dorosłych oraz dzieci. Przeprowadzane w sposób przyjemny szkolenia umożliwiły dotarcie do szerszej niż zwykle grupy odbiorców aby nauczyć ich rozmaitych technik, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane w sytuacjach alarmowych nie tylko w lesie ale i również w życiu codziennym. Szkolenia teoretyczne zawierały informacje o następujących tematach: Czym jest survival, nastawienie mentalne do przetrwania w warunkach kryzysowych, przygotowanie materiałowe do survivalu (tzw. "espacebag" torba ucieczkowa), zagrożenia podczas bytowania, podstawy nawigacji za pomocą zegarka, kompasu/busoli, rzeźby terenu oraz orientowanie mapy, posługiwanie się ekwipunkiem niezbędnym w sztuce przetrwania, pozyskiwanie wody z różnych źródeł oraz rozpalanie ogniska za pomocą krzesiwa. Po zakończeniu zajęć teoretycznych,  odbyła się praktyczna część szkolenia, oparta na wykorzystaniu wiedzy uczestników do poradzenia sobie w sytuacji rzeczywistej. Wszystkie nasze działania były nadzorowane przez doświadczonego instruktora. Oprócz szkolenia część praktyczna bazowała na wypracowaniu integracji pomiędzy uczestnikami i wskazała im, że do osiągnięcia sukcesu konieczna jest współpraca. Aby umożliwić każdemu uczestnikowi odbycie szkolenia praktycznego, wykorzystaliśmy kijki trekkingowe, które są pomocne w trakcie marszu.

Głównym rezultatem projektu dla organizacji był rozwój integracji, wzbogacenie wiedzy o otaczającej nas naturze i poszerzenie dobra wspólnego lokalnej społeczności, indywidualne zdobycie wiedzy i umiejętności związane z przetrwaniem w ekstremalnych warunkach. Nauka umiejętności pozwalających na samowystarczalną egzystencję w warunkach przebywania poza cywilizacją, dzięki czemu przygotowuje on do działania w warunkach zagrożenia np. podczas klęsk żywiołowych, czy katastrof komunikacyjnych, nauka umiejętności jak założenie obozowiska, przygotowywanie posiłków, walka z chłodem, poszukiwanie zaginionych, transport rannych, czy pierwsza pomoc, nauka samodzielności - z tym wszystkim poprzez projekt udało się nam zapoznać uczestników.

    

Nazwa realizatora: Kwitajny z historią w przyszłość i grupa nieformalna Aktywne Kwitajny

Czas trwania projektu: 03.07.2020 – 30.10.2020
Miejsce realizacji projektu:  Kwitajny
Kwota dofinansowania: 4 300,00 zł

 

Celem projektu było rozwijanie takiego dobra wspólnego jak dbałość o tereny publiczne, dbanie o lokalne zasoby znajdujące się w miejscowości- plac zabaw, teren rekreacyjny, siłownia plenerowa, aktywizacja, integracja oraz upiększenie miejsc, w których społeczność będzie mogła spotykać się i integrować się, wspólnie realizować różne działania. Podczas realizacji projektu zostały zakupione rośliny - tuje i krzewy ozdobne, posadzone zostały w taki sposób, żeby powstało "żywe " ogrodzenie placu zabaw, stwarzając  tym samym miejsce bezpieczne i przytulne dla dzieci i ich opiekunów. W ogrodzeniu został ustawiony stół z ławkami do odpoczynku. Stworzenie takiego miejsca - placu zabaw ogrodzonego z krzewów kwitnących wyróżnia miejscowość. Zakupione narzędzia ogrodnicze służyły naszej społeczności podczas pielęgnacji tego miejsca, wspólnego dbania o dobro wspólne.

 

  

Nazwa realizatora: STOWARZYSZENIE CENTRUM SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO "SZAFA"

Czas trwania projektu: 04.05.2020 – 30.09.2020
Miejsce realizacji projektu:  Gmina Małdyty
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

 

Celem realizacji projektu była integracja społeczności, aktywne i trwałe zainteresowanie mieszkańców aktywnymi formami spędzania wolnego czasu oraz przybliżenie im różnych form sportu niedostępnych w naszej gminie. Czynnikiem motywującym do przeprowadzenia projektu był spadek zainteresowania kulturą fizyczną na rzecz spędzania wolnego czasu w "wirtualnej rzeczywistości". Nowoczesna forma treningu była interesująca nie tylko z samego faktu na jej skuteczność ale i również z uwagi na to, że jest modna. Wykorzystując modną formę treningu organizatorzy zachęcili większą grupę osób do uczestnictwa w warsztatach, a dzięki temu szerzej wpłynęli na rozwój sportu w gminie. Trening, który był oferowany będzie miał pozytywny wpływ na sprawność uczestników.

