Szanowni Państwo,  informujemy, że zgodnie z sugestią Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskieg w konkursie NOWEFIO2022 ogłoszonym w dniu 18 lutego 2022 r. premiować będziemy projekty dotyczące WSPIERANIA DZIAŁAŃ I MIESZKAŃCÓW UKRAINY (pomoc na terenie województwa warmińsko – mazurskiego).
Wprowadzamy strategiczne kryterium oceny i dodatkowe 10 pkt w karcie oceny merytorycznej będzie przyznane wnioskom w obszarze wsparcia Ukrainy.

'

 

Partnerstwo 7 organizacji w składzie: Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek", Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, LGD Południowa Warmia, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Nidzicki Fundusz Lokalny, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA" oraz Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ”

 


ogłasza konkurs NOWEFIO - WARMIA MAZURY LOKALNIE 5, edycja 2022 w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030, Priorytet 1 Małe Inicjatywy.

 

Głównym celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji województwa warmińsko – mazurskiego, działających w grupach nieformalnych i młodych organizacjach pozarządowych, w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalnie sektora obywatelskiego w Polsce.

 

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji w wysokości od 2.000,00 zł do 6.000,00 zł na niskobudżetowe projekty realizowane na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, które:

-        posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej

-        zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,

-        wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,

-        mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,

-        przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,

-        będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,

-        będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

 

Adresaci konkursu:

a)         Młode organizacje pozarządowe - podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, mają siedzibę na terenie woj. warmińsko-mazurskiego oraz ich roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy nie przekracza 30 tys. zł

b)         Grupy nieformalne – min. 3 pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkujące obszar województwa warmińsko-mazurskiego składające wniosek przy użyczeniu osobowości prawnej Patrona lub samodzielnie. Członkowie grupy nieformalnej z użyczeniem osobowości prawnej, nie mogą pełnić funkcji w organach statutowych Patrona.

 

Czas realizacji projektów: od dnia złożenia wniosku (na ryzyko Wnioskodawcy) do 15.11.2022 r.

 

Wnioski o dotację będzie można składać od 1 do 31 marca 2022 roku wyłącznie poprzez generator dostępny na stronie http://www.warmiamazurylokalnie.eu

 

Dodatkowe informacje na temat konkursu oraz pełną treść regulaminu dostępne będą na http://www.warmiamazurylokalnie.eu oraz w Ośrodkach Animacyjno - Doradczych Warmia Mazury Lokalnie, których adresy są dostępne na www. stronie internetowej.

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” zorganizowała  dwa szkolenia tematyczne:

 

1. Szkolenie pn. Działalność odpłatna i gospodarcza organizacji pozarządowych, zorganizowane wraz z dojazdem  18 grudnia 2021 roku w Kamionce, w którym uczestniczyło 16 osób.

2. Szkolenie  pn. Ekonomia nie jest trudna!, przeprowadzone w dniu 28.12.2021 r. w kawiarni Warmia Caffe w Dobrym Mieście, w którym wzięło udział 18 osób.

 

 

 

W  dniach 20.11.2021, 30.11.2021, 07.12.2021,14.12.2021 - w godzinach 16:00-18:00 odbyły się szkolenia tematyczne  prowadzone przez Kingę Groszkowską "Realizacja i animacja w projektach związanych z kulturą - diagnoza i realizacja", druga część dotycząca rozliczeń prowadzona była przez Dawida Perges (wieloletniego  koordynatora "Działaj Lokalnie" oraz "FIO").
Szkolenia odbywały się w "Stacji Iława" - ze względu na sytuację  pandemiczną ilość osób była ograniczona, dlatego też rozbito szkolenia na 4 spotkania, podczas których zachowywano dystans oraz stosowano się do wymogów sanitarnych. W całym cyklu wzięło udział 27 uczestników, po 7 osób   ,tylko w dniu 14.12.2021 było 6 osób. Szkolenia prowadzone przez Panią Kingę Groszkowską cieszyły się dużą popularnością m.in ze względu na duże doświadczenie praktyczne w realizacji wielu projektów.

 

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” zaprasza na szkolenie pn. Działalność odpłatna i gospodarcza organizacji pozarządowych, w dniu 18.02.2021 r. o godzinie 11:30 w Kamionce.

Prosimy o telefoniczne zgłaszanie chętnych pod numer: (89) 616 00 58. Dla osób, które nie mają możliwości dojazdu zostanie podstawiony bus pod siedzibą LGD „Warmiński Zakątek”, przy ulicy Grunwaldzkiej 6 w Dobrym Mieście. Zbiórka o godzinie 10:00.

