Zapraszamy przedstawicieli młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, grup samopomocowych i aktywnych mieszkańców na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące mikrograntów FIO Warmia Mazury Lokalnie 4, które odbędą się:

24 lutego 2020 roku o godz. 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” Plac Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo.

25 lutego 2020 roku o godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” - sala konferencyjna Plac Wolności 2 w Olecku.

26 lutego 2020 roku o godz. 16.00 w  Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14

2 marca 2020 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej nr 35, IV piętro, ul. Małeckich 3 w Ełku.

   Można pozyskać od 2.000 zł do 5.000 zł na działania w swoich miejscowościach. 

   UWAGA! W tym roku nastąpiły zmiany w zasadach programu.

   Celem realizacji projektu pn. WARMIA MAZURY LOKALNIE 4 jest aktywne i trwałe zaangażowanie obywateli województwa warmińsko – mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacjach pozarządowych, w życie publiczne i działania samopomocowe poprawiające warunki życia, poprzez wsparcie co najmniej 64 inicjatyw oddolnych służących działaniom na rzecz dobra wspólnego. 

   Więcej informacji na stronie  www.warminskizakatek.com.pl i http://www.stopa.org.pl/co-robimy/warmia-mazury-lokalnie 

   Zadanie sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w ramach małego PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 4.

24 lutego 2020 roku, godz.12.00-14.00

Elbląg, siedziba Starostwa Powiatowego w Elblągu, sala sesyjna

Opowiemy co i jak z tymi mikrodotacjami jest :)

S.Pańczuk 

 

   W związku z rozpoczęciem naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „Warmia Mazury Lokalnie  4 ” serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które odbędzie się 22 lutego 2020 r. w Hotelu Nidzkim ul. Nadbrzeżna 1. Początek godzina 9:30.

 

   FIO „Warmia Mazury Lokalnie 4” to program, który ma przyczynić się do zwiększenia zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służących działaniom na rzecz dobra wspólnego.

 

Cel spotkania:

 

   Zapoznanie potencjalnych wnioskodawców z programem dotacyjnym FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE 4, w ramach którego wnioski można składać do 16 MARCA 2020  r.

 

Program spotkania informacyjno- szkoleniowego FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE 4:

 

1. Otwarcie spotkania informacyjnego.
2. Prezentacja głównych założeń Programu FIO Warmia Mazury Lokalnie 4.
3. Omówienie wniosku aplikacyjnego, kryteria oceny, umowa dotacji.
4. Jak przygotować poprawnie budżet przedsięwzięcia.
5. ABC sprawozdania końcowego projektu.

 

Więcej informacji:

 

   Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, ul. Kolejowa 2 B, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 510211940, 500227829, www.spdim.pl, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Koordynator lokalny: Alina Kierod

 

   Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Południowa Warmia”, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA" i Stowarzyszeniem „PRZYSTAŃ”, ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach  Programu  mikrodotacji  FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE 4.

    Jego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych,  w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnym służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego.

 

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO, OBEJMUJE ZADANIA KTÓRE:

·         posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej

·         zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów  o charakterze dobra wspólnego,.

·         wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,

·         mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,

·         przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,

·         będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,

·         będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe

i mieszczą się w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program mikrodotacji adresowany jest do:

1.     Młodych organizacji pozarządowych, czyli do organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację.  Ponadto roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł. Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na:  realizację zadań mieszczących się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW.

2.  Grup nieformalnych - stanowiące nie mniej niż trzy osoby zamieszkujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW.

3.     Grup samopomocowych - stanowiące dobrowolny zespół osób zamieszkujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej, to wsparcie w ramach priorytetu 1 przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają poniższe warunki łącznie:

·         mają siedzibę na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego / mają miejsce zamieszkania na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego (dotyczy każdego członka grupy nieformalnej),

·         planują prowadzić działania na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego.
Łączna pula przeznaczona na mikrodotacje w 2020 roku wynosi: 300 000,00

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW: 

17 luty – 16 marca 2020 r.
 
WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW
 
   Okres realizacji projektów mieści się w przedziale: od dnia złożenia wniosku w generatorze do 30 października 2020 r. przy czym projekt nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy (ponoszenie wydatków przed rozstrzygnięciem konkursu na ryzyko wnioskodawcy)
Kwota wnioskowanej dotacji: 2 000 złotych - 5 000 złotych
Wkład własny: minimum 10%  (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej).

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków:

http://warminskizakatek.com.pl/generator/edycja6/user/login/logowanie.php


   Rozpatrzeniu będą podlegały wyłącznie  wnioski spełniające kryteria formalne.
Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.

TRYB ORAZ KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE PROJEKTÓW
 
   Wyboru projektów dokonuje Komisja Grantowa, przyznając dofinansowanie tym projektom, które
w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:

1.     Odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, ważną dla społeczności, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu.

2.     Zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby, właściwy do założeń projektu harmonogram działań oraz wymierne rezultaty.

3.     Szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego, opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami.