Założeniem projektu było organizowanie bezpłatnych spotkań-warsztatów, mających na celu przybliżenie różnorodnych form aktywności fizycznej mieszkańcom. Przeprowadzone treningi pomogły osobom chętnym w przygotowaniach do przełamywania własnych słabości oraz umożliwiły podjęcie wyzwania w bardziej zaawansowanych formach aktywności takiej jak biegi OCR (obsticle course race; z ang. bieg z przeszkodami) lub wyszkolenie osób zainteresowanych do wstąpienia w struktury służb mundurowych, przez co lokalna społeczność mogła integrować się w zupełnie nowej dziedzinie rekreacji.

Korzyści dla społeczności lokalnej z realizacji projektu to zaciśnięcie więzi pomiędzy mieszkańcami - mieszkańcy mieli okazję do lepszego poznania się poprzez wspólną aktywność fizyczną, nauczyli się promować swoje otoczenie jako atrakcje wypoczynkową i w ten sposób czerpać korzyści z rozwoju turystyki.

  

 

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Bielniku Pierwszym-Aktywny Bielnik i

Czas trwania projektu: 01.05.2020 – 30.09.2020
Miejsce realizacji projektu:  Bielnik Pierwszy
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

 

Celem przedsięwzięcia było postawienie placu zabaw w Bielniku Pierwszym, a także zjednoczenie i poprawa bezpieczeństwa dzieci. Pierwszym przeprowadzonym działaniem było uporządkowanie terenu. Koszeniem trawy zajęli się mężczyźni - wolontariusze, a kobiety i dzieci z Bielnika Pierwszego grabieniem trawy, wybieraniem kamieni, równaniem terenu poprawiając wizerunek naszej miejscowości. Ludzie miło spędzali czas, byli zadowoleni z efektów swojej pracy, przy czym powstały nowe pomysły i plany na dalszą pracę na gminnej działce, która przeznaczona jest do celów rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Bielnika Pierwszego. Dzięki temu projektowi z pozyskanych pieniędzy udało się obudować istniejąca wiatę oraz obsadzić teren tujami, które Koło Gospodyń Wiejskich Aktywny Bielnik otrzymało od Zarządu Zieleni Miejskiej. Kolejnym etapem było wyznaczenie terenu pod plac zabaw. Na działce zamocowano zestaw zabawowy - 2 wieże, ślizg z laminatu, trap łukowy, schody z pochwytem, tunel rurowy, trap z barierkami. Budowa placu zabaw była drugim przedsięwzięciem, które zostało wykonane przez mieszkańców Bielnika Pierwszego. Zostało zbudowane miejsce do zabaw, a także spotkań. Poprzez wspólną pracę mieszkańcy są bardziej aktywni. Zaczęli interesować się swoją miejscowością, a także snuć plany na dalszy rozwój placu zabaw. Mieszkańcy są dumni, że stworzyli razem dobro wspólne, które przyczyniło się do polepszenia stosunków sąsiedzkich i bezpieczeństwa dzieci. Nic tak nie cieszy jak radość naszych pociech, które mają swoje miejsce do zabaw.

   

Nazwa realizatora: STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW WSI SĄPY i grupa nieformalna Aktywni Mieszkańcy

Czas trwania projektu: 01.06.2020 – 25.10.2020
Miejsce realizacji projektu:  ŚWIETLICA WIEJSKA W SĄPACH GMINA MŁYNARY, POWIAT ELBLĄSKI
Kwota dofinansowania: 3 000,00 zł

 

Głównym celem projektu była aktywizacja mieszkańców oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Sapach. Powyższe cele zostały zrealizowane poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt do gry w bilard, cymbergaja, piłkarzyki, dart. Dobrem wspólnym jakie udało się osiągnąć dzięki realizacji projektu jest kolejny krok, który stworzy z świetlicy wiejskiej centrum integracji i spotkań mieszkańców, która będzie  ciekawą alternatywą dla internetu i komputera zarówno tych młodszych jak i starszych. Dobro wspólne, do którego realizatorzy zmierzali to nie tylko doposażenie świetlicy, ale przede wszystkim możliwość organizacji spotkań sportowych dla młodzieży z miejscowości i nie tylko, możliwości organizacji zebrań sołeckich, stowarzyszenia OSP. To też możliwość spotkań sąsiadów, znajomych, rodziny i wspólna gra.