(z jednej organizacji mogą wziąć udział w szkoleniu maksymalnie 2 osoby).

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży zorganizowało
2 jednodniowe szkolenia tematyczne dla realizatorów projektów dla realizatorów małych grantów, szczególnie dla osób nie posiadających doświadczenia w obszarze dokumentowania zadań oraz prowadzeniu księgowości w organizacjach pozarządowych. Szkolenia odbyły się w dniach: 27.11.2021 r oraz 04.12.2021 r w sali konferencyjnej Kapiodoro w Rucianem- Nidzie, ul. Dworcowa 7. W szkoleniach uczestniczyło razem 32 osoby. Uczestnicy pracowali w małych grupach, dzięki czemu prowadzący umożliwiali słuchaczom wzajemną komunikację i dostosowali tempo przekazu informacji do bieżących potrzeb uczestników. Szkolenie obejmowało dwa komponenty

1) zasady realizacji zadań (dokumentowanie zadań, działania promocyjne, zapewnienie równego dostępu do działań potencjalnym uczestnikom, sprawozdawczość) – 12 uczestników

2) ABC księgowości w organizacjach pozarządowych szkolenie poświęcone podstawowym zasadom rachunkowym przy realizacji projektów- 20 uczestników

Szkolenia prowadzone były przez ekspertów.

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania 30 listopada 2021 roku zorganizowało szkolenie z zakresu pracy ONLINE obejmujące narzędzia, metody, reguły pracy zdalnej, narzędzia do komunikacji i zarządzania projektami online, bezpieczeństwo w Internecie.

Szkolenie odbyło się w ramach programu NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 5. W spotkaniu uczestniczyło 17 osób. Prowadzący:

1.    PersonelSystem – Joanna Matuszewicz-Pawłowska

 

 

 


 

 

 

 

Nidzicki Fundusz Lokalny zorganizował w dniu 15.11.2021 roku dzień szkoleniowy w ramach programu mikrodotacji NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 5.  W tym dniu zorganizowano w Kamionce k/Nidzcy w gospodzie ,,Ptasie Radio" szkolenia z trzech zakresów tematycznych:

1.Szkolenie z zakresu wolontariatu w organizacji,

2.Szkolenie z zakresu realizacji projektów grantowych i obsługi księgowej,

3.Szkolenie z zakresu innowacji społecznych.

W każdym szkoleniu wzięło udział 12 osób, a szkolenia przeprowadzone zostały przez osoby z 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu i realizacji projektów.

 

   

 Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" zaprasza na szkolenie wprowadzające realizację projektów wraz z podstawami księgowości w następujących miejscowościach:
1. 22.11.2021 r. o godz. 11:00 w Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim
2. 03.12.2021 r. o godz. 13:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świątkach
3. 06.12.2021 r. o godz. 15:00 w Świetlicy Wiejskiej w Bukwałdzie
Wszystkich grantobiorców serdecznie zapraszamy.


Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA zorganizowało 6 szkoleń
specjalistycznych dla grantobiorców uczestniczących w programie
Mikrogranty Warmia Mazury Lokalnie 5.

Szkolenia odbyły się w formule online:

w dniu 28 października 2021 o godz. 10:00 o tematyce „Prawidłowa realizacja zadań w ramach NOWE FIO WML” – uczestniczyło w nim 11 osób

w dniu 28 października 2021 o godz. 13:00 o tematyce „Praca online i promocja projektów” – uczestniczyło w nim 6 osób w dniu 3 listopada 2021 o godz. 10:00 o tematyce „ABC księgowości” oraz „Aplikacja 2DO2” – uczestniczyło w nim 9
osób w dniu 8 listopada 2021 o godz. 17:00 o tematyce „Praca online i promocja projektów” – uczestniczyło w nim 10 osób

w dniu 9 listopada 2021 o godz. 17:00  o tematyce „Wolontariat dla koordynatorów” – uczestniczyło w nim 11 osób w dniu 10 listopada 2021 o godz. 17:00  o tematyce „ABC księgowości” oraz „Aplikacja 2DO2” – uczestniczyły w nim 4
osoby.

Łącznie w spotkaniach wzięło udział 51 uczestników

 

Po konsultacjach z grantobiorcami  Lokalna Grupa Działania Południowa Warmia zorganizowała dwa szkolenia z zakresu storytelingu oraz współpracy z samorządem. Oba szkolenia obyły się 6 listopada 2021 roku. W każdym szkoleniu udział wzięły 24 osoby.

