Po konsultacjach z grantobiorcami  Lokalna Grupa Działania Południowa Warmia zorganizowała dwa szkolenia z zakresu storytelingu oraz współpracy z samorządem. Oba szkolenia obyły się 6 listopada 2021 roku. W każdym szkoleniu udział wzięły 24 osoby.

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania jako punkt animacyjno - doradczy do zadań realizowanych w ramach NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 5 zorganizowało spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące realizacji projektów i rozliczania środków oraz obsługi księgowej w ramach mikrodotacji Programu NOWE FIO Warmia Mazury Lokalnie 5. Spotkanie odbyło się ONLINE z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa na świecie.

W spotkaniu uczestniczyło 6 osób zgodnie ze screenami widoku z programu do spotkań ONLINE – Zoom Metings, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej notatki.
 
Prowadzący:

1.    Wolontariusz KE LGD – Grażyna Wasilewska

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA zorganizowało 2 szkolenia
wprowadzające do realizacji projektów dla grantobiorców
uczestniczących w programie Mikrogranty Warmia Mazury Lokalnie 5.

 

Szkolenia odbyły się w formule online:

w dniu 15 października 2021 w Ełku – uczestniczyło w nim 13

osób

w dniu 18 października 2021 w Węgorzewie – uczestniczyło w nim

10 osób

Łącznie w spotkaniach wzięło udział 23 uczestników

W dniu 05.10.2021 r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży przeprowadziło szkolenie wprowadzające pt. „Realizacje projektów wraz z podstawami księgowości”. Szkolenie odbyło się w Rucianem- Nidzie, w sali konferencyjnej Kapiodoro, ul. Dworcowa 7 i uczestniczyło w nim 15 osób (głownie przedstawiciele NGO-ów. W programie: zapoznanie uczestników z ustawą o rachunkowości i polityką rachunkowości w organizacji pozarządowej.

 

Zarząd LGD Południowa Warmia podjął decyzję o nieorganizowaniu dużych spotkań, ale ze względu na prośby grantobiorców. Animator spotkał się z każdą grupą i przeszkolił ich z zakresu zasad realizacji projektów grantowych oraz obsługi księgowej. Łącznie odbyło się 15 spotkań, w których wzięło udział 33 osoby.

 

DZIAŁALNOŚĆ ANIMACYJNO – DORADCZA OŚRODKÓW ANIMACYJNO – DORADCZYCH polega na wsparciu ad hoc aktywności społecznych / organizacji pozarządowych z województwa warmińsko – mazurskiego, oparta głównie o działania animatorów, w części ośrodków przy wsparciu dodatkowej kadry (w przypadku ograniczonych kompetencji własnych animatorów w zakresie działań promocyjnych, obsługi kadrowo – księgowej.

Standardowy zakres działalności animacyjno – doradczej prowadzonej przez każdego
 z 7 Oferentów:

1) zapewnienie bazy lokalowo - sprzętowej dla sprawnego funkcjonowania Ośrodka Animacyjno - Doradczego w tym dostępu do mediów (telefon, internet)

2) prowadzenie działań promocyjnych, informacyjnych, wspieranie lokalnych partnerstw, sieci współpracy których celem jest wzmacnianie i rozwijanie aktywności społecznej na poziomie lokalnym,

3) mentoring, udział w spotkaniach młodych organizacji pozarządowych i prowadzenie działań służących wzrostowi zaangażowania członków organizacji w ich działania

4) wsparcie lokalnych inicjatyw i organizacji w przygotowywaniu i składanie wniosków do instytucji publicznych o dodatkowe środki finansowe,

5) wspieranie osób / organizacji o niskich umiejętnościach cyfrowych w funkcjonowaniu
 w sieci,

6) sieciowanie Beneficjentów programu, poprzez animowanie współpracy, wprowadzanie projektów do bazy dobrych praktyk,

7) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego - w odpowiedzi na indywidualne potrzeby młodych organizacji i grup nieformalnych, w tym mobilnych

działań animacyjno - doradczych, w sposób najbardziej adekwatny do potrzeb grup wsparcia,

8) ułatwianie grantobiorcom realizacji działań projektowych i zobowiązań wynikających
 z umowy dotacji poprzez udostępnianie wzorów dokumentów do wykorzystania,

9) Prowadzenie innych działań wzmacniających aktywności społeczne i organizacje pozarządowe w działaniach sfery pożytku publicznego.

Czas realizacji zadań: maj 2021 - listopad 2023, nieprzerwanie.

Działania animacyjne realizowane w wymiarze czasu co najmniej 16 godzin tygodniowo,
 w godzinach oczekiwanych przez Beneficjentów, w tym popołudniowych, w tym:

- w okresie trwania naboru wniosków minimum 3 dni w tygodniu,

- w pozostałym okresie trwania umowy minimum 2 dni w tygodniu.