4.     Zakładają atrakcyjne dla odbiorców działania i różnorodny sposób komunikowania o planowanych działaniach.

5.     Jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność, a także sami realizatorzy.

6.     Planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji projektu.

7.     Gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego,

8.     Mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.

 

WSPARCIE INFORMACYJNO - DORADCZE NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE  jest realizowane przez sieć Ośrodków i Punktów Animacyjno - Doradczych Warmia Mazury Lokalnie:
 
- dla powiatów: olsztyńskiego, lidzbarskiego, bartoszyckiego i braniewskiego (gmina Dobre Miasto, Jeziorany, Światki, Dywity, Jonkowo)

Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"  ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel/fax 896160058
www.warminskizakatek.com.pl,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator lokalny: Izabela Sztremer

 

- dla powiatów:  elbląskiego, ostródzkiego (gmina: Miłakowo, Morąg, Małdyty, Miłomłyn, Łukta) i miasta Elbląga

Punkt Animacyjno – Doradczy Warmia Mazury  Lokalnie - Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa  Działania ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg,  tel. 552 394 961, 556 643 845
www.kanal-elblaski-lgd.pl,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator lokalny: Stanisława Pańczuk, Paulina Jachlewska

 

- dla powiatów:  kętrzyńskiego, olsztyńskiego (gmina: Kolno, Biskupiec, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Olsztynek) i miasto Olsztyn
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Lokalna Grupa Działania Południowa Warmia,  Łajsy , 11-036 Gietrzwałd, 
tel:89 672 96 43, 503 169 633 (Iwona Hudź)
www.poludniowawarmia.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator lokalny: Iwona Hudź

 

- dla powiatów:  mrągowskiego, piskiego, giżyckiego
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie -  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży ul. Kolejowa 2 B,  12-220 Ruciane Nida,  tel. 510 211 940, 500 227 829
www.spdim.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator lokalny: Alina Kierod

 

- dla powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego

 Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie -  Nidzicki Fundusz Lokalny
Kamionka 7 13-100 Nidzica,  tel.  729 280 011, 600859988
www.funduszlokalnynidzica.pl,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator lokalny: Barbara Margol, Marta Marciniak

  - dla powiatów:  ełckiego, oleckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Ełckie  Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”, ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk, tel. 796 538 105
www.stopa.org.pl, e-mail: pawelwilk8o2.pl,   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator lokalny: Paweł Wilk, Iwona Olkowicz

- dla powiatów:  nowomiejskiego, iławskiego, ostródzkiego (gmina: Dąbrówno, Grunwald, Ostróda)
  Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie "PRZYSTAŃ"
  ul. Marii Skłodowskiej – Curie 23c,  14-200 Iława,  tel. 602 474 956
  www.przystan.iława.pl,  e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  koordynator lokalny: Dawid Perges


Dokumenty do pobrania

1) REGULAMIN
2) KARTA OCENY FORMALNEJ
3) KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
4) MAPA AKTYWNOŚCI

Informujemy, że Komisja Konkursowa ds. oceny wniosków złożonych w konkursie Fundusz Inicjatyw obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III zakończyła ocenę formalną i merytoryczną wniosków i zatwierdziła listy rankingowe.
 


W ramach dostępnego limitu środków rekomendowanych do dofinansowania zastało 63 projektów w tym:

 • 19 projektów - dofinansowanie Młodych Organizacji Pozarządowych w wysokości 71 000,00  zł
 • Lp.

  Nr wniosku

  Powiat

  Tytuł projektu

  Nazwa wnioskodawcy

  Średnia punktów

  Wnioskowana kwota dotacji

  Proponowana kwota dofinansowania

  1

  44/DM/2019

  olsztyński

  Kolorowe lato w Garzewku

  Koło Gospodyń Wiejskich w Garzewku Sami Swoi

  78

  4900,00

  4900,00

  2

  7/EL/2019

  elbląski

  Małymi krokami po mistrzostwo

  Uczniowski Klub Sportowy "Active Family Pasłęk"

  72,5

  5000,00

  4500,00

  3

  6/EC/2019

  gołdapski

  Wzmocnienie potencjału Koła Gospodyń Wiejskich "Sękacz" w Kiekskiejmach

  Koło Gospodyń Wiejskich "Sękacz" w Kiekskiejmach

  72

  5000,00

  4500,00

  4

  6/IL/2019

  iławski

  Smaki Jamielnika

  Koło Gospodyń Wiejskich Kogel-Mogel w Jamielniku

  70

  4745,00

  4000,00

  5

  12/EC/2019

  gołdapski

  Zachowanie kultury ludowej wsi

  Koło Gospodyń Wiejskich w Baniach Mazurskich

  69,5

  4994,00

  4500,00

  6

  36/EC/2019

  olecki

  „Cimoszanki” – stroje dawniej i dziś

  Koło Gospodyń Wiejskich w Cimochach "Cimoszanki"

  68,5

  5000,00

  4700,00

  7

  14/RN/2019

  giżycki

  Kronika Jagodnego Wielkiego

  Stowarzyszenie "Aktywne Jagodne"

  67,5

  5000,00

  4000,00

  8

  8/IL/2019

  iławski

  Świat witrażu

  Fundacja Artystyczna IzaR

  66

  5000,00

  4000,00

  9

  12/RN/2019

  piski

  Multimedialna wioska nad jeziorem

  Mazurskie Centrum Aktywności Lokalnej Karwik

  65,5

  5000,00

  3000,00

  10

  28/RN/2019

  mrągowski

  W zgodnie z naturą - eko kosmetyki z pól i łąk

  Koło gospodyń wiejskich
  w Zyndakach

  65

  4264,68

  4000,00

  11

  9/OL/2019

  kętrzyński

  Sala Rekreacyjna "Fitnes"

  Koło Gospodyń Wiejskich
  w Momajnach

  64,5

  5000,00

  4000,00

  12

  3/EL/2019

  elbląski

  Aktywne Kazijanki

  Koło Gospodyń Wiejskich
  w Janowie- Kazijanki

  63,5

  5000,00

  3000,00

  13

  12/IL/2019

  iławski

  Sprzęt biurowy na start

  Stowarzyszenie "Miłośnicy Krainy Tysiąca Jezior"

  63,5

  3391,00

  3000,00

  14

  5/EC/2019

  olecki

  ,,Start - up"

  Koło Gospodyń Wiejskich
  w Po
  łomie

  63

  5000,00

  4000,00

  15

  23/EC/2019

  olecki

  Hej Mazury!