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania jako punkt animacyjno - doradczy do zadań realizowanych w ramach NOWEFIO Warmia Mazury Lokalnie 5 zorganizowało spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące realizacji projektów i rozliczania środków oraz obsługi księgowej w ramach mikrodotacji Programu NOWE FIO Warmia Mazury Lokalnie 5. Spotkanie odbyło się ONLINE z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa na świecie.

W spotkaniu uczestniczyło 6 osób zgodnie ze screenami widoku z programu do spotkań ONLINE – Zoom Metings, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej notatki.
 
Prowadzący:

1.    Wolontariusz KE LGD – Grażyna Wasilewska

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA zorganizowało 2 szkolenia
wprowadzające do realizacji projektów dla grantobiorców
uczestniczących w programie Mikrogranty Warmia Mazury Lokalnie 5.

 

Szkolenia odbyły się w formule online:

w dniu 15 października 2021 w Ełku – uczestniczyło w nim 13

osób

w dniu 18 października 2021 w Węgorzewie – uczestniczyło w nim

10 osób

Łącznie w spotkaniach wzięło udział 23 uczestników

W dniu 05.10.2021 r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży przeprowadziło szkolenie wprowadzające pt. „Realizacje projektów wraz z podstawami księgowości”. Szkolenie odbyło się w Rucianem- Nidzie, w sali konferencyjnej Kapiodoro, ul. Dworcowa 7 i uczestniczyło w nim 15 osób (głownie przedstawiciele NGO-ów. W programie: zapoznanie uczestników z ustawą o rachunkowości i polityką rachunkowości w organizacji pozarządowej.

 

Zarząd LGD Południowa Warmia podjął decyzję o nieorganizowaniu dużych spotkań, ale ze względu na prośby grantobiorców. Animator spotkał się z każdą grupą i przeszkolił ich z zakresu zasad realizacji projektów grantowych oraz obsługi księgowej. Łącznie odbyło się 15 spotkań, w których wzięło udział 33 osoby.

 

DZIAŁALNOŚĆ ANIMACYJNO – DORADCZA OŚRODKÓW ANIMACYJNO – DORADCZYCH polega na wsparciu ad hoc aktywności społecznych / organizacji pozarządowych z województwa warmińsko – mazurskiego, oparta głównie o działania animatorów, w części ośrodków przy wsparciu dodatkowej kadry (w przypadku ograniczonych kompetencji własnych animatorów w zakresie działań promocyjnych, obsługi kadrowo – księgowej.

Standardowy zakres działalności animacyjno – doradczej prowadzonej przez każdego
 z 7 Oferentów:

1) zapewnienie bazy lokalowo - sprzętowej dla sprawnego funkcjonowania Ośrodka Animacyjno - Doradczego w tym dostępu do mediów (telefon, internet)

2) prowadzenie działań promocyjnych, informacyjnych, wspieranie lokalnych partnerstw, sieci współpracy których celem jest wzmacnianie i rozwijanie aktywności społecznej na poziomie lokalnym,

3) mentoring, udział w spotkaniach młodych organizacji pozarządowych i prowadzenie działań służących wzrostowi zaangażowania członków organizacji w ich działania

4) wsparcie lokalnych inicjatyw i organizacji w przygotowywaniu i składanie wniosków do instytucji publicznych o dodatkowe środki finansowe,

5) wspieranie osób / organizacji o niskich umiejętnościach cyfrowych w funkcjonowaniu
 w sieci,

6) sieciowanie Beneficjentów programu, poprzez animowanie współpracy, wprowadzanie projektów do bazy dobrych praktyk,

7) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego - w odpowiedzi na indywidualne potrzeby młodych organizacji i grup nieformalnych, w tym mobilnych

działań animacyjno - doradczych, w sposób najbardziej adekwatny do potrzeb grup wsparcia,

8) ułatwianie grantobiorcom realizacji działań projektowych i zobowiązań wynikających
 z umowy dotacji poprzez udostępnianie wzorów dokumentów do wykorzystania,

9) Prowadzenie innych działań wzmacniających aktywności społeczne i organizacje pozarządowe w działaniach sfery pożytku publicznego.

Czas realizacji zadań: maj 2021 - listopad 2023, nieprzerwanie.