W ramach projektu zakupiono stół do gry w bilard wraz z kijami do gry, wieszakiem na kije, bilami, zakładkami na kije oraz kredą. Zakupiono także cymbergaya, który montuje się na stole do bilarda wraz z osprzętem. Kolejnym zakupem był stół do gry w piłkarzyki wraz z piłeczkami. Zakupiony został także zestaw do darta - tablica i lotki. Wszystkie gry zostały złożone przez wolontariuszy i wytestowane. Jednak ze względu na covid 19 i obawy przed zakażeniem zdecydowano się na organizację gier na otwartej przestrzeni obok świetlicy wiejskiej. Na początku wykonana została duża tablica z płyty OSB, na której zamontowano tarczę do darta, informację o finansowaniu, zasady gry w darta oraz zorganizowano 3 spotkania z lotkami (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa) oraz zawody w lotki o puchar sołtysa sołectwa Sąpy. Zwycięzcy w kategorii junior i senior otrzymali puchary. W związku z sytuacją epidemiologiczną i biorąc pod uwagę, że gra w piłkarzyki, bilard i cymbergaya wyklucza możliwość zachowania zasad bezpieczeństwa organizacja turniejów czeka „na lepsze czasy”.

Rezultatami miękkimi projektu są: wzmocnienie aktywności mieszkańców, pogłębienie współpracy, zaangażowanie w poprawę dobra wspólnego jakim jest świetlica i jej wyposażenie.

   

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Monasterzysku i grupa nieformalna „Trzecie pokolenie”

Czas trwania projektu: 18.05.2020 – 31.10.2020
Miejsce realizacji projektu:  Młynary
Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł

 

Projekt miał na celu stworzenie dóbr materialnych na terenie działki rekreacyjnej i rozwijanie dóbr niematerialnych - aktywizacji i integracji. Celem było wzmocnienie rodzin w społeczności lokalnej przez stworzenie bezpiecznej szansy wyjścia z domu i wspólnego ciekawego spędzenia czasu w okresie  izolacji z powodu COVID. Wszystkie działania prowadzone poza domem przyczyniły się do poprawy samopoczucia i budowy więzi rodzinnych. Pobyt na terenie rekreacyjnym poprawił kondycję fizyczną i psychiczną mieszkańców w tych trudnych dla wszystkich czasach.

Dzięki projektowi powstały dobra materialne - 4 tablice edukacyjne i gry terenowe oparte o informacje umieszczone na tych tablicach. Gry urozmaicą i rozbudują ofertę spędzania czasu mieszkańców na terenie rekreacyjnym wsi, będą również ciekawą ofertą dla gości i turystów oraz szkół - dla przeprowadzenia zielonych lekcji w terenie. Dobro niematerialne, kształtowane przez udział w grach tematycznych, to poszanowanie przyrody i wiedza o niej. Gry nawiązują do tematu wsi "Wioska dobrego czasu". Pierwsza Gra tematyczna pt. "Dobry czas dla pszczół" dotyczy życia i pożytecznej roli pszczół w odniesieniu do posadzonych roślin i drzew miododajnych. Na grę składa się dwustronna tablica w stelażu drewnianym - "wiedzowa o pszczołach" oraz 8 tablic gatunkowych- opis drzew i roślin miododajnych rosnących na terenie rekreacyjnym, które zostały wywieszony w zalaminowanych kartach na patykach przy roślinach /drzewach. Druga gra: "Dobry czas dla ludzi" odnosi się do słonecznego zegara kwiatowego, który jest wykonany na terenie rekreacyjnym oraz  kwiatowego zegara Lineusza  oraz tablicy Zegar naturalny człowieka . Karty zadań w obu grach są umieszczane w "skrzyniach gier" które wioska posiada.

 

 

Nazwa realizatora: STOWARZYSZENIE QLTi  Grupa Nieformalna mieszkańców gminy Łukta Marcin Czubkowski, Anna Dzieniszewska, Agnieszka Karmiłowicz

Czas trwania projektu: 01.06.2020 – 30.10.2020
Miejsce realizacji projektu:  Łukta
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

 

Celem projektu było wyciągnięcie mieszkańców Łukty ze stagnacji i izolacji sąsiedzkiej spowodowanej skutkami epidemii koronawirusa, wzmocnienie relacji rodzinnych, zwiększenie dostępu do kultury  oraz pobudzenie ich do uczestnictwa w życiu publicznym poprzez wsparcie i organizację 36h spotkań, mających na celu zagospodarowanie „Magicznego zakątka” dla dzieci, młodzieży i rodzin jako przykład działania na rzecz dobra wspólnego. Prace nad wspólnym miejscem pobudzą mieszkańców do aktywności społecznej, zachęciły do angażowania się w rozwijanie swoich zdolności manualnych a przede wszystkim wprowadziły je ponownie w życie społeczne.