  "STOWARZYSZENIE NASZE STOŻENKI"

  62,5

  4520,00

  3500,00

  16

  28/DM/2019

  bartoszycki

  Co dwie głowy to nie jedna

  Stowarzyszenie "Zielona Dolina"
  w Tolko

  62

  5000,00

  3400,00

  17

  7/EC/2019

  olecki

  Kijewska uczta rozmaitości

  Koło gospodyń wiejskich KIJE(i)WIANKI w Wólce Kijewskiej

  61

  5000,00

  3000,00

  18

  18/Ol/2019

  olsztyński

  RUSZAJNY Z KULTURĄ

  Koło Gospodyń Wiejskich w Ruszajnach

  60

  3600,00

  2000,00

  19

  74/DM/2019

  szczycieński

  Przygotowanie i wydanie na DVD koncertu LIVE szansą na promocję działań Stowarzyszenia Mija

  Stowarzyszenie Mija

  59,5

  5000,00

  3000,00

   

 • 44 projekty - dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć realizowanych przez grupy nieformalne i samopomocowe w wysokości 154 100,00 zł

Lp.

Nr wniosku

Powiat

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Nazwa wnioskodawcy

Średnia punktów

Wnioskowana kwota dotacji

Proponowana kwota dofinansowania

1

10/IL/2019

iławski

Grupa samopomocowa

Miasto bez barier

Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczoci Ziemi Suskiej / Sylwia Jankowska

78,5

4 683,50 zł

4 400,00 zł

2

30/EC/2019

olecki

Grupa samopomocowa

Zagraj z nami

Stowarzyszenie wsie Znad Łaźna

74

4 940,00 zł

4 500,00 zł

3

21/RN/2019

giżycki

Grupa samopomocowa

Historia haftem malowana

Stowarzyszenie „Aktywne Jagodne” / Haftowane Jagódki

73,5

5 000,00 zł

4 500,00 zł

4

13/RN/2019

piski

Grupa samopomocowa

Zrozumieć świat – przez fotografię

Stowarzyszenie przyjaciół Wojnowa / Fotografuję więc jestem

73

5 000,00 zł

2 000,00 zł

5

10/EL/2019

elbląski

Grupa samopomocowa

"Teatr ognia zamiast nudy

Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo” / Aktywne Matki

70,5

5 000,00 zł

2 000,00 zł

6

23/IL/2019

iławski

Grupa samopomocowa

Bezpieczne serce powiatu

Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych / AED Projekt

70,5

5 000,00 zł

5 000,00 zł

7

9/EL/2019

elbląski

Grupa samopomocowa

Rowerowo kolorowo

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Sąpy / Wspólnie dla Wsi

69

5 000,00 zł

4 000,00 zł

8

22/IL/2019

iławski

Grupa nieformalna

Rodzinka w akcji

Aktywne Mamuśki

68,5

3 800,00 zł

3 100,00 zł

9

5/OL/2019

olsztyński

Grupa samopomocowa

Warsztaty kuglarsko - taneczne dla dzieci z wsi Stryjewo.

Węgojskie StowarzyszenieEdukacji lokalnej – CEL / Mieszkańcy wsi Stryjewo, gm. Biskupiec

68

4 999,00 zł

3 000,00 zł

10

16/RN/2019

piski

Grupa samopomocowa

Wioska Żywiołów

Fundacja Na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni /Osiniak-Piotrowo OdNowa

 

68

5 000,00 zł

4 000,00 zł

11

2/RN/2019

piski

Grupa samopomocowa

START - razem można więcej

Orzyskie Stowarzyszenie „Szansa na …” / Aktywna trójka

67,5

5 000,00 zł

4 500,00 zł

12

11/OL/2019

olsztyński

Grupa samopomocowa

"Rozwijamy nasze pasje i zdolności twórcze"

Stowarzyszenie „Zrzeszenie Majdy – Kręsk” / Rękodzieło Wulpińskie

67,5

5 000,00 zł

3 000,00 zł

13

38/EC/2019

ełcki

Grupa samopomocowa

Mini park w Jeziorowskich

Ochotnicza Straż pożarna w Starych Juchach / Jezioraki

65,5

5 000,00 zł

3 500,00 zł

14

4/EL/2019

elbląski

Grupa samopomocowa

Kolorowo i wesoło

Stowarzyszenie Wierzba / Aktywne Janowo

64,5

5 000,00 zł

3 500,00 zł

15

25/EC/2019

olecki

Grupa samopomocowa

Ogród marzeń

Stowarzyszenie „Nasze Świętajno” / Słodkie Sulejki

64,5

4 900,00 zł

4 500,00 zł

16

6/RN/2019

mrągowski

Grupa samopomocowa

Młodzi odkrywcy przyrody

Fundacja Fructus / Eko paczka

64

5 000,00 zł

4 500,00 zł

17

18/NI/2019

szczycieński

Grupa nieformalna

Jestem EKObietą

Grupa nieformalna „PAX”

63,5

4 890,00 zł

4 500,00 zł

18

64/DM/2019

bartoszycki

Grupa samopomocowa

KAMIŃSK - SERCE NATANGII

Ochotnicza Straż Pożarna w Kaminsku / Aktywny Kamińsk

63,5

5 000,00 zł

3 500,00 zł

19

50/DM/2019

olsztyński

Grupa nieformalna

Pamiętam skąd jestem

Ludzie z pasją

63

4 990,00 zł

4 500,00 zł

20

58/DM/2019

olsztyński

Grupa nieformalna

„Zielone Skolity”

Działamy

63

4 635,00 zł

3 000,00 zł

21

8/RN/2019

piski

Grupa samopomocowa

Letnie kino pod chmurką

Stowarzyszenie „Q Przyszłości” / Bez granic

62,5

5 000,00 zł

2 500,00 zł

22

16/EL/2019

elbląski

Grupa samopomocowa

"Razem twórzmy dobro wspólne!"