Działania animacyjne realizowane w wymiarze czasu co najmniej 16 godzin tygodniowo,
 w godzinach oczekiwanych przez Beneficjentów, w tym popołudniowych, w tym:

- w okresie trwania naboru wniosków minimum 3 dni w tygodniu,

- w pozostałym okresie trwania umowy minimum 2 dni w tygodniu.

         Szanowni Państwo!

     Informujemy, ze w dniu 20 września 2021 roku odbyło się posiedzenie komisji oceny wniosków, złożonych w ramach konkursu NOWEFIO- WARMIA MAZURY LOKALNIE 5.
Poniżej wyniki oceny wniosków.

 

Lp.

Nr wniosku

Tytuł projektu

Nazwa wnioskodawcy

Kwota rekomendowana do dofinansowania

Młode organizacje pozarządowe

1

6/RN/2021

Orzyska historia w ziemi zaklęta

Squad Inicjatyw Polany Kultury

6000

2

12/RN/2021

Poruszamy otoczenie na sport i zdrowe żywienie

Koło Gospodyń Wiejskich w Rakowie Małym

5300

3

11/IL/2021

My też możemy

Koło Gospodyń Wiejskich w Klimach

6000

4

54/DM/2021

Z aparatem przez wieś

Stowarzyszenie bezpieczna Przyszłość

5800

5

12/EC/2021

Ramię w Ramię

Fundacja Złota Rybka

5840

6

16/RN/2021

Centrum Aktywności Społecznej

Piskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury- MAZURIA

6000

7

8/EL/2021

Powrót do normalności

Stowarzyszenie Morąska „Jedynka”

5000

8

45/DM/2021

Przygoda z piosenką

Koło Gospodyń Wiejskich Sami Swoi w Garzewku

5640

9

48/DM/2021

Żegoty- nasze zielone miejsce na ziemi

Stowarzyszenie „Żegoty”

6000

10

8/DM/2021

Nie samym chlebem gospodynie żyją

Koło Gospodyń Wiejskich Nasze Krzewno

4070

11

9/EL/2021

Ciepło i przyjaźnie

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Monasterzysku

5110

12

11/EL/2021

Animacje- wiejskie wariacje

Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywny Bielnik” w Bielniku Pierwszym

5990

13

1/EL/2021

Bushcraft

Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Specjalistycznego

5000

14

4/IL/2021

Cykl warsztatów kulinarno- artystycznych dla dzieci

Koło Gospodyń Wiejskich w Sampławie

5000

15

11/RN/2021

Maluchy- odkrywcy zabaw i tradycji

Koło Gospodyń Wiejskich w Ogródku

4500

16

58/DM/2021

Lokalna kooperatywna rodzina

Fundacja Archipelag Marzeń

5300

17

17/DM/2021

PO-MOCNI

Stowarzyszenie Działaczy Pomocy Społecznej „Wszyscy Razem”

5200

18

49/DM/2021

Czas na Zmiany

Koło Gospodyń Wiejskich w Ruszajnach

5060

19

10/DM/2021

Warmińskie warsztaty historyczno- kulinarne

Koło Gospodyń Wiejskich- Warmianki

5000

20

2/EL/2021

Pierwsza pomoc: Rodzice dzieciom

Koło Gospodyń Wiejskich Wilamowianki

5980

21

1/OL/2021

Rowerowy zawrót głowy

Koło Gospodyń Wiejskich z Drogosz

3300

22

8/EC/2021

Smacznie, zdrowo, kolorowo

Koło Gospodyń Wiejskich „Gujanki” w Gui

5590

23

16/EC/2021

Babcie gotują i częstują

Koło Gospodyń Wiejskich Sękacz w Kiekskiejmach

6000

24

30/DM/2021

Łutynowo- miejsce spotkań

Koło Gospodyń Wiejskich w Łutynowie

3600

25

17/RN/2021

„Warsztaty wspólnego pieczenia i lepienia pierogów oraz szydełkowania podczas wydarzenia organizowanego przez KGW w Liskach

Pomocna dłoń

2260

26

15/OL/2021

„Wójtowo- Gra” Rodzinna Zabawa w Terenie

Koło Gospodyń Wiejskich w Wójtowie Wójtowianki

4000

27

33/DM/2021

Równe szanse

Fundacja Lelka

4000

28

7/Il/2021

Lepsza wędka niż ryba

Turystyczno- wędkarskie SKARBY JEZIORA

6000

29

17/EC/2021

Apetyt rośnie w miarę jedzenia

Koło Gospodyń Wiejskich w Piłkach Małych

4000

30

4/NI/2021

Mazur Pasym

Stowarzyszenie MAZUR PASYM

3500

31

12/OL/2021

Bogactwo lasu

Polish Preppers Network

5900

32

3/IL/2021

Pomagamy dzieciom wyjść z izolacji po pandemii

Stowarzyszenie „Przymierze”