Rezultatem projektu jest stworzenie ogólnodostępnej strefy rodzinnej przy GOKu. Utworzyliśmy łąkę kwiatową. Przyczyniliśmy się w ten sposób do ograniczenia smogu. Powstał hotelik dla owadów, który stworzyły dzieci. Łąka zdecydowanie poprawia estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem. W pobliżu łąki kwietnej staną domek do zabaw dla dzieci, a na chodniku powstały gry podwórkowe jako miejsce kreatywnych zabaw w grupie. Zakupiono piaskownicę do zabaw dla dzieci. Z huśtawki drewnianej korzystają zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie, którzy odpoczywają w ciszy bujając się, patrzą jak ich pociechy się bawią. Projekt jest wyjątkowy ze względu na swoją innowacyjność i nieszablonowość oraz umożliwił uczestnictwo mieszkańcom w warunkach epidemii koronawirusa. Tak naprawdę na nowo uspołecznialiśmy mieszkańców tworząć „Magicznego zakątka”. Wspólna praca zaszczepiła w nich potrzebę rozwoju oraz samorealizacji a także zintegrowało ich z miejscem, w którym żyją. Projekt zapewnił integrację międzypokoleniową oraz wzmocnienie wartości płynącej ze wspólnie i kreatywnie spędzanego czasu wolnego. Rezultatem jest stworzenie ogólnodostępnej strefy rodzinnej przy GOKu. Mieszkańcy chętnie spędzają tutaj czas wolny. Przychodzą na spacery. Turyści są zachwyceni pomysłowością tego miejsca.

   

Nr wniosku: 2/EC/2020

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Piłakach Małych

Czas trwania projektu: 1.05.2020 – 30.10.2020

Miejsce realizacji projektu Piłaki Małe gm.Budry

Kwota dofinansowania: 2300 zł

 

Głównym celem projektu było stworzenie miejsca, w którym mieszkańcy mogą spotykać się i działać razem. Zwłaszcza, że na wsi najwięcej czasu na to jest późną jesienią i zimą, więc musi być to miejsce ciepłe, miłe i komfortowe - takie, żeby ludziom chciało się tam przychodzić. Dodatkowym celem projektu była nauka planowania, realizacji i ewaluacji wspólnych projektów, demokratycznego podejmowania decyzji i efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi i materialnymi.

Z powodu obostrzeń spowodowanych pandemią liderzy KGW musieli zrezygnować z działań stricte warsztatowych. Głównym zadaniem stała się adaptacja części korytarza w świetlicy wiejskiej na łazienkę. Mieszkańcy spotykali się w małych grupach i komunikowali telefonicznie lub za pośrednictwem internetu, aby zaplanować działania i podzielić je pomiędzy małe grupy wolontariuszy. "Namacalnym" efektem projektu jest posiadanie zaplecza sanitarnego umożliwiającego np. organizowanie warsztatów - w październiku udało się rozpocząć zajęcia gimnastyczne z jogi (niestety aktualnie do odwołana znów wstrzymane). Ze świetlicy będzie mogło korzystać więcej osób, zwłaszcza dzieci i osoby starsze, dla których brak łazienki był szczególnie dokuczliwy. A ponieważ KGW dysponuje teraz salą z zapleczem sanitarnym, będzie mogło zapraszać na warsztaty i różnego rodzaju spotkania osoby z innych sąsiadujących wsi - Popioły, Gębałka, Piłaki Wielkie. To w sumie prawie aż 600 osób - potencjalnych użytkowników wiejskiego "centrum kultury", w którym będzie można realizować swoje pasje i zainteresowania, a także po prostu spotykać się przy kawie w zimowe wieczory. Główną korzyścią niematerialną jest wzrost kompetencji komunikacyjnych, umiejętności współpracy i samodzielnego planowania dalszych działań, wzmocnienie poczucia decyzyjności i wpływu. Polepszyły się też towarzyskie relacje pomiędzy sąsiadami - wspólna praca sprzyja poznaniu i nawiązaniu lub zacieśnieniu istniejących relacji. Dowodem na to jest fakt, iż wolontariusze pracujący przy adaptacji łazienki postanowili też wyremontować podłogę w świetlicowej kuchni, pozyskali z samorządu fundusze i właśnie wylewają nowe posadzki.