OSP w Gronowie Elbląskim / Aktywni dla społeczeństwa

62,5

4 950,00 zł

3 000,00 zł

23

20/IL/2019

iławski

Grupa samopomocowa

Będę aktywny będę fit

OSP w Jakubowie kisielickim / Rada Sołecka Jakubowo Kisielickie

62

4 997,00 zł

3 000,00 zł

24

3/EC/2019

węgorzewski

Grupa samopomocowa

By miło było się spotkać na trygorckim tarasie

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Trygort / Społecznicy - Trygort

61,5

5 000,00 zł

5 000,00 zł

25

4/IL/2019

iławski

Grupa nieformalna

Historie z Lekart

Kronikarze z Lekart

61,5

3 500,00 zł

3 500,00 zł

26

43/DM/2019

olsztyński

Grupa samopomocowa

Stowarzyszenie Działajmy wspólnie / Działajmy wspólnie

Rada sołecka

61,5

5 000,00 zł

3 000,00 zł

27

4/EC/2019

gołdapski

Grupa nieformalna

Wspólnie możemy więcej

Rada sołecka

61

5 000,00 zł

4 000,00 zł

28

71/DM/2019

olsztyński

nieformalna

Ruch to młodość

Aktywne na co dzień

60,5

5 000,00 zł

2 000,00 zł

29

9/NI/2019

nidzicki

Grupa samopomocowa

Omulew - strefa ciszy i aktywnego wypoczynku

Fani Omulewa

60

5 000,00 zł

4 000,00 zł

30

14/IL/2019

iławski

Grupa samopomocowa

Gmina Aktywacja

Związek Harcerstwa PolskiegoHorągiew Warmińsko – Mazurska, Kufiec Iława / Aktywni społecznie

60

5 000,00 zł

2 500,00 zł

31

18/DM/2019

olsztyński

Grupa nieformalna

Tańcz, baw się i śmiej

Aktywni razem

59

4 990,00 zł

3 000,00 zł

32

12/NI/2019

nidzicki

Grupa samopomocowa

Razem dla naszych dzieci

Stowarzyszenie Dla Ekorozwoju ziemi Nidzickiej / Aktywni rodzice

58,5

5 000,00 zł

2 300,00 zł

33

21/OL/2019

olsztyński

Grupa samopomocowa

Nad uroczym bagienkiem

Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie / Jadaminy - przystanek kultury

58,5

5 000,00 zł

3 000,00 zł

34

16/DM/2019

olsztyński

Grupa samopomocowa

Świetlica otwiera horyzonty

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Bukwałd / Przyjaciele aktywnego spędzania czasu wolnego.

 

58

5 000,00 zł

3 000,00 zł

35

49/DM/2019

olsztyński

Grupa nieformalna

Tanecznym krokiem po zdrowie

Grupa Kobiet Aktywnych

57,50

5 000,00 zł

2 800,00 zł

36

19/EC/2019

ełcki

Grupa samopomocowa

Z sercem i pasją dla innych

Stowarzyszenie Przyjaciół „Amazonki” / Pasjonatki z Mazur

57

5 000,00 zł

3 900,00 zł

37

20/DM/2019

olsztyński

Grupa samopomocowa

Lidzbark Warmiński oczami dzieci.

Młodziaki

56,5

5 000,00 zł

3 000,00 zł

38

27/EC/2019

giżycki

Grupa samopomocowa

Zwierzoluby z Północy - Misja Koty

GIŻYCKIE STOWARZYSZENIE BRAT KOT / Grupa Inicjatywna EkoEłk

56

5 000,00 zł

4 000,00 zł

39

37/EC/2019

ełcki

Grupa nieformalna

Bezpieczne boisko

OSP w Garłówku / Step by step – reaktywacja

56

4 562,00 zł

3 000,00 zł

40

42/EC/2019

węgorzewski

Grupa samopomocowa

„Między brzegami - poznawanie przez doświadczanie i działanie przez integrowanie” – edukacja proekologiczna, aktywizacja fizyczna oraz integracja środowiska lokalnego mieszkańców Gminy Pozezdrze

Inicjatywa Sąsiedzka "Między Brzegami" / Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"

56

5 000,00 zł

3 000,00 zł

41

2/EL/2019

elbląski

Grupa samopomocowa

Koński Park dla Wszystkich czyli zagospodarowanie starodrzewu dla potrzeb rekreacji i rehabilitacji.

Fundacja Leczenia Dzieci Niepełnosprawnych Hipoterapią „Końskie Zdrowie” / Grupa Działaczy i Przyjaciół Fundacji

 

55,5

5 000,00 zł

5 000,00 zł

42

48/DM/2019

bartoszycki

Grupa samopomocowa

Kulinarne ABC z AKSAMITKĄ w Piastach Wielkich

 

Stowarzyszenie Górowska Mała Ojczyzna / Koło Gospodyń Wiejskich AKSAMITKA z Piast Wielkich

53

4 980,00 zł

3 100,00 zł

43

3/NI/2019

nidzicki

Grupa samopomocowa

Łyńskie Centrum Rozwoju Ałna / Ziołowy zawrót głowy

Ziołowe ludki

53

4 535,00 zł

4 000,00 zł

44

23/NI/2019

szczycieński

Grupa nieformalna

Kreatywne Wawrochy

Wspólnie dla Wawroch

53

5 000,00 zł

3 000,00 zł

 

 
Łączna wartość powyższych projektów wynosi 225 100,00 zł.
W najbliższym czasie szczegółowe informacje zostaną przesłane indywidualnie każdemu wnioskodawcy na wskazanego we wniosku maila.