5400

33

19/EC/2021

Misja koty

Stowarzyszenie Ambasada Braci Mniejszych

6000

34

39/DM/2021

Wędzenie- dymienie, wiejskich smaków wspomnienie

Koło Gospodyń Wiejskich „Kwadrat” w Wojciechach

6000

35

13/Ol/2021

Kreatywne Tomaszkowo

Koło Gospodyń Wiejskich w Tomaszkowie

5900

36

24/EC/2021

Babie lato

Fundacja Sławia

4500

37

22/EC/2021

„Potrawy z ziemniaka dla małego i dużego Polaka”

Koło Gospodyń Wiejskich w Rogowszczyźnie

4500

38

20/RN/2021

Warsztaty dziennikarskie na wsi

Mazurskie Centrum Aktywności Lokalnej Karwik

5500

39

3/OL/2021

Stworzenie zielonej strefy integracji w Klewkach

Koło Gospodyń Wiejskich w Klewkach

6000

40

9/OL/2021

„Dobry pomysł na jesień”

Koło Gospodyń Wiejskich w Tomarynach

6000

41

21/DM/2021

Poezja to Kobieta

Stowarzyszenie „Projekt Kobieta”

4900

42

53/DM/2021

„Świętujemy razem Hubertusa”

Stowarzyszenie „Derkacz: kultura, ekologia, tradycja”

2840

43

2/IL/2021

Jak w domu

Koło Gospodyń Wiejskich Kogel- Mogel w Jamielniku

4000

44

31/DM/2021

Integracja społeczeństwa przez naukę, gimnastykę i zabawę

Stowarzyszenie „Trzecia młodość”