 

 

Nazwa realizatoraWarmińskie Koło Gospodyń Wiejskich w Świątkach
Czas trwania projektu01.06.2020 – 30.10.2020
Miejsce realizacji projektu:  Świątki
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

W dobie lęku związanego z pandemią nie zapomnieliśmy o dzieciach, w tym trudnym dla wszystkich okresie, zwłaszcza one potrzebowały wsparcia dorosłych. Chcieliśmy pomóc najmłodszym oswoić się z tą sytuacją, przekazać informacje na temat tego co się dzieje, dostosowując wiedzę do ich wieku i możliwości zrozumienia. Główne cele projektu to:

- edukacja zdrowotna-zwiększenie zaangażowania 25 osobowej grupy dzieci w wieku 5 lat z terenu Gminy Świątki w zdobycie wiedzy na temat zdrowych nawyków (jak myć ręce, jak zasłaniać usta, jak dbać o wypoczynek, odpowiedni sen i dobry nastrój);

- integracja wokół wspólnych działań w okresie od 26.05.2020 do 30.10.2020,                 

- zaangażowanie rodziców i opiekunów w działania.

Cele główne zostały zrealizowane poprzez cele szczegółowe:

- przekazanie w ciekawej i innowacyjnej formie treści dotyczących koronawirusa COVID-19;

- zagospodarowanie czasu wolnego 25 osobowej grupy dzieci w wieku 5 lat z Gminy Świątki oraz wspieranie ich w tej trudnej sytuacji.

- utrwalanie dobrych nawyków dotyczących higieny oraz udoskonalanie umiejętności i zgłębianie wiedzy i "zarażanie" nią innych.

W ramach projektu:

- została wydana ulotka instruktażowa "Jak prawidłowo nakładać, nosić i zdejmować maseczkę” oraz „Jak prawidłowo myć ręce”.

- powstały filmy, nagrywane przez rodziców z udziałem dzieci oraz zabawki skoczka Covidka, dotyczące higieny i używania maseczek, skierowane do rówieśników.

- zostały nagrane filmiki instruktażowe przez Grupę Ratowniczą PCK Olsztyn z udziałem zabawki Skoczka Covidka „Jak prawidłowo myć ręce”, „Jak prawidłowo nakładać, nosić i zdejmować maseczkę”.

- zostały uszyte maseczki wielorazowe, z kieszonką na filtr medyczny dla wszystkich uczestników projektu, bezpośrednich i pośrednich. Maseczki dla dzieci z tkanin, z kolorowym nadrukiem, bajkowymi bohaterami. Uszyte maseczki zostały nieodpłatnie przekazane mieszkańcom Gminy Świątki, dzieciom oraz dorosłym.

- Odbyło się spotkanie online z psychologiem „Jak radzić sobie z lękiem podczas pandemii”. W rezultacie spotkania wzrosła wiedza wśród uczestników projektu jak radzić sobie z lękiem podczas pandemii Covid-19, co pozwoliło dzieciom oswoić się z obecną, trudną sytuacją.

25 osobowa grupa uczestników projektu zdobyła nowe umiejętności, rozwinęła talenty oraz zaangażowała się w życie społeczności lokalnej. Wzrosło poczucie własnej wartości wśród dzieci. Nastąpił wzrost liczby dzieci i osób dorosłych włączających się w działania na rzecz społeczności lokalnej oraz świadomości wśród dzieci, związanej ze zdrowiem, zasadami higieny i prawidłowymi nawykami, podczas pandemii Covid-19. Realizacja projektu wpłynęła na wytworzenie wartości wspólnych, na pełny i bezpieczny rozwój osobowości wszystkich uczestników projektu. Uczestnicy projektu przekonali się, że mają wpływ na swoje zdrowie i bezpieczne dzieciństwo. Działania projektu przyczyniły się do rozbudzenia potencjału twórczego dzieci i sprawdzenia się ich w nowych sytuacjach, wymiany doświadczeń między osobami dorosłymi a dziećmi oraz integracji międzypokoleniowej. Pod koniec realizacji projektu spotkaliśmy się wirtualnie ze wszystkimi uczestnikami projektu na platformie ZOOM i świętowaliśmy zakończenie projektu.

Filmy związane z realizacją projektu można obejrzeć tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=MAeCa5xhwLQ&

https://www.youtube.com/watch?v=n5MsF5HVMFU

https://www.youtube.com/watch?v=NyJ_iHW3cWE&t=5s

   

Nr wniosku: 20/EC/2020

Nazwa realizatora: Inicjatywa Łącznik przy Stowarzyszeniu ADELFI

Miejsce realizacji projektu: Ełk

Czas trwania projektu: 17.05.2020 – 17.10.2020

Kwota dofinansowania: 4000 zł

 

Celem projektu było założenie ogrodu miejskiego, stworzonego i prowadzącego przez lokalną społeczność. Dzięki otwartości i uprzejmości szefostwa Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ełku na działce WTZ powstał ogród społeczny, który obejmuje ogród warzywno - owocowy, z altaną wierzbową i łąką kwietną. Beneficjentami WTZ są osoby dorosłe w wieku 20-55 lat, obarczone różnymi chorobami, głównie choroby umysłowe, porażenia, dysfunkcje rozwojowe - łącznie 51 osób. To one są głównymi odbiorcami działań projektowych. Podopieczni WTZ będą doglądać ogrodu w ramach „pracowni życia codziennego”, zatem miejsce będzie mieć stałego i wiernego opiekuna.  

W ramach działań Łącznika i założonego Koła Gospodyń Miejskich prowadzone były warsztaty zdrowego odżywiania, spotkania pod kątem zdrowej i sezonowej kuchni, gotowano zdrowe potrawy.

 

  

Nazwa realizatora: Grupa mieszkańców aktywnych
Czas trwania projektu: 01.06.2020 – 30.10.2020
Miejsce realizacji projektu:  Garzewko
Kwota dofinansowania: 4 000,00 zł

Głównym celem zrealizowanego projektu było przeprowadzenie cyklu działań wspierających  kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko oraz dostarczenie uczestnikom wzorców zachowań proekologicznych. Dążyliśmy do podniesienia świadomości ekologicznej uczestników projektu oraz nabycia przez nich nowych umiejętności proekologicznych .
Przeprowadzone działania:
1.         Cykl spotkań o tematyce ekologicznej, przede wszystkim dotyczącej segregowania odpadów
2.         Zapoznanie uczestników projektu z zagadnieniami związanymi z permakulturą oraz uprawami ekologicznymi: a) wycieczka do Skolit, do gospodarstwa ekologicznego prowadzącego uprawy na zasadach permakultury, połączona z warsztatami permakultury.
 3.        Warsztaty  rękodzieła dla dzieci i dorosłych z wykorzystaniem naturalnych materiałów. Zajęcia były prowadzone w dwóch grupach – dla dzieci i dla dorosłych. - Na tych zajęciach będą wykorzystywane materiały naturalne - wełna, len, juta, bawełna.
4.         Warsztaty śmieciosztuki, czyli zajęcia kreatywne z wykorzystaniem surowców wtórnych, przede wszystkim zużytych ubrań i makulatury. Warsztaty były prowadzone zarówno w sposób tradycyjny, jak i on-line, z wykorzystaniem Internetu.
5.         Warsztaty kulinarne – tradycyjna kuchnia wiejska. 
Osiągnięte efekty i korzyści:
1.Wzrost wiedzy ekologicznej uczestników projektu -  32 osób dorosłych i dzieci.
2. Integracja wielopokoleniowa poprzez wspólne działania
3. Wzmocnienie aktywności społecznej  mieszkańców poprzez angażowanie się we wspólne działania osób dotychczas nieaktywnych społecznie.
4. Możliwość spędzania czasu wolnego w sposób atrakcyjny i kreatywny.
5. Nabycie wiedzy dotyczącej permakultury i różnorodności biologicznej  oraz możliwość jej praktycznego wykorzystywania poprzez urządzenie grządki z kwiatami.

 

Nazwa realizatora: GN Inna strona Warmii
Czas trwania projektu: 14.06.2020 – 20.10.2020
Miejsce realizacji projektu: Gmina Jonkowo i Świątki
Kwota dofinansowania: 4 500,00 zł


Spotkania warsztatowe sąsiadów, zostały zrealizowane w 6 wsiach gminy Jonowo i Świątki, podczas których uczestnicy mieli okazje wziąć udział w zajęciach takich jak min. lalki motanki, dziedzictwa kulinarnego i przyrodniczego, legendy z regionu, ekologiczne i kapliczki. Wybór miejsc poprzedziły rozmowy z lokalnymi władzami (sołtysi), mieszkańcami i przedsiębiorcami, których udało nam się wciągnąć do współpracy.
Podczas ich trwania mieszkańcy, turyści mogli się lepiej poznać, zintegrować po przez wspólne działania, wymieniać doświadczeniami i poznać swoją okolicę. Forma projektu jaką przyjęliśmy, nie była do tej pory realizowana w regionie, ale pokazała nam jak duże jest zainteresowanie i potrzeba tego typu warsztatów. Pomogły one w budowaniu kapitału społecznego, pobudzeniu osób ze wsi do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolego. Oprócz tego mieszkańcy mieli okazję zdobyć nowe umiejętności, wiedzę i poszerzyć już zdobyte. Pobudziłyśmy międzypokoleniową wymianę doświadczeń, podczas pogadanek o tradycji i ekologii.
Z powodu pandemii Covid-19 i obostrzeń z tym związanych, byłyśmy zmuszone do przesunięcia realizacji zadania z czerwca na wrzesień, przez co udało nam się zrealizować projekt, ale w mniejszej skali niż było to przewidziane. Warsztaty zostały zrealizowane w reżimie sanitarnym i z udziałem mniejszej ilości osób. Przez panujące w kraju restrykcje nie udało nam się dotrzeć do mediów, które zajęte były powiadamianiem publiczności o sytuacji pandemii i nie były zainteresowane współpracą. Reklamę i promocję prowadziłyśmy w min. mediach społecznościowych, co pozwoliło nam dotrzeć do większej ilości odbiorców. Intensywna promocja cyklu odbyła się za pomocą fanpage Facebooka - Inkubator Tradycji - Spotkania na granicy. Sukcesem tej akcji, są głosy poparcia dla naszej działalności płynące od osób biorących udział w warsztatach, jak i kolejne zaproszenia od sołtysów do przeprowadzenia podobnych warsztatów w ich wsiach.
W trakcie trwania projektu Paulina Piotrowicz została prezesem stowarzyszenia "Multiform" z Olsztyna, a Katarzyna Jaroszewicz przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Skolitach, co daję więcej możliwości i pozwoli w przyszłości na realizację jeszcze większej ilości projektów. Pragniemy, aby projekt który zapoczątkowałyśmy miał szansę dalej się rozwijać, aby nauka, integracja i wymiana międzypokoleniowa mogła nadal trwać, bo jak pokazały nasze działania jest na to duże zapotrzebowanie, szczególnie w mały wsiach, gdzie dostęp na kultury jest ograniczony.
Celem Spotkań na Granicy była integracja mieszkańców małych wsi i dotarcie do nich z ciekawą ofertą kultularno - edukacyjną, co zostało osiągnięte. Stworzyłyśmy w ten sposób bazę mieszkańców małych miejscowości, którzy szukają szerszej oferty zajęć dla siebie i dzieci i są zainteresowani dalszą współpracą. Przez nietypowe zajęcia przybliżyłyśmy uczestnikom warsztatów dawne tradycje wsi, zielarstwo i legendy regionalne i zmobilizowałyśmy ich do twórczego działania, tworząc instrumenty, makatki czy kapliczki.

  

Nazwa realizatora: Szylina Wielka to nasza perełka
Czas trwania projektu: 01.06.2020 – 30.09.2020
Miejsce realizacji projektu: Szylina Wielka
Kwota dofinansowania: 3000,00 zł


Celem projektu było zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi, aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LGD "Warmiński Zakątek" poprzez podjęcie działań wspierających mieszkańców w walce ze skutkami koronawirusa jakim jest izolacja społeczna. Dobrem wspólnym jakie chcieliśmy rozwijać za pomocą projektu była troska o wzajemne bezpieczeństwo w czasach pandemii.

Projekt polegał na 2 głównych działaniach, które przyczyniły się do zmniejszenia negatywnych skutków epidemii, jakim jest strach o zdrowie swoje i najbliższych, izolacja społeczna niepewność jutra. Ludziom trzeba dać nadzieję, że będzie dobrze.

1) Zorganizowano akcję sprzątania brzegu Łyny z zachowaniem środków ostrożności

2) Stworzenie biblioteki zewnętrznej. Przygotowane zostały drewniane skrzynki, które ustawione zostały w pobliżu świetlicy wiejskiej w centrum wsi. W "biblioteczce" umieszczone zostały zakupione nowe książki.

efektem zrealizowanego projektu było:

1. uprzątnięty brzeg rzeki Łyny - jako miejsce do wypoczynku i rekreacji rodzin z dziećmi, młodzieży, osób starszych, kiedy skończył się czas społecznej izolacji.

2. udzielenie wsparcia 100 mieszkańcom poprzez ustawienie 2 "biblioteczek"

3. Zaciśnięcie więzi społecznych

4. Mieszkańcy bardziej utożsamiają się ze swoją wsią.

5. Uwrażliwienie dzieci i młodzież na dbanie o czystość i estetykę wsi.

6. Promocja wsi jako atrakcję turystyczną

7. Nabycie nowych umiejętności i kompetencji społecznych podczas przygotowania, realizacji i rozliczania projektu

8. Nadzieja, że ten koronawirus szybko minie, a pozytywną pamiątką po nim będą rezultaty projektu

 

  

Nazwa realizatora: Sołectwo Sątopy-Samulewo
Czas trwania projektu: 01.04.2020 – 30.09.2020
Miejsce realizacji projektu: Sątopy  - Samulewo
Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł


Grupa Nieformalna Sołectwo Sątopy-Samulewo wraz ze Stowarzyszeniem „Dorzecze Sajny” z siedzibą w Sątopach-Samulewie zrealizowała projekt pn „ Zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Sątopach-Samulewie ”.

Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego na działce nr 344/8 polegało m.in na wyrwaniu karp, wyrównaniu i oczyszczeniu brzegów zbiornika, wywóz nadwyżki ziemi i mułu z czyszczenia brzegów. Wyznaczenie i utwardzenie ścieżek, wyznaczenie ścieżki dydaktycznej, naprawa drogi dojazdowej, wyrównanie i zasianie trawy, wykonanie i montaż tablic na ścieżce dydaktycznej, zarybienie zbiornika, pielęgnacja trawnika, wyrównanie terenu pod montaż tablic ławek i pergoli. Celem projektu było stworzenie miejsca zabaw, spotkań, rekreacji i wypoczynku dla lokalnej społeczności.

Już na etapie realizacji projektu można było zaobserwować integrację mieszkańców biorących czynny udział w pracach co wpłynęło pozytywnie na relację międzyludzkie. Miejsce to stało punktem spotkań, mieszkańcy mają możliwość korzystania z aktywności na świeżym powietrzu. 

Stworzenie tego miejsca jest skierowane do wszystkich grup społecznych. Odbiorcami tego projektu są wszyscy mieszkańcy Sątop-Samulewa i okolicznych miejscowości. Realizacja tego projektu umożliwiła mieszkańcom aktywnie uczestniczyć w życiu wsi.

  

Nr wniosku: 15/EC/2020

Nazwa realizatora "Nieformalna Grupa działania" - Kolektyw społeczno-obyczajowy z Olecka

Miejsce realizacji projektu: Olecko

Czas trwania projektu: 1.06.2020 – 30.09.2020

Kwota dofinansowania: 5000 zł

 

Celem projektu było wyeksponowanie (i możliwości korzystania z) dobra wspólnego, jakim jest wspólna przestrzeń. Pozwoliło to na zapewnienie dzieciom i młodzieży o ograniczonych możliwościach miejsca spotkań kreatywnego i aktywnego spędzania czasu w celu rozwoju talentów, zdolności do wyrażania różnych form ekspresji, dialogu (w tym twórczego), a w połączeniu z lokalną młodzieżą i osobami ze środowiska sztuki-współpracy, umiejętności słuchania, tolerancji i wrażliwości na różne przejawy sztuk oraz na rozwijanie umiejętności pracy w zróżnicowanej grupie.

W ramach działań projektowych połączono 2 grupy rówieśnicze: podopiecznych Domu im. J.Korczaka w Olecku i młodzieżą z Olecka do udziału w rozwojowych warsztatach muzycznych, tj. rytmiczno-bębniarskich, jak i innych aktywnościach towarzyszących, np. dbanie i organizacja wspólnej przestrzeni spotkań. Raz w tygodniu na terenie Domów im. J. Korczaka i w innych otwartych przestrzeniach miasta, np. na Dzikiej Plaży, odbywały się warsztaty bębniarsko-rytmiczne w kręgu. Obie grupy wspólnie wybrały się na lokalny mecz piłki nożnej dopingując na bębnach lokalną drużynę. Powstała wystawa fotografii powarsztatowej przedstawiająca aktywnych uczestników.