Kwoty proponowanych dotacji w znacznej części wniosków odbiegają od wartości wnioskowanych – szczegółowe informacje o kategoriach kosztów nie uznanych za niezbędne przez Komisję zostaną przesłane indywidualnie każdemu wnioskodawcy.
W przypadku rezygnacji dofinansowania przez któregoś z wnioskodawców, nie dostarczenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy w terminie lub stwierdzenia braku możliwości udzielenia dotacji na etapie weryfikacji dokumentów rejestrowych i finansowych, do podpisania umowy o dotację będą zapraszani wnioskodawcy z listy rezerwowej.
Lista wniosków odrzuconych formalnie oraz listy rezerwowe  zostaną zamieszczone w poniedziałek 27.05.2019  r.

 

 

Zapraszamy przedstawicieli młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych aktywnych mieszkańców na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące mikrograntów FIO Warmia Mazury Lokalnie III, które odbędą się:

15 marca 2019 r. o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kalinowie (przed Sesją Rady Gminy).

15 marca 2019 roku o godz. 12.00 w  Bibliotece-Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy ul. Ełcka 8 w Starych Juchach.

15 marca 2019 r. o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieliczkach.

16 marca 2019 roku o godz. 10.00 w  sali konferencyjnej nr 36 IV piętro, ul. Małeckich 3 w Ełku.

18 marca 2019 roku o godz. 13.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” - sala konferencyjna Plac Wolności 2 w Olecku.

18 marca 2019 roku o godz. 17.00 w  Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14

19 marca 2019 roku o godz. 10.00 w  Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Świętajnie.

19 marca 2019 roku o godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” Plac Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo.

20 marca 2019 roku o godz. 11.00 w  Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Prostkach

Celem projektu pn. WARMIA MAZURY LOKALNIE III jest aktywne i trwałe zaangażowanie mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacjach pozarządowych i Kół Gospodyń Wiejskich w życie publiczne i działania poprawiające warunki życia, poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służących działaniom na rzecz dobra wspólnego.

Można pozyskać od 2.000 zł do 5.000 zł na działania w swoich miejscowościach.

W dniu 31.10.2018 r. (środa) o godzinie 15:30 odbędzie się szkolenie w zakresie rozliczania projektów. Szkolenie odbędzie się w Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej w Iławie
(ul. Jagiellończyka 16 – nad biurem NFZ).
Informacje z potwierdzeniem obecności prosimy wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy.

Informujemy, że Komisja Konkursowa ds. oceny wniosków złożonych w konkursie Fundusz Inicjatyw obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III zakończyła ocenę formalną i merytoryczną wniosków i zatwierdziła listy rankingowe.
 

 

 


W ramach dostępnego limitu środków rekomendowanych do dofinansowania zastało 60 projektów w tym:

 • 19 projektów - dofinansowanie Młodych Organizacji Pozarządowych w wysokości 86.949,89 zł
 • 41 projektów - dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć realizowanych przez grupy nieformalne i samopomocowe w wysokości 170.804,99 zł

 
Łączna wartość powyższych projektów wynosi 257.754,88 zł.
W najbliższym czasie szczegółowe informacje zostaną przesłane indywidualnie każdemu wnioskodawcy na wskazanego we wniosku maila.

Jednocześnie informujemy, że na niewykorzystaną kwotę w wysokości 16.495,12 zł wznawiamy nabór wniosków na realizację mikroprojektów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,  przewidujących wsparcie dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodzin spodziewających się narodzin dziecka niepełnosprawnego.
Informujemy, że pula środków w ramach konkursu może ulec zwiększeniu po ostatecznym podpisaniu umów w ramach rozstrzygniętego konkursu.
Dodatkowy nabór odbędzie się w okresie od 13.09.2018 roku do 03.10.2018 roku.
Celem Konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w rozwiązywanie lokalnych problemów, podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej oraz uwzględniających działania na rzecz wzrostu zaangażowania obywateli w życie publiczne.
Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczonej na realizację projektu: od 2.000 zł do 5.000 zł
Dodatkowo wymagane będzie wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości Mikrodotacji.
Maksymalny okres realizacji projektów to 10 grudnia 2018 roku.
Projekty dofinansowywane będą ze środków Programu Fundusz Inicjatyw  Obywatelskich.
Oferty należy składać TYLKO za pomocą generatora dostępnego na stronie http://warminskizakatek.com.pl/generator/edycja5/user/login/logowanie.php
Wszystkie oferty złożone oferty we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.
Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem konkursu.

Już w piątek, 10 sierpnia, organizujemy spotkanie związane z naszym konkursem grantowym FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE 3. Omówimy procedury aplikacyjne, kryteria oceny oraz będzie możliwość indywidualnej konsultacji wniosku.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli młodych organizacji pozarządowych, grup samopomocowych i nieformalnych z powiatów iławskiego, nowomiejskiego i ostródzkiego, zainteresowanych pozyskaniem dotacji od 2 do 5 tys. zł na swoje działania.

Zapraszamy w piątek, 10 sierpnia, w godz. 16-18 w Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej w Iławie przy ulicy ul. Jagiellończyka 16 (biuro nad NFZ).

Lokalna Grupa Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „PRZYSTAŃ”, Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych „STOPA”, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Południowa Warmia” i Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE III.
Celem realizacji projektu pn. WARMIA MAZURY LOKALNIE III jest aktywne i trwałe zaangażowanie mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego, działających
w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacjach pozarządowych w życie publiczne i działania samopomocowe poprawiające warunki życia, poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służących działaniom na rzecz dobra wspólnego.

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO, OBEJMUJE ZADANIA KTÓRE:

posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
 • mieszczą się w sferze zadań  publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program mikrodotacji adresowany jest do:

 1. Młodych organizacji pozarządowych, czyli do organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację.

Ponadto roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł. Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na:

 • wzmocnienie potencjału – sprzęt biurowy, sprzęt związany z obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną mikrodotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy. Koszt pomocy na opracowanie merytorycznego planu rozwoju nie może być wyższy niż 10% dotacji.
 • lub realizację zadań mieszczących się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW.

 

 1. Grup nieformalnych – stanowiące nie mniej niż trzy osoby zamieszkujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW.

 

 1. Grup samopomocowych – stanowiące dobrowolny zespół osób zamieszkujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej, to wsparcie w ramach priorytetu 1 przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają poniższe warunki łącznie:

 • mają siedzibę na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego / mają miejsce zamieszkania na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego (dotyczy każdego członka grupy nieformalnej),
 • planują prowadzić działania na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego.

Łączna pula przeznaczona na mikrodotacje w 2018 roku wynosi:
82 000,00 złotych – dofinansowanie Młodych Organizacji Pozarządowych
192 250,00 złotych –  dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć realizowanych przez grupy nieformalne i samopomocowe.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW
od 13 lipca 2018 roku do 12 sierpnia 2018 roku

WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW
Okres realizacji projektów mieści się w przedziale od dnia złożenia wniosku w generatorze do 30 listopada 2018 r. przy czym projekt nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy (ponoszenie wydatków przed rozstrzygnięciem konkursu na ryzyko Wnioskodawcy).

Kwota wnioskowanej dotacji: 2.000,00 złotych – 5.000,00 złotych
Wkład własny: minimum 10% (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej).

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronach:
www.przystan.ilawa.pl,
www.funduszlokalny.nidzica.pl,
www.stopa.org.pl,
www.spdim.pl
www.poludniowawarmia.pl
www.kanal-elblaski-lgd.pl
www.wm.przystan.ilawa.pl
ZAKŁADKA MIKRODOTACJE FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE
oraz http://warminskizakatek.com.pl/generator/edycja5/user/login/logowanie.php

Rozpatrzeniu będą podlegały wyłącznie wnioski spełniające kryteria formalne.
Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.

TRYB ORAZ KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE PROJEKTÓW
Wyboru projektów dokonuje Komisja Grantowa, przyznając dofinansowanie tym projektom, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:

 • odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, ważną dla społeczności, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu.
 • zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby, właściwy do założeń projektu harmonogram działań oraz wymierne rezultaty.
 • szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego, opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami.
 • zakładają atrakcyjne dla odbiorców działania i różnorodny sposób komunikowania o planowanych działaniach.
 • jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność,
  a także sami realizatorzy.
 • planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji projektu.
 • gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego.
 • mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.

WSPARCIE INFORMACYJNO – DORADCZE NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE jest realizowane przez sieć Ośrodków Animacyjno – Doradczych Warmia Mazury Lokalnie

dla powiatów: lidzbarskiego, bartoszyckiego, braniewskiego i olsztyńskiego (gmina: Dobre Miasto, Jeziorany, Świątki, Dywity, Jonkowo)
Ośrodek Animacyjno – Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, tel. 896160058
warminskizakatek.com.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator lokalny: Magdalena Mokańska, Małgorzata Ofierska

dla powiatów: nowomiejskiego, iławskiego, ostródzkiego (gmina: Dąbrówno, Grunwald, Ostróda)
Ośrodek Animacyjno – Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ”
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23c, 14-200 Iława, tel. 602474956
www.przystan.ilawa.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator lokalny: Dawid Perges

dla powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego
Ośrodek Animacyjno – Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Nidzicki Fundusz Lokalny
Kamionka 7, 13-100 Nidzica, tel. 600859988
www.funduszlokalny.nidzica.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator lokalny: Barbara Margol, Małgorzata Kosińska

dla powiatów: ełckiego, oleckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego
Ośrodek Animacyjno – Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”
ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk, tel. 796538105
www.stopa.org.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator lokalny: Paweł Wilk, Iwona Olkowicz

dla powiatów: mrągowskiego, piskiego, giżyckiego
Ośrodek Animacyjno – Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
ul. Kolejowa 2 B, 12-220 Ruciane-Nida, tel. 510211940, 500227829
www.spdim.pl, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator lokalny: Alina Kierod

dla powiatów: kętrzyńskiego, olsztyńskiego (gmina: Kolno, Biskupiec, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Olsztynek) i miasto Olsztyn
Ośrodek Animacyjno – Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd, tel. 896729643, 502467674 (Tomasz Piłat), 503169633 (Iwona Hudź),
www.poludniowawarmia.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator lokalny: Tomasz Piłat, Iwona Hudź

dla powiatów: miasta Elbląga, powiatów: elbląskiego i ostródzkiego (gmina: Miłakowo, Morąg, Małdyty, Miłomłyn, Łukta)
Punkt Animacyjno – Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, tel./fax – 552394961, 556435845
www.kanal-elblaski-lgd.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator lokalny: Stanisława Pańczuk, Krzysztof Oksiędzki, Grażyna Wasilewska

 

PLIKI DO POBRANIA:

FIO18_regulamin__

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Mapa aktywności FIO 2014-2017

Nasza przygoda z Funduszem Inicjatyw Obywatelskich (FIO) trwa dalej. Ruszamy bowiem z kolejnym programem grantowym o zasięgu wojewódzkim pt. „Warmia Mazury Lokalnie 3”, dofinansowanym przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Tym razem nasz program grantowy potrwa przez 2018 i 2019 rok. To szansa dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych z całego województwa warmińsko-mazurskiego na pozyskanie dotacji w wysokości od 2 do 5 tys. zł.

W roku 2018 mamy do przekazania w sumie 82 tys. zł dla młodych organizacji pozarządowych oraz 192 tys. zł dla grup nieformalnych i grup samopomocowych. W konkursie przyszłorocznym kwoty będą identyczne.

Zapraszamy do przeglądania tej strony oraz naszego profilu na facebooku: Warmia Mazury Lokalnie.

28 czerwca w Sali Konferencyjnej "Kapiodoro" odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące realizacji projektów FIO Warmia Mazury Lokalnie 2 na terenie powiatu piskiego, mrągowskiego oraz giżyckiego zorganizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży. Przedstawiciele grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje zaprezentowali działania projektowe planowane podczas tegorocznej edycji. Uczestnicy spotkania otrzymali wiele niezbędnych informacji, m.in jak rozliczać projekt.

 

 

 

Informujemy, iż w związku z rezygnacją z przyznanej dotacji Fundacji Inkubator Kreatywności użyczającej osobowości prawnej grupie nieformalnej Sąsiedzi,  dofinansowanie zostanie przyznane Wnioskodawcy z listy rezerwowej tj. STOWARZYSZENIU "GŁOTOWO-MOJA WIEŚ" użyczającej osobowości prawnej grupie nieformalnej GLOTOWIACY na projekt pod nazwą BAZA REKREACYJNO - SPORTOWA PRZY CENTRUM AKTYWNOŚCI WIEJSKIEJ W GŁOTOWIE.
 
Zaktualizowane listy rankingowe:

mpipsOśrodki Animacyjno - Doradcze Warmia Mazury Lokalnie zapraszają laureatów konkursu na uroczyste podpisanie umów dotacyjnych tegorocznej edycji programu mikrograntów FIO Warmia Mazury Lokalnie 2.

 

 

 

Zapraszamy osoby realizujące działania oraz osoby wskazane jako upoważnione do zawierania umów z ramienia organizacji użyczającej osobowości prawnej:
Grupa nieformalna
Minimum 3 osoby z grupy nieformalnej wskazane we wniosku.
Grupa nieformalna z użyczeniem osobowości
Umowę podpisują: wszystkie 3 osoby z grupy nieformalnej oraz osoby upoważnionej do podpisywania umów z ramienia organizacji pozarządowej zgodnie z KRS.
Młoda organizacja
Umowę podpisują osoby reprezentujące organizacje, wskazane w KRS.

Podczas uroczystego podpisywania umów odbędzie się szkolenie Grantobiorców z zasad realizacji projektów, dokumentowania wydatków, promocji i działań informacyjnych.

TERMINY I MIEJSCA:


3 czerwca 2017 r. Kamionka 7, 13-100 Nidzica
Dla powiatów: powiaty: szczycieński, nidzicki, działdowski

21 czerwca 2017 roku w Restauracji "Ranczo w Dolinie",
ul. Łużycka 44, 11-040 Dobre Miasto godzina 13:00
Dla powiatów: lidzbarski, bartoszycki, braniewski i olsztyński (gmina: Dobre Miasto, Jeziorany, Świątki, Dywity, Jonkowo)

20 czerwca 2017, godzina 13:00-15:00
Ełk, ul. Małeckich 3/36, sala konferencyjna, IV piętro
dla powiatów: ełckiego, oleckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego

28 czerwca 2017, sala konferencyjna "Kapiodoro", godzina 17:00
ul. Dworcowa 6F, 12-220 Ruciane-Nida
Dla powiatów: mrągowskiego, piskiego, giżyckiego

Dowolny termin w dniach i godzinach:
19 czerwca 12.00-15.00;
20 czerwca 13.00-16.00;
21 czerwca 9.00-12.00;
w biurze Stowarzyszenia "PRZYSTAŃ"
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23c
Dla powiatów: nowomiejskiego, iławskiego, ostródzkiego (gmina: Dąbrówno, Grunwald, Ostróda)

Informujemy, że Komisja Konkursowa ds. oceny wniosków złożonych w konkursie Fundusz Inicjatyw obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 2 zakończyła ocenę merytoryczną wniosków i zatwierdziła listę rankingową.

W ramach dostępnego limitu środków rekomendowanych do dofinansowania zastało 75 projektów w tym:
- 18 projektów - dofinansowanie Młodych Organizacji Pozarządowych
- 57 projektów - dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć realizowanych przez grupy nieformalne i samopomocowe.


Kwoty proponowanych dotacji w znacznej części wniosków odbiegają od wartości wnioskowanych – szczegółowe informacje o kategoriach kosztów nie uznanych za niezbędne przez Komisję zostaną przesłane indywidualnie każdemu wnioskodawcy.


W przypadku rezygnacji dofinansowania przez któregoś z wnioskodawców, nie dostarczenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy w terminie lub stwierdzenia braku możliwości udzielenia dotacji na etapie weryfikacji dokumentów rejestrowych i finansowych, do podpisania umowy o dotację będą zapraszani wnioskodawcy z listy rezerwowej.

7 wniosków złożonych przez grupy nieformalne bez użyczenia osobowości prawnej zostało odrzuconych na etapie oceny merytorycznej i nie podlegały ocenie przez komisję konkursową – szczegółowy powód odrzucenia znajduje się na liście wniosków odrzuconych na etapie oceny merytorycznej.

 

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania INICJATYWY
Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania MOP typu START-UP
Lista REZERWOWA wniosków rekomendowanych do dofinansowania
Wnioski odrzucone na etapie oceny merytorycznej

W imieniu wszystkich Partnerów Programu dotacyjnego FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE 2 informujemy, że po weryfikacji formalnej wniosków zostało odrzuconych 21 projektów, które nie spełniły podstawowych kryteriów dostępu do konkursu, a 2 wnioski zostały wycofane przez samych Wnioskodawców.
 

 

 

Zaktualizowana lista odrzuconych wniosków wraz z uzasadnieniem znajduje się tutaj:

Informujemy, że w dniu 20 kwietnia 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu WARMIA MAZURY LOKALNIE II. W ramach naboru wpłynęły 144 wnioski.
Teraz przed nami czas oceny. Od 21 kwietnia do 19 maja 2017 r. zespól ekspercki programu będzie dokonywał oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków. Wyniki opublikujemy 19 maja 2017 roku.

Dodatkowe terminy spotkań dla powiatów ełckiego, oleckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego, które przeprowadza Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA" odbędą się w terminach:

11.04.2017 r. godzina 19.00 w Kawiarni Prosto z Mostu w Olecku,
12.04.2017 r. godzina 11.00 w Urzędzie Gminy Kowale Oleckie,
12.04.2017 r. godzina 15.00 w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie.

Spotkania dla powiatów kętrzyńskiego, olsztyńskiego (gmina: Kolno, Biskupiec, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Olsztynek) i miasta Olsztyna, które przeprowadza Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” odbędą się w terminach:

3.04.2017 r. godzina 17.00 Urząd Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2,
04.04.2017 r. godzina 17.00 Skarbiec Kultury Europejskiej w Barczewie przy ul. Grunwaldzkiej,
06.04.2017 r. godzina 17.00 Centrum Edukacji i Promocji w Łajsach (gm. Gietrzwałd).

Spotkania dla powiatów ełckiego, oleckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego, które przeprowadza Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA" odbędą się w terminach:

04.04.2017 r. godzina 10.00 Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Prostkach,
5.04.2017 r. godzina 17.00 Sala konferencyjna IV p kamienica pozarządowa Ełk, ul. Małeckich 3/36 - dla miasta Ełk,
7.04.2017 godzina 11.00 Sala konferencyjna Urzędu Gminy Ełk dla gminy wiejskiej Ełk, Ełk ul. Kościuszki 28A,
Wkrótce pojawią się także terminy dla Olecka, Gołdapi i/lub Węgorzewa.

Spotkania dla powiatów mrągowskiego, piskiego, giżyckiego, które przeprowadza Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży odbędą się w terminach:

7.04.2017 r. godzina 17.00 Sala konferencyjna w Kapiodoro, Ruciane- Nida, ul. Dworcowa 6F,
12.04.2017 r. godzina 11.00 Sala konferencyjna nr 50 Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1.

W związku z rozpoczęciem naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „Warmia Mazury Lokalnie 2” serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjno-szkoleniowe.

Cel spotkania:
Zapoznanie potencjalnych wnioskodawców z programem dotacyjnym FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE, w ramach którego wnioski można składać do 20 kwietnia 2017 r.

 Program spotkania informacyjnego mikrodotacji FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE 2:
1. Otwarcie spotkania informacyjnego.
2. Prezentacja głównych założeń Programu FIO Warmia Mazury Lokalnie 2.
3. Omówienie wniosku aplikacyjnego, kryteria oceny, umowa dotacji.
4. Budżet przedsięwzięcia, księgowość, rozliczanie, sprawozdanie końcowe.


Spotkania dla powiatów lidzbarskiego, bartoszyckiego, braniewskiego i olsztyńskiego (gmina: Dobre Miasto, Jeziorany, Świątki, Dywity, Jonkowo), które przeprowadza Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” odbędą się w terminach:

29.03.2017 r. godzina 11.00-12.00 Urząd Miejski Lidzbark Warmiński, ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński,
30.03.2017 r. godzina 11.00-12.00 Urząd Gminy w Górowie Iławeckim, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 11-220 Górowo Iławeckie,
03.04.2017 r. godzina 15.00-16.00 CKB - salon artystyczny, ul. Górna 1A, 11-040 Dobre Miasto.


Spotkanie dla powiatów nowomiejskiego, iławskiego, ostródzkiego (gmina: Dąbrówno, Grunwald, Ostróda), które przeprowadza Stowarzyszenie „Przystań” odbędzie się w terminie:

8.04.2017 r. godzina 9.15-11.15  Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie.


Spotkanie dla powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego, które przeprowadza Nidzicki Fundusz Lokalny  odbędzie się w terminie:

03.04.2017 godzina 10:00 Urzędzie Miejski w Nidzicy.


Spotkania dla powiatów:  elbląskiego i ostródzkiego (gmina: Miłakowo, Morąg, Małdyty, Miłomłyn, Łukta) i miasta Elbląga, które przeprowadza Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania odbędzie się w terminie:

30.03.2017 r. godzina 14.00 Sala Sesyjna Urzędu Gminy Małdyty, ul. Kopernika 10.


Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
Informacje na temat szkoleń dla innych obszarów województwa będą pojawiać się wkrótce.