4000

45

25/DM/2021

Lekcja z astronomem

Fundacja lepsza szkoła

5200

46

27/EC/2021

Drzewa w obiektywie

Stowarzyszenie zielono wkoło

5900

47

11/DM/2021

Odnawiamy polskie tradycje- wielopokoleniowe warsztaty pierogowe

Koło Gospodyń Wiejskich w Stryjewie

4000

48

2/EC/2021

Aktywne spacery po lesie

Fundacja Aktywna

4000

49

24/DM/2021

Najpierw dobrze zjemy później coś sobie uszyjemy

Koło Gospodyń Wiejskich Kreatywne Babki w Piotraszewie

3950

50

10/EC/2021

Od ziarenka do filiżanki

Koło Gospodyń Wiejskich

2840

51

12/EL/2021

Zdrowie przyrody to nasze zdrowie

Stowarzyszenie Pajdka

4500

          Grupy nieformalne z użyczeniem osobowości prawnej

1

13/EL/2021

Integracja- zabawa- współrywalizacja- edukacja

Razem działamy- wspólnie gramy

6000

2

1/IL/2021

Na ratunek

Ratownictwo naszą pasją

4900

3

12/IL/2021

AED bezpieczny Rożental

AED bezpieczny Rożental

5800

4

7/RN/2021

Gry bez prądu szansą na rozwój dzieci i młodzieży

Fanklub gier bez prądu

5800

5

22/DM/2021

„Wy nie wiecie, a tu o was idzie przecie- wydarzenia kulturalne na Warmii

Miłośniczki Literatury i Kultury

6000

6

4/EL/2021

Doposażenie terenu rekreacyjnego w Kwitajnach

Aktywne Kwitajny

5200

7

18/RN/2021

Muzyka i poezja- niech płynie

MDM Karwik

4350

8

20/EC/2021

Boccia łączy ludzi

Aktywni dla zdrowia

5500

9

11/EC/2021

Roztańczone Miłki

Razem możemy wszystko

6000

10

5/RN/2021

Integracyjne Warsztaty Fotograficzne

Fotografowie z Wojnowa

6000

11

10/NI/2021

Powrót do natury

Naturalni

5300

12

25/EC/2021

Sztuką w bariery 2

NG Działania- Kolektyw społeczno- obyczajowy

5200

13

56/DM/2021

Bo jak nie my to kto

WDW- Wiewórki- Deksyty- Weskajmy

4000

14

5/NI/2021

Szybki start Wioski Żółwia

Żółwiki

6000

15

57/DM/2021

Pobudka z dobrym startem

Pandemiczne wybudzenia

4600

16

9/RN/2021

Co kryje szafa babci

Klub seniorów przy polanie Kultury w Orzyszu

5600

17

10/NI/2021

Świat Wodnika Omulka- gra terenowa na wodzie

Fani Omulewa

5300

18

7/EC/2021

Seniorzy Seniorom

Seniorzy Seniorom

5700

19

46/DM/2021

Rozwój poprzez pasję- MY w Jezioranach działamy

Jeziorany lokalnie i społecznie

5000

20

36/DM/2021

Wiatrak mojego dzieciństwa

GN- Zakręceni Wiatrakami

4490

21

34/DM/2021

W podróży do marzeń

Kowale Talentów

6000

22

44/DM/2021

Mądre dzieci

Aktywni rodzice

6000

23

14/EL/2021

Tradycje śpiewem pisane

Piewcy tradycji

3800

24

52/DM/2021

Warsztaty w drewnie

GN Mieszkańcy Makrut

3050

25

9/NI/2021

Powrót do natury

Centrum Doradcze Programów Pomocowych

5000

26

40/DM/2021

Ruch to zdrowie

Nauczyciele dzieciom

6000

27

3/NI/2021

Rodzinne u źródeł

Nasze dzieci

5300

28

6/NI/2021

Sad społeczny na miarę XXI wieku

Sadownicy

5500

29

10/OL/2021

Twórcza radioedukacja

Warmińska grupa radiowa

4500

30

47/DM/2021

Bezpieczny wypoczynek i rekreacja w Sątopach- Samulewie

Sołectwo Sątopy- Samulewo

6000

31

12/DM/2021

Nauka od innych (jedziemy się uczyć)- nauka dla innych

Aktywni są wśród nas

4800

32

20/DM/2021

Zasady  segregacji odpadów

Ekolodzy

5500

33

6/EL/2021

Koński Park dla wszystkich część 2

Końskie Zdrowie TEAM

5000

34

13/NI/2021

Między piekłem a rajem

Wiejska trupa teatralna

6000

35

12/NI/2021

Park Waszulkowski

GN Waszulki

4000

36

14/OL/2021

Warmińskie spotkanie z kulturą i tradycją

Splecione

5000

37

41/DM/2021

Zdystansowani choć zintegrowani- niepełnosprawni w pandemii

Pomocna dłoń

4980

38

9/EC/2021

Joga z kulturą

Kulturalne joginki

4000

                         Grupy nieformalne bez użyczenia

1

23/DM/2021

Nasze jezioro- nasz skarb

Grupa mieszkańców aktywnych

6000

2

7/DM/2021

W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch

Zdrowo i Wesoło

5900

3

35/DM/2021

Angielski to najlepsza inwestycja

Wiedza za wszelką cenę

3960

4

29/DM/2021

Nić pokoleń!

Stara Wiara

5500

5

28/DM/2021

Młodzi w Centrum

Mocno Pomocni

5000

6

26/DM/2021

Integracja poprzez powrót do tradycji rękodzieła

Skolickie dziergaczki

5700

7

50/DM/2021

Wzmacnianie poprzez artedziałanie

Zintegrowani

5100

8

37/DM/2021

Jak Cię widzą… czyli Zielone Centrum Janikowa

Aktywni mieszkańcy Janikowa

3800

9

32/DM/2021

Smacznego

KGW Kandyty

4000

10

13/DM/2021

Mistrzowie Kodowania

Nowoczesne Przedszkolanki

6000

                Projekty nierekomendowane do dofinansowania

1

6/OL/2021

Grupa Wsparcia Obywatelskiego

Grupa Wsparcia Obywatelskiego

2

2/NI/2021

Gdy Janowickie Iskierki śpiewają, serca nam rozgrzewają

Janowickie Iskierki

3

14/DM/2021

Razem możemy więcej

Mamuśki z Piast

4

38/DM/2021

Wsparcie lokalnej społeczności w bezp. I powsz. dostępie do linii brzegowej rzek i jezior

Fundacja Aqua

5

15/DM/2021

Bezpieczne Kobiety

Wspólnie działamy

6

19/DM/2021

Co robią strażacy? Dzień z życia strażaka ochotnika

Druhny i druhowie OSP Sątopy- Samulewo

7

7/OL/2021

Dla zdrowia malucha- całościowa ocena rozwoju psychoruchowego niemowlęcia

Fundacja